Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-113 2020-05-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-113

 

 

 

 

 

herbas-mazas
 

 

 

 


ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos

 

2019 metų veiklos ataskaita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m.

Šiauliai

 

 

Turinys. 2

Tarnybos 2019 metų pagrindinė veikla. 3

Metų siekiai 4

Veiklos organizavimas. 5

Veiklos vykdymas. 5

Tarnybos veiklos išorės peržiūra. 5

Bendrųjų funkcijų atlikimas. 5

Atlikti ir atliekami auditai 7

Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų auditas. 7

Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų auditas. 10

Veiklos auditai 11

Savivaldybės nekilnojamojo turto efektyvumo vertinimas. 11

Sveikatinimo priemonių vertinimas. 12

Išvadų teikimas, patikrinimai, skundų ir paklausimų nagrinėjimas. 12

Išvadų dėl savivaldybės imamų paskolų rengimas. 12

Patikrinimai 12

Skundų ir paklausimų nagrinėjimas. 15

2020-ųjų darbų planavimas. 16

1 priedas. Audituotų subjektų sąrašas. 17

 

 


 

 

Ataskaitoje pateikiami Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) 2019 metų veiklos rezultatai, įgyvendinant teisės aktais nustatytas funkcijas ir atliekant išorės auditus, teikiant išvadas bei rekomendacijas.

 

 

 

Tarnyba vykdo teisės aktais jai priskirtas funkcijas - prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Savivaldybė atsakinga už teisės aktais priskirtų funkcijų vykdymą, vietos bendruomenės ir gyventojų interesų tenkinimą, teikiant viešąsias ir administracines paslaugas. Tam yra sudaromi strateginiai planavimo dokumentai, numatomos einamųjų metų veiklos kryptys, planuojamos finansinės lėšos, naudojamos materialios vertybės ir žmogiškieji ištekliai. Visuomenės lūkesčiai teikiamų paslaugų kokybei, priimamų sprendimų efektyvumui, skaidrumui ir viešumui nuolat didėja. Todėl ir Tarnyba kelia sau aukštus reikalavimus, taikydama Vietos savivaldos įstatyme jai numatytus nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo veiklos principus, skirdama didelį dėmesį darbuotojų kompetencijai, į rezultatus orientuotam veiklos vykdymui, efektyviam žmogiškųjų išteklių ir finansų valdymui, atliekamų auditų kokybės užtikrinimui ir auditų poveikio didinimui, bendraudami ir bendradarbiaudami su Savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių vadovais bei darbuotojais, siekdami motyvuotai, aiškiai, suprantamai pateikti audito rezultatus jiems ir visuomenei.

Auditų metu nešališkai vertinome ir raštuose ar ataskaitose nurodėme audituojamiems subjektams nustatytas reikšmingas klaidas, besikartojančius teisės aktų nesilaikymo atvejus ar turinčius reikšmingos įtakos lėšų ar turto valdymo, naudojimo racionalumui, efektyvumui ir efektyvumui. Dažnai teko su audituojamų subjektų atstovais diskutuoti ir įrodinėti dėl tinkamo asignavimų planavimo; efektyvaus, racionalaus ir skaidraus jų panaudojimo; atsakingo finansų ir turto valdymo; veiksmingos vidaus kontrolės reikalingumo ir naudos.

Tarnyba nuolat siekė, kad tinkama vidaus kontrolė padėtų valdyti rizikas ir siekti rezultatų, efektyvi finansų valdymo ir biudžeto lėšų naudojimo sistema veiktų ne tik atskirose biudžetinėse įstaigose, bet apimtų visą Savivaldybę; būtų taikoma vieninga buhalterinės apskaitos sistema, o duomenys ataskaitose būtų teisingi ir naudingi atsakingiems asmenims priimant tiek operatyvius valdymo sprendimus, tiek sudarant ilgalaikes Savivaldybės strategijas, aiškūs ir suprantami visiems vartotojams.

2019 metais, siekdami prisidėti prie savivaldybės vykdomų funkcijų tobulinimo, tvirtinamų biudžeto asignavimų susiejimo su siekiamais veiklos rezultatais, vykdomų Strateginio veiklos plano priemonių tinkamo įgyvendinimo, stebėsenos ir pasiektų rezultatų vertinimo, numatytų veiklų ir projektų laukiamos naudos didinimo, didesnį dėmesį skyrėme veiklos auditams ir jų kokybei, pritaikant naujai patvirtintą veiklos audito metodiką. Tikimės, kad tokiu būdu padėsime priimti teisingus ir visuomenei naudingus sprendimus.


 

Veiklos vykdymas

Tarnybos veiklą reglamentuoja Vietos savivaldos, Biudžetinių įstaigų, Biudžeto sandaros, Viešojo sektoriaus atskaitomybės, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos. Atsižvelgiant į šias nuostatas Tarnybos veikla buvo vykdoma pagal parengtą ir su Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu suderintą bei Savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-5 patvirtintą 2019 metų veiklos planą. Metiniame veiklos plane detalizuojami veiksmai (darbai) ir jų įgyvendinimo būdai, vykdant Savivaldybės strateginiame veiklos plane Tarnybai nustatytus tikslus ir uždavinius.

Pažymėtina, kad 2019 metais, kaip ir ankstesniais metais, Tarnybai teisės aktais nustatyti ir veiklos plane numatyti darbai buvo atlikti su mažesniais žmogiškaisiais ištekliais, nei Tarybos patvirtintas darbuotojų skaičius: patvirtintas didžiausias leistinas darbuotojų skaičius – 10, tačiau vidutinis faktinis darbuotojų skaičius buvo 8, tik Savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 3 d. sprendimu Nr. T-375 paskirtas Savivaldybės kontrolierius, vyko/buvo paskelbti konkursai į atitinkamas Tarnybos darbuotojų pareigas, siekiant suformuoti kompetentingą, atsakingą ir nebijančią naujovių bei iššūkių komandą.

2019 metais Tarnybai Savivaldybės veiklos programoje (kodas 11) numatytos priemonės  vykdymui buvo patvirtinta 275,0 tūkst. Eur asignavimų, iš jų panaudota – 251,2 tūkst. Eur (t. y. 91 proc.). Didžioji dalis tarnybai skirtų lėšų panaudota valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, darbdavio socialinei paramai – 227,7 tūkst. Eur, prekių ir paslaugų bei turto įsigijimui panaudota – 23,4 tūkst. Eur. Tarnyba nepanaudojo likusių skirtų asignavimų –                    23,8 tūkst. Eur, – šios lėšos grąžintos į Savivaldybės biudžetą.

Tarnybos veiklos išorės peržiūra

Tarnyba, pagal Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies nuostatas, atlikdama auditus, vadovaujasi tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės patvirtintomis metodikomis ir parengtomis bei Savivaldybės kontrolieriaus patvirtintomis  tvarkomis, taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sukurtą audito kokybės užtikrinimo sistemą bei atliktų auditų išorinę peržiūrą, vykdydama Valstybės kontrolės 9 straipsnio 5 dalies ir Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatas, atlieka aukščiausioji Lietuvos Respublikos audito institucija –  Valstybės kontrolė.

Praėjusiais metais, vadovaujantis Valstybės kontrolieriaus patvirtintu savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų 2018 metais atliktų auditų išorinės peržiūros planu, buvo atlikta Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto Savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito išorinė peržiūra. Peržiūra apėmė savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sukurtos audito kokybės užtikrinimo politikos ir procedūrų vertinimą bei savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinio (teisėtumo) audito kokybės įvertinimą.

Valstybės kontrolė Tarnybos sukurtą kokybės kontrolės sistemą įvertino kaip iš esmės veiksmingą ir užtikrinančią tinkamą auditų atlikimą, o audito kokybę – aukščiausiu – I lygiu.

Bendrųjų funkcijų atlikimas

Tarnyba, kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, be teisės aktais jai deleguotų išorės audito funkcijų,  vykdė bendrąsias biudžetinės įstaigos funkcijas. Tai veiklos planavimo, viešojo administravimo, įstaigos vidaus dokumentų tvarkymo, personalo valdymo, buhalterinės apskaitos tvarkymo, valstybės tarnybos tarnautojų mokymo, jų tarnybinės veiklos vertinimo ir kitas funkcijas.

Savivaldybės kontrolierius Tarnybos audito ir kontrolės bei vidaus administravimo veiklą organizavo ir kontroliavo, leisdamas įsakymus (išleista 100 įsakymų personalo valdymo, veiklos ir atostogų klausimais), išduodamas pavedimus atlikti auditą, patikrinimą, parengti išvadą ar išnagrinėti skundą. Per 2019 metus, atliekant priskirtas funkcijas, parengta ir teikta įvairiems adresatams virš 140 raštų, prašant pateikti auditui reikalingus duomenis, nurodant audito metu nustatytus trūkumus, klaidas bei neatitikimus, teikiant auditų ir patikrinimų ataskaitas, išvadas ir kitą informaciją; gauta – daugiau kaip 320 raštų.

 

Tarnybos darbuotojai laiku parengė ir pateikė 2018 metų metinius bei 2019 metų ataskaitinių ketvirčių biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, pateikė nurodytas statistines ataskaitas, pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybės tarnybos departamentui ir kitą, teisės aktais numatytą, informaciją. Sudarė Tarnybos vykdomos programos sąmatą 2020 metams, atliko Tarnybos dokumentų valdymo, įskaitant archyvavimą, apskaitos tvarkymo darbus, vykdė prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, personalo administravimo funkcijas, teikė informaciją viešinimui ir kt.

Augant reikalavimams audito atlikimo kokybei bei nuolat keičiantis įvairių sričių teisės aktams, siekiant užtikrinti tinkamą Tarnybos, kaip biudžetinės įstaigos, funkcionavimą, reikiamas tarnybos darbuotojų (ypač naujai priimtų) žinias ir kompetencijas bei įgūdžių tobulėjimą, organizuojami mokymai. 2019 metais Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, seminaruose, konferencijose, mokymuose kvalifikaciją kėlė ne mažiau kaip po 15 val. (iš viso 330 val.). Išklausyti seminarai finansinio audito atlikimo, viešųjų pirkimų organizavimo, švietimo įstaigų darbo apmokėjimo sistemos kūrimo, sutarčių keitimo teisinio reglamentavimo, turto valdymo ir apskaitos, viešojo sektoriaus subjektų rizikos valdymo, korupcijos prevencijos ir kitomis temomis. 2019 m. kvalifikacijos kėlimui panaudota – 3,4 tūkst. Eur. Be to, Tarnybos darbuotojai nuolat skatinami ir kvalifikaciją kelia tokiomis formomis kaip savišvieta, mokymasis veikloje bei mokymasis iš kitų asmenų.

Tarnyba, kaip biudžetinė įstaiga, siekdama sudaryti sąlygas visuomenei gauti visą viešą informaciją apie savo veiklą, skelbia ją internetinėje svetainėje http://www.siauliai.lt/ Tarnybos skiltyje. Siekiant pateikti pilnesnę teisės aktais numatytą viešinti informaciją, 2019 metais internetinės svetainės Tarnybos skiltis buvo atnaujinta. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 9 punktu svetainėje talpinamos atliktų auditų ataskaitos ir išvados, taip pat paskelbti Tarnybos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, metiniai veiklos planai, biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai, kita būtina informacija.

Siekdami užtikrinti laukiamą audito poveikį bei tikslesnio nustatytų klaidų, neatitikimų ar teisės aktų nesilaikymo atvejų supratimo bei pateiktų auditų rekomendacijų įgyvendinimo, Tarnybos darbuotojai dalyvavo susitikimuose, diskusijose, atliktų auditų aptarimuose su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos vadovais bei darbuotojais, audituojamų subjektų vadovais bei atsakingais asmenimis. Informacija apie Tarnybos veiklos plano vykdymą kartą per ketvirtį teikta Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui.

Pažymėtina ir 2019 metais aktyvi Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veikla, padėjusi tinkamai įgyvendinti Tarnybai numatytas funkcijas: derintas metinis veiklos planas, įvertinti šiam planui vykdyti reikalingi asignavimai, kas ketvirtį išklausytos Savivaldybės kontrolieriaus parengtos ataskaitos dėl veiklos plano įvykdymo, svarstyta atskirų auditų (patikrinimų) medžiaga, atskiri visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio sulaukę klausimai.

Savivaldybės kontrolierius dalyvavo Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje (teikiant pastabas dėl teisės aktų projektų, dalinantis patirtimi, teikiant pasiūlymus tarnybų veiklos tobulinimui), kartu su atsakingais darbuotojais dalyvavo dalykiniuose susitikimuose su Valstybės kontrole, aptariant savivaldybių konsoliduotųjų audito ataskaitų strategiją, išorės peržiūros rezultatus; aptariant savivaldybių nekilnojamojo turto veiklos audito galimus klausimus ir audito planą;  dalinantis profesine patirtimi ir sprendžiant išorės audito metu iškylančius kitus klausimus. Tarnybos darbuotojai nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su kitų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų darbuotojais,  kitų audito bendruomenių nariais, sprendžiant aktualius, auditų metu iškilusius klausimus, dalinantis sukaupta patirtimi, gerąja audito praktika, dalyvauja Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje.

Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų auditas

2019 metais buvo tęsiamas 2018 m. rugsėjo mėn. pradėtas Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas.

2019 m. vasario mėn. buvo baigtas audito planavimo etapas, kurio metu buvo rinkta ir analizuota informacija:

·         teisės aktų, reglamentuojančių audituojamų subjektų veiklą ar veiklos sritį, pasikeitimai;

·         strateginiai planai, veiklos ataskaitos, biudžeto vykdymo, finansinės ir kitos ataskaitos;

·         vidaus norminių dokumentų, reglamentuojančių subjekto ar jo veiklos srities apskaitą ir vidaus kontrolę, pokyčiai;

·         vidaus audito darbo rezultatai;

·         žiniasklaidoje pateikiama informacija apie audituojamus subjektus ir jų veiklą.

Atlikus Savivaldybės asignavimų valdytojų 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų analizę, įvertinus praėjusių metų finansinių ataskaitų duomenis (2018 metų Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkiniai buvo taisomi iki 2019 m. gegužės 31 d., kai turi būti sudarytas Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) bei apibendrinus ankstesnių metų audito rezultatus ir planavimo metu surinktą informaciją, buvo parengta Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito strategija, kurioje suplanuotos audito procedūros nustatytoms Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys reikšmingiausioms ir rizikingiausioms audito sritims, numatytos apimtys ir audituojami subjektai.

 

 

Įgyvendinant audito strategiją, 2019 metais buvo atliekamos suplanuotos audito procedūros, siekiant įvertinti reikšmingų ir pagal rizikos veiksnius atrinktų savivaldybės subjektų (41, 1 priedas) biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų duomenų teisingumą, didžiausią dėmesį skiriant reikšmingoms sritims, tokioms kaip darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, ilgalaikis turtas, prekių ir paslaugų įsigijimas, įsipareigojimai ir kt. Taip pat buvo vertinamas ir biudžeto lėšų bei turto naudojimo teisėtumas.

Atlikus audito procedūras, audituotiems subjektams buvo pateikti raštai apie audito metu nustatytas klaidas, neatitikimus, pateikti pastebėjimai dėl įstaigų veiklos organizavimo, vidaus kontrolės ar kitų trūkumų, nurodant imtis priemonių nustatytiems dalykams pašalinti. Turime pastebėti, kad didžioji dalis įstaigų reagavo į pateiktas pastabas ir numatė priemones ar įsipareigojo nekartoti nustatytų dalykų 2019 metais ir vėlesniais laikotarpiais.

Atlikus visas suplanuotas audito procedūras, audito metu nustatyti dalykai buvo apibendrinti, įvertintas jų reikšmingumas, sistemiškumas bei galima rizika būsimų ataskaitinių laikotarpių biudžeto vykdymo ar finansinių ataskaitų duomenų teisingumui, biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumui. Audito rezultatai buvo pateikti parengtoje audito ataskaitoje, nuomonė dėl ataskaitų - pateikta audito išvadoje: dėl 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pateikta besąlyginė nuomonė, dėl 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio – sąlyginė. Sąlyginės nuomonės pateikimo pagrindas – vis dar neaiški Savivaldybės valdomo ilgalaikio turto – vietinės reikšmės kelių (gatvių) – vertė.

Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito ataskaita ir išvada, kaip numatyta Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkte, pateikta 2019 m. liepos 15 d.

Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenys yra Nacionalinio finansinio ataskaitų rinkinio dalis, kurį audituoja Valstybės kontrolė. Todėl vykdant Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 20 punkto nuostatas, buvo tęsiamas bendravimas ir bendradarbiavimas su Valstybės kontrolės auditoriais savivaldybių išorės audito klausimais ir pateikti duomenys apie Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus.

Vykdant šį auditą ir atlikus numatytas audito procedūras bei įvertinus jų metu nustatytų dalykų kiekybinį ir kokybinį reikšmingumą, Savivaldybės administracija ir audituotos biudžetinės įstaigos raštais buvo informuotos apie nustatytas klaidas ir neatitikimus, turinčius įtakos jų 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinių duomenų teisingumui, ar ataskaitose neatskleista visa Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos ir atskaitomybės standartuose reikalaujama informacija, nurodyti atvejai, kai lėšos ar turtas buvo valdomas, naudojamas ar disponuojama juo nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Iš 41 audituoto subjekto, galėtume paminėti kelias biudžetines įstaigas –„Dagilėlio“ dainavimo mokykla, lopšelis-darželis „Rugiagėlė“, lopšelis-darželis „Voveraitė“, Dailės galerija, kurių sukurta buhalterinės apskaitos sistema ir apskaitos darbuotojų darbas, sudarė prielaidas teisingam ataskaitų sudarymui. Deja, kitiems subjektams turėjome pastebėjimų. Audito metu biudžetinėms įstaigoms, įskaitant Savivaldybės administraciją, pateikta daugiau kaip 140 pastabų dėl metinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo ir jo sudarymo, buhalterinės apskaitos vedimo ir vidaus kontrolės sistemos diegimo, priimtų sprendimų dėl biudžeto lėšų ir /ar turto naudojimo atvejų teisėtumo.

Pažymėtina, kad audituotų subjektų vadovai reagavo į pastabas bei pateiktas rekomendacijas,  ir nurodė ėmęsi priemonių nurodytiems trūkumams pašalinti; pvz.:

·         2019 metų pabaigos Socialinių paslaugų centras pervedė neteisėtai panaudotus 13 tūkst. Eur, kurie grąžinti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Taip pat pasirašytas susitarimas su Socialinių paslaugų centru dėl likusių 67,9 tūkst. Eur neteisėtai panaudotų lėšų grąžinimo;

·         imtasi priemonių dėl VšĮ Verslo inkubatorius neteisėtai panaudotų 13,9 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų grąžinimo; įstaiga įpareigota parengti ir patvirtinti viešųjų pirkimų organizavimo tvarką ir ja vadovautis;

·         dvi švietimo įstaigos (V. Kudirkos progimnazija ir S. Šalkauskio gimnazija) užtikrino nepanaudotų lėšų likutį – 22,8 tūkst. Eur metų pabaigai – kompensuoti ankstesnių metų neteisėtai panaudotas lėšas;

·         Savivaldybės administracijos parengtas ir išsiųstas raštas Savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms dėl finansinių ataskaitų pateikimo ir pildymo rekomendacijų;

·         Savivaldybės administracijos parengtas raštas Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms dėl „kitų“ lėšų naudojimo tvarkos ir atvaizdavimo ataskaitose;

·         imtasi priemonių dėl biudžeto išlaidų, skirtų ir naudojamų mitybai, socialinėms išmokoms ir kitoms paskirtims, tinkamo atvaizdavimo pagal ekonominės kvalifikacijos straipsnius biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose;

·         ištaisytos nurodytos ilgalaikio materialiojo turto – vietinės reikšmės kelių (gatvių) vertės didinimo klaidos Savivaldybės administracijos apskaitoje, biudžetinėse įstaigose imtasi priemonių dėl kitų apskaitos sričių tokių, kaip ilgalaikio turto grupavimas, finansavimo sumų ir įsipareigojimų, įskaitant atostoginių kaupinių formavimą, įstaigos pajamų ir sąnaudų  tinkamo apskaitymo ir atvaizdavimo, aiškinamajame rašte pateikiamos informacijos atitikimo ir kt.

Tarnybai pateiktais duomenimis Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito metu pateikti pastebėjimai šalinami ir rekomendacijos įgyvendinamos 88 proc. Ar įstaigoms sėkmingai pavyko įgyvendinti numatytas priemones ir ar jos veiksmingos, visiškai įsitikinti galėsime atlikdami sekančių metų suplanuotas audito procedūras.

Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų auditas

Vykdant Tarnybos veiklos planą, Savivaldybės kontrolieriaus 2019 m. rugsėjo 26 d. pavedimu     Nr. PA-7 pradėtas Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio finansinis auditas. Apie pradėtą auditą informuoti Savivaldybės vadovai.

Vadovaujantis tarptautiniais audito standartais, audito metodikomis, bei Tarnybos tvarkų aprašais, auditas pradėtas planavimo etapu. Šio etapo metu renkami ir analizuojami įvairūs, su Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimu ar finansinėmis ataskaitomis susiję ar tiesiogiai nesusiję duomenys, jie analizuojami ir vertinama juose pateiktų faktų, pastebėtų tendencijų ar kitų dalykų galima įtaka Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui ar biudžeto bei kitų lėšų, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisėtumui. Atsižvelgiant į planavimo metu nustatytus rizikingus dalykus, nustatytas reikšmingas sritis, rengiama Audito strategija, kurioje numatomas audito mastas, taikytini metodai, audito procedūrų atlikimo eiga ir kita audito organizavimui būtina informacija.

 

 

Jau audito planavimo metu buvo pastebėti duomenų apie Savivaldybės gaunamas lėšas  surinkimo ir jų priskyrimo biudžeto pajamoms vertinimo trūkumai, biudžetinių įstaigų finansavimo neatitikimo teisės aktų reikalavimams atvejai. Siekiant, kad nustatyti trūkumai būtų operatyviai pašalinti, Savivaldybės administracija buvo nedelsiant informuota raštu ir pateikti pastebėjimai aptarti susitikime su atsakingais Savivaldybės administracijos darbuotojais.

Audito išvada dėl Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio (biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių) kartu su audito ataskaita, kurioje pateiksime ir teisės aktų nesilaikymo atvejus dėl Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais planuojame parengti iki 2020 m. liepos 15 d. 

 

2019 metais daugiau dėmesio skyrėme viešojo ir vidaus administravimo vertinimui ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, nagrinėjome, kaip subjektai vykdo jiems  pavestas funkcijas, analizavome veiklos rezultatų siekimą. Šiems vertinimams atlikti praėjusiais metais, taikydami naujausią veiklos audito metodiką, pradėjome du veiklos auditus. Manome, kad veiklos auditai padės užtikrinti viešojo sektoriaus subjektų didesnį atskaitingumą ir skaidrumą,  siekti geresnių veiklos rezultatų, kurti pridėtinę vertę gyventojams ir naudą visuomenei.

Savivaldybės nekilnojamojo turto efektyvumo vertinimas

Savivaldybės kontrolieriaus 2019 m. rugsėjo 19 d. pavedimu Nr. PA-6, pasirašius Bendradarbiavimo susitarimą, pradėtas bendras veiklos auditas su Valstybės kontrole, kurio tikslas – įvertinti, ar savivaldybių nekilnojamasis turtas valdomas kryptingai ir kompleksiškai, ar jis naudojamas efektyviai ir siekiant maksimalios naudos visuomenei.

Auditas, pagal parengtą ir su Valstybės kontrole suderintą audito planą,  pradėtas Savivaldybės teisės, aktų, reglamentuojančių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo analize; informacijos, naudojamos sprendimų priėmimui, vertinimu; duomenų apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vienetus – pastatus ir žemės sklypų po jais rinkimą; informacijos apie šio turto naudojimo būdus ir formas paiešką; inventorizacijos ir apskaitos duomenų tinkamumą ir atitikimą, ataskaitų rengimui naudojamos informacijos teisingumą ir išsamumą. Prašymai pateikti informaciją apie valdomą, naudojamą ar disponuojamą turtą buvo pateikti Savivaldybės administracijai ir 91-ai biudžetinei įstaigai.

 

     * Nekilnojamasis turtas

Surinkus įstaigų pateiktus duomenis, teko juos susisteminti, pasitaikė nemažai atvejų, kai įstaigų teko prašyti tikslinti duomenis ar audito metu atsiradus poreikiui, pateikti papildomą informaciją apie turtą ir jo naudojimą. Iš viso nekilnojamojo turto veiklos audito metu turėjome įvertinti 1 198 pastatų ir žemės po jais naudojimo teisėtumą, turto paskirties ir naudotojo veiklos tikslų atitikimą, taikomų nuomos kainų pagrįstumą, gaunamas pajamas, faktinį turto naudojimą, teisės aktais nustatytų turto valdymo procedūrų laikymąsi, įdiegtų vidaus kontrolės procedūrų veikimą ir kt.

Auditas tęsiamas ir audito procedūros, audito plane numatytų klausimų vertinimui, atliekamos ir 2020 metų I ketvirtį.  Planuojama audito pabaiga 2020 m. balandžio mėn.

Sveikatinimo priemonių vertinimas

2019 metais pradėtas veiklos auditas, kurio tikslas – įvertinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vykdomų Bendruomenės sveikatinimo programos (09) sveikatinimo priemonių, finansuojamų iš Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, efektyvumą ir teisėtumą. Veiklos audito metu nustatyti dalykai, kartu su rekomendacijomis nustatytiems pažeidimams, klaidoms ir neatitikimams  pašalinti, bus pateikti ataskaitoje. Siekdami pateikti kuo aktualesnę informaciją ir įvertinti nuolat besikeičiančių teisės aktų reikalavimus, atsižvelgdami į neplanuotų darbų kiekį ir jiems atlikti reikalingus laiko išteklius bei darbuotojų pasikeitimą, auditas tęsiamas ilgiau nei planuota.

Abiejų veiklos auditų metu nustatyti dalykai, kartu su rekomendacijomis nustatytiems pažeidimams, klaidoms ir neatitikimams  pašalinti, bus pateikti ataskaitose.

 

Išvadų dėl savivaldybės imamų paskolų rengimas

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Savivaldybės administracijos direktoriaus prašymu 2019 metais buvo teiktos išvados, reikalingos Savivaldybės tarybai priimti sprendimus dėl paskolų ėmimo:

-       sausio mėnesį buvo parengta išvada dėl ilgalaikės 2 800,0 tūkst. Eur paskolos ėmimo galimybės investicijų projektams finansuoti;

-       vasario mėnesį buvo parengta išvada dėl galimybės imti ilgalaikę 333,0 tūkst. Eur paskolą Šiaulių plaukimo mokyklai „Delfinas“ baseino pastato (Dainų g. 33a) modernizavimui finansuoti 2020 metais.

Patikrinimai

2019 metais buvo baigti trys  patikrinimai. Atlikus ataskaitų projektų ir teikiamų siūlymų derinimo procedūras, pateiktos šių patikrinimų ataskaitos. Tačiau audito veikla tuo nesibaigė – pradėtas poauditinis stebėjimas: vertintas rekomendacijų įgyvendinimas.

 

Kultūros plėtros programos projektams skirtų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų administravimo 2018 metais vertinimas. Patikrinimo metu buvo vertintas projektų, kuriuos vykdė ne savivaldybės biudžetinės įstaigos, įgyvendinimas. Patikrinimo rezultatai aptarti su atsakingais Savivaldybės administracijos darbuotojais bei Savivaldybės vadovais, pateiktoje audito ataskaitoje nurodytos rekomendacijos dėl vidaus kontrolės, lėšų naudojimo aiškesnio reglamentavimo, projekto vykdytojų finansinio prisidėjimo prie numatytų veiklų įgyvendinimo ir kt. Pažymėtina, kad jau audito metu buvo pakeisti Kultūros projektų finansavimo konkurso nuostatai[1], vėliau įgyvendintos ir kitos rekomendacijos:

·   patvirtintos kultūros projektų finansavimui reikalingos formos[2]: administracinės atitikties vertinimo ir projekto įvykdymo rezultatų ataskaitos;

·   projekto vykdytojas grąžino netinkamai panaudotas lėšas.

Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų) už lengvatinį keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais kompensavimo 2018 metais vertinimas. Kelerius ankstesnius metus atlikę šios srities auditus, nustatydavome sudarytų sutarčių, parengtų tvarkų ir jų vykdymo, apskaitos politikos nustatymo ir vežėjo bilietų, pajamų, išlaidų apskaitos vedimo, duomenų vidaus kontrolės ir važiavimo bilietų kontrolės trūkumų, kurie versdavo abejoti Savivaldybei teikiamų duomenų teisingumu. Šiai sričiai finansuoti kiekvienais metais skiriama nemaža Savivaldybės biudžeto lėšų dalis – 2018 metais UAB „Busturas“ išlaidų (negautų pajamų) kompensavimui Savivaldybei pateikė sąskaitų faktūrų 2 684,6 tūkst. Eur sumai (2017 m. – 2 646,4 tūkst. Eur).

 

Patikrinimo metu buvo nustatyti kai kurie su Vežėjo išlaidų (negautų pajamų), susijusių su lengvatų taikymu, vežant keleivius Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, Vežėjo išlaidų (negautų pajamų), susijusių su lengvatų taikymu, vežant keleivius Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensavimo sutarties trūkumai dėl nurodytų Savivaldybės atstovų, neegzistuojančios keleivinio transporto išlaidų kompensavimo programos; nebuvo atnaujintas Vežėjo ataskaitų apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus patikrinimo tvarkos aprašas dėl pasikeitusių UAB „Busturas“ teikiamų dokumentų; liko nedidelė dalis (apie 1 proc. kompensuojamos sumos) duomenų, kurie skaičiuojami Excel lentelės pagalba; 2019 metais atlikti Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių pakeitimai[3]. Palyginus su ankstesnių patikrinimų metu nustatytais trūkumais, galėjome pažymėti pažangą, diegiant ir įgyvendinant vidaus kontrolės procedūras tiek Savivaldybės administracijoje, tiek UAB „Busturas“.

Įgyvendinant Tarnybos teiktas rekomendacijas, Savivaldybės administracija atnaujino Vežėjo išlaidų (negautų pajamų), susijusių su lengvatų taikymu, vežant keleivius Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensavimo sutartį[4] bei Vežėjo ataskaitų apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus patvirtinimo tvarkos aprašą[5].

Rekomendacijų, pateiktų vietinių rinkliavų rinkimo patikrinimų ataskaitose 2015 - 2016 metais įgyvendinimo vertinimas. Dėl atsiradusių nenumatytų darbų, tokių kaip išvadų teikimas, skundų nagrinėjimas ir kitų darbų bei siekiant išsamiai išnagrinėti reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, gauti reikalingus teisės aktų aiškinimus, šis vertinimas kiek užsitęsė, tačiau 2019 metų birželį buvo pateikta patikrinimo ataskaita. Patikrinimo metu nustatyta, kad dauguma ankstesnių auditų metu teiktų rekomendacijų įgyvendinta, pakeičiant, papildant reglamentuojančius dokumentus, viena – dėl vietinių rinkliavų vidaus kontrolės tvarkos parengimo – įgyvendinama, ir nurodyti likę nepašalinti trūkumai bei kiti patikrinimo metu nustatyti dalykai (bei pateiktos rekomendacijos):

·      nėra nustatytas tinkamas leidimų vykdyti žemės darbus (kasinėjimo) rengimo, išdavimo, kontrolės, rinkliavos dydžio apskaičiavimo ir kitų, susijusių funkcijų atskyrimas (praktiškai vykdo vienas darbuotojas), nepatvirtinta išduodamos pažymos forma;

·      neatnaujintas kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ statymo reglamentavimas pagal galiojančius teisės aktus, naudojamos sąvokos kai kuriais atvejais nevienodos;

·      Savivaldybės administracinių paslaugų aprašymai ir jų viešinimas ne visais atvejais atitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus ir Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo nuostatas;

·      kai kurias administracines paslaugas teikia ne viešojo administravimo subjektai;

·      nesumokėtos rinkliavos (jos dalies) įsiskolinimai už gyvūnų laikymą pripažintini beviltiška skola.

Įgyvendinant šio vertinimo metu pateiktas rekomendacijas, atnaujintas rekomendacijose minėto kelio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašas[6]; įvertinus organizacines, finansines ir teisines Sutarties įsipareigojimų nutraukimo pasekmes, siekiant išvengti teisminių ginčų, priimtas sprendimas[7], pasibaigus sutarties, kurioje numatytas administracinių paslaugų teikimas, galiojimui, jų teikimą perduoti Savivaldybės administracijai; parengtas ir patvirtintas Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos aprašas[8]; parengtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasimo darbus apmokėjimo pažymos formos patvirtinimo; Savivaldybės administracijos interneto svetainėje atnaujintas ir paviešintas leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo aprašymas.

Skundų ir paklausimų nagrinėjimas

2019 metais išnagrinėti du skundai, kurių nagrinėjimo tikslai:

-       įvertinti nurodytus teiginius dėl Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro padalinių, esančių Stoties g. 9c, darbuotojų darbo laiko;

-       įvertinti N. K. išdėstytus teiginius dėl jai 2017-2018 metais priskaičiuoto ir išmokėto darbo užmokesčio teisingumo.

Pareiškėjams abiem atvejais pateikti atsakymai, nurodant nagrinėjimo metu nustatytus dalykus.

Taip pat buvo gautas paklausimas dėl Savivaldybės administracijos vykdomo Šiaulių miesto techninių eismo reguliavimo priemonių techninio aptarnavimo paslaugų pirkimo, suabejojus dėl racionalaus ir efektyvaus Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo. Buvo parengtas ir pateiktas atsakymas, nurodant, kad teisės aktai nenumato konkrečių kelio ženklų būklės patikrinimo sąlygų, todėl nurodyti reikalavimai neprieštarauja teisės aktams ir pirkimo techninės sąlygos nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų principų.

Nagrinėjant skundus, rengiant atsakymus, visais atvejais buvo peržiūrimi teisės aktai, reglamentuojantys nagrinėjamą klausimą, renkama susijusi informacija, teikiami paklausimai, bendrauta su atsakingų institucijų darbuotojais, rinkta informacija apie kitų savivaldybių patirtį, egzistuojančią teismų praktiką ir atsakingai vertinami visi surinkti duomenys.

Be to, buvo rinkta informacija, analizuotos reglamentuojančių teisės aktų nuostatos, kitų savivaldybių patirtis ir naudojama praktika ir teikta informacija bei preliminarūs vertinimai (kadangi auditai nebuvo atliekami) Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto darbotvarkių klausimais, tokiais kaip Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas, išorinės reklamos atvejo vertinimas, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių paramos teikimas.

                2019 metais buvo gauti du prašymai, pagal kuriuos, įvertinus prašyme nurodytus dalykus ir kitas aplinkybes tyrimai nepradėti:

-       dėl Savanorių stotelės (Pakruojo g.) „būdelės“ įrengimo. Prašymas buvo persiųstas Savivaldybės administracijai;

-  dėl  Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų veiklos racionalumo ir efektyvumo. Įvertinus tai, kad Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius 2019 m. III ketvirtį numatė atlikti minėtos įstaigos veiklos auditą, Tarnyba atskiro audito nenumatė.

2019 metų pabaigoje buvo gautas skundas dėl UAB „Busturas“ tam tikrų veiklos sričių. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatyme Tarnybai numatyta kompetencija, buvo paprašyta bendrovės pateikti su atitinkamais skunde nurodytais teiginiais susijusią informaciją, kurią vertinome atitikties teisės aktams bei bendrovės interesų tenkinimo bei naudos jai siekimo požiūriu. Atsižvelgiant į nustatytus dalykus buvo parengti ir pateikti raštai: UAB „Busturas“, pateikiant rekomendacijas veiklos tobulinimui ir Savivaldybės administracijai – dėl skunde nurodytų teiginių vertinimo.

Taip pat buvo gauta ir kitų pranešimų raštu bei žodžiu dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos, biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio, įstaigų pajamų surinkimo ir kt. Pateikta informacija buvo įvertinta, numatant galimą įtaką biudžeto lėšų bei turto valdymo ir naudojimo teisėtumui, ir atitinkamai panaudota planuojant Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito procedūras ar ateinančių metų auditus.

 

Ateinančių metų darbus Tarnyba planuoja visus metus. Tarnybos darbuotojai, vykdydami Savivaldybės kontrolieriaus 2011 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. V-5 (su vėlesniais pakeitimais), 2019 metais atliko jiems priskirtų sričių strateginį tyrimą. Strateginio tyrimo tikslas – nustatyti viešojo sektoriaus veiklos problemas (rizikas) ir atrinkti galimus audito objektus (temas), stebint priskirtas veiklos sritis, renkant duomenis, juos vertinant ir analizuojant. Iki 2019 m. lapkričio mėn. Tarnybos darbuotojai parengė ir pateikė Strateginio tyrimo ataskaitas, kuriose buvo apibendrinta jų per metus surinkta informacija, nurodytos pastebėtos problemos bei pateikti siūlymai dėl būsimų auditų ar patikrinimų.

Atsižvelgiant į minėtose strateginio tyrimo ataskaitose pateiktą informaciją, ankstesnių auditų metu nustatytus dalykus, kitus gautus Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių gautus pasiūlymus, gyventojų paklausimus ir vadovaujantis Savivaldybės kontrolieriaus patvirtintu Veiklos plano rengimo tvarkos aprašu, 2019 metų III ketvirtį buvo parengtas ateinančių metų veiklos plano projektas. Šis plano projektas buvo  pateiktas Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui svarstymui ir pasiūlymų teikimui. Atsižvelgiant į Kontrolės komiteto narių pasiūlymus patikslintas 2020 metų Tarnybos veiklos planas buvo patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus 2019 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-8. Jame numatyti būsimi auditai, patikrinimai ir išvados, kiti Tarnybos vykdomi darbai. Įgyvendinant Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 3 punktą, Tarnybos 2020 metų veiklos planas pateiktas Valstybės kontrolei ir Savivaldybės centralizuotai vidaus audito skyriui.

Rengiant 2020 metų Tarnybos veiklos planą, numatėme atlikti veiklos auditus, kuriais siekiame audituojamiems subjektams nurodyti veiklos problemas ir pateikti rekomendacijas, leidžiančias ne tik pasiekti, kad Savivaldybės biudžeto lėšos ir kiti ištekliai, Savivaldybės turtas būtų panaudoti taupiai, efektyviai ir rezultatyviai, bet būtų pasiektas ir laukiamas vykdomų priemonių poveikis ir rezultatai.

Tikimės, kad pradėtas biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centralizavimo procesas, ilgainiui užtikrins tinkamą biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos kokybę, prisidės prie įstaigų vidaus kontrolės ir finansų valdymo sistemų efektyvesnio veikimo, padės įstaigų vadovams tobulėti ir geriau pritaikyti teisės aktų nuostatas priimant valdymo sprendimus. Planuodami ir atlikdami 2020 metų suplanuotus auditus, tikimės padėti Savivaldybei suformuoti tinkamą pagrindą ir surinkti teisingus duomenis apie įstaigų valdomą turtą ir finansus, kurie leistų sukurti veiklos vertinimo sistemą, įgalinančią operatyviai ir su optimaliomis sąnaudomis pateikti reikiamą informaciją iškylančių problemų šalinimui, einamųjų klausimų sprendimui, idėjų generavimui.

 

Dėkojame Savivaldybės ir audituotų subjektų vadovams bei darbuotojams už geranorišką bendravimą, tikimės tolesnio konstruktyvaus dialogo ir bendradarbiavimo, kartu prisidedant prie atviro, veržlaus ir saugaus miesto kūrimo.

 

 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                                                              Inga Šimkūnaitė


 

1 priedas. Audituotų subjektų sąrašas

 

Įstaigos ir subjektai, kuriose atliekamos pagrindinės audito procedūros dėl 2018 metų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių duomenų teisingumo, savivaldybės biudžeto lėšų bei turto naudojimo teisėtumo:

1.       Savivaldybės administracija;

2.       Savivaldybės iždas;

3.       Šiaulių „Rasos“ progimnazija;

4.       Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“;

5.       Šiaulių Gytarių progimnazija;

6.       Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla;

7.       Šiaulių turizmo informacijos centras;

8.       Šiaulių Dainų progimnazija;

9.       Šiaulių Centro pradinė mokykla;

10.   Šiaulių jaunųjų turistų centras.

Įstaigos, kuriose atliekamos analitinės audito procedūros dėl 2018 metų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių duomenų teisingumo, savivaldybės biudžeto lėšų bei turto naudojimo teisėtumo:

11.   Šiaulių dailės galerija;

12.   Šiaulių sporto centras „Dubysa“;

13.   Šiaulių lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“;

14.   Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“;

15.   Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“;

16.   Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“;

17.   Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“;

18.   Šiaulių lopšelis-darželis „Varpelis“;

19.   Šiaulių lopšelis-darželis „Voveraitė“;

20.   Šiaulių m. lopšelis-darželis „Žiogelis“;

21.   Šiaulių Petro Avižonio regos centras;

22.   Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla;

23.   Šiaulių Gegužių progimnazija;

24.   Šiaulių „Juventos“ progimnazija;

25.   Šiaulių Ragainės progimnazija;

26.   Šiaulių „Ringuvos“ specialioji mokykla;

27.   Šiaulių „Romuvos“ progimnazija;

28.   Šiaulių Salduvės progimnazija;

29.   Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija;

30.   Šiaulių logopedinė mokykla;

31.   Šiaulių „Sandoros“ progimnazija;

32.   Šiaulių sanatorinė mokykla;

33.   Šiaulių specialiojo ugdymo centras;

34.   Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla;

35.   Šiaulių Lieporių gimnazija;

36.   Šiaulių „Romuvos“ gimnazija;

37.   Šiaulių Simono Daukanto gimnazija;

38.   Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija;

39.   Šiaulių 1-oji muzikos mokykla;

40.   Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras;

41.   Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija.

___________________________________________[1] Savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimas Nr. T-223 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl kultūros projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

[2] Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. A-11 „Dėl Kultūros projektams įgyvendinti reikalingų dokumentų formų patvirtinimo“.

[3] Savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimas Nr. T-29 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

[4] 2019 m. birželio 6 d. susitarimu Nr. SŽ-633 nutraukta 2006 m. liepos 11 d. Sutartis Nr. SŽ-1122 ir pasirašyta nauja sutartis Nr. SŽ-634.

[5] Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A-820 „Dėl vežėjo ataskaitų apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

[6] Savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. A-1085 „Dėl Kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo ir pašalinimo, leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

[7] Savivaldybės administracijos 2019 m. lapkričio 27 d. raštas Nr. S-3813 „Dėl audito metu nustatytų neatitikimų“.

[8] Savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-5 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Į pradžią