Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-117 2020-05-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-117

 

                                     

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS

 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I SKYRIUS

Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

 

 Viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau – Įstaiga) teikia būtinąją ir neatidėliotiną pirmąją medicinos pagalbą Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono gyventojams. Ši paslauga teikiama pagal pacientų iškvietimus nemokamai, ištisą parą. Būtinoji pagalba teikiama ir į Įstaigos ar į jos pastotes tiesiogiai besikreipiantiems pacientams. Įstaigos veikla licencijuota. Įstaigoje įdiegta veiklos kokybės kontrolė. Įstaigos veiklos kokybės gerinimo politiką ir uždavinius apibrėžia veiklos kokybės vadovas, kuris atnaujinamas ir papildomas  pagal pacientų ir Įstaigos poreikius. Įstaiga teikia būtinąją medicinos pagalbą vadovaudamasi veiklos standartais, patvirtintais visų pagrindinių gyvybei pavojingų būklių atvejams.

Misija – teikti savalaikę, kokybišką, patenkinančią pacientų lūkesčius būtinąją medicininę pagalbą nelaimingo atsitikimo ar ūmios ligos ištiktiems piliečiams, teikti mokslu ir pažangiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, pacientų poreikius ir interesus atitinkančias GMP paslaugas, naudojantis turimais resursais, atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovų reikalavimus, užtikrinant privačios paciento informacijos apsaugą, žmogišką pagarbą ir orumą.

 Vizija - šiuolaikiška GMP stotis, nuolat:

-  gerinanti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę (tinkamumą) ir prieina­mumą;

-  diegianti naujas efektyvias medicinos technologijas;

-  kelianti darbuotojų profesinę kvalifikaciją;

-  gerinanti darbo aplinką;

-  užtikrinanti GMP nustatytų reikalavimų atitikimą;

-  dalyvaujanti Lietuvos Patologijų integruotos sveikatos priežiūros klasterių veikloje;

-  aktyviai dalyvaujanti visuomeninėje veikloje ir savanorystės programose;

-  vykdanti gyventojų švietimą pirmosios pagalbos ir sveikatos išsaugojimo srityse.

Įstaigos 2019 m. veiklos  tikslai:

1. automobilių parko atnaujinimas;

2. medicininės aparatūros ir įrangos atnaujinimas;

3. visuomeninės veiklos vystymas;

4. kokybės vadybos sistemos tobulinimas;

5. darbuotojų kvalifikacijos kėlimas;

6. apskrities dispečerinės veiklos tobulinimas, medicinos prioritetais pagrįstos skambučių priėmimo ir GMP pajėgų valdymo sistemos tobulinimas bei efektyvumo analizės vykdymas;

 7. dalyvavimas Kardiologijos ir Insulto integruotos sveikatos priežiūros (klasterių) veikloje.

Įstaiga - Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, kuri:

1. vykdo apskrities dispečerinės funkciją;

2. teikia skubią būtinąją medicinos pagalbą, esant nelaimingiems atsitikimams, gyvy­bei gręsiančioms būklėms, ūmiai susirgus;

3. užtikrina tolesnį saugų paciento transportavimą į atitinkamą stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą;

4. užtikrina miesto gyventojų ir svečių sveikatos priežiūrą masinių renginių metu; 

5. vykdo teorinį ir praktinį pasirengimą reaguoti į galimas masines nelaimes;

6. užsiima visuomenės švietimu bei mokymu pirmos pagalbos klausimais, savanoriš­kos veiklos propagavimu bei vystymu.

7. teikia paslaugas Šiaulių ir Telšių apskričių klasteriniams pacientams insultų, infarktų ir politraumų atvejais.

Įstaigos brigadų skaičius. Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-895 „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“, mieste pagalbą teikė 8 pažangaus gyvybės palaikymo brigados ir 2 brigados Kuršėnuose, o nuo 2019 m. rugsėjo mėn. įkurtos 2 klasterinės brigados, po vieną  Kuršėnuose ir Plungėje.

Kvietimų skaičius. 2019 m. į Įstaigą kreipėsi 35934 Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono gyventojų. Be rezultatų užregistruoti 1727 kvietimai (tai melagingi kvietimai, arba kai nuvykus, ligonio nerasta kvietimo vietoje ir pan.). Iš viso medicinos pagalba teikta 34206 Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono pacientų. 2019 m. aptarnauta 774 pacientais mažiau negu 2018 m. Rizikinga ir paciento atžvilgiu būtų nesaugu rekomenduoti gydymą, vien telefonu įvertinus paciento nusiskundimus. Siekiant suteikti savalaikę ir kokybišką GMP paslaugą, vykta pas visus besikreipiančiuosius dėl skubios medicinos pagalbos.

Operatyvumas. Svarbiausias rodiklis vertinant Įstaigos veiklą - operatyvumas (laikas nuo kvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo pradžios, GMP darbuotojams atvykus pas pacientą). Siekta, kad laikas nuo kvietimo užregistravimo iki pirmosios medicinos pagalbos teikimo gyvybei grėsmingais atvejais pradžios būtų 10-15 minučių, o kitais atvejais - iki 30 minučių. Jei iškvietimų yra daug ir nėra galimybės jų skubiai įvykdyti, GMP brigada siunčiama ten, kur iš kvietimo metu gautos informacijos tikėtina, kad paciento gyvybei gresia pavojus. Dispečerinėje naudojamos technologijos su kelių programinių sistemų integracija, suteikia galimybę diferencijuoti GMP iškvietimus pagal skubumo kategoriją, nuolat stebėti GMP brigadų išsidėstymą nustatytoje teritorijoje, surasti ir išsiųsti arčiausiai įvykio vietos esančią atitinkamą brigadą, o pas kritinėje būklėje esantį pacientą gali būti iš karto aktyvuojami ir išsiunčiami keli GMP ekipažai. Įvertinus išvažiuojamųjų brigadų operatyvumą 2019 m. nustatyta, kad 95,02 % atvejų į I-o skubumo kategorijos kvietimus pas pacientą mieste nu­vykta iki 15 minučių, (Respublikos vidurkis 90,3%), 4,98 % atvejų iki 16 min. ir daugiau. Į II-o skubumo ka­tegorijos „atidedamus“ kvietimus GMP brigada turi būti išsiųsta per 30 min. nuo iškvietimo užre­gistravimo (sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-1004). ,,Atidedamas“ kvietimas – tai kvietimas, kai kreipiamasi dėl GMP pagalbos poreikio, kurį galima atidėti ir GMP brigada gali būti siunčiama per 60 min. nuo kvietimo užregistravimo.

Visi laikai, vykdant GMP iškvietimą, t. y. kvietimo priėmimo, perdavimo brigadai, išvykimo pas pacientą, nuvykimo į įvykio vietą laikas, vėliau - nuvykimo į ligoninę ir kvietimo užbaigimo laikas, kai brigada laisva ir gali priimti kitą kvietimą, yra tiksliai ir objektyviai fiksuojami bei išsaugomi duomenų bazėje. Anksčiau visa tai atlikti, neturint techninių galimybių nebuvo įmanoma, todėl nebuvo ir objektyvių rodiklių.

Dispečerinėje įdiegta programinė sistema COLIBRI, kuri padeda kaupti ir analizuoti kiekybinius ir kokybinius GMP rodiklius. Šioje sistemoje kaupiami duomenys leidžia pastoviai monitoruoti svarbiausius parametrus - galime stebėti kvietimo registravimo laikus (kaip greitai atsiliepiama į skambutį, per kiek laiko kvietimo informacija perduodama brigadai, kada brigada išvyksta į kvie­timą, kada atvyksta pas pacientą, kiek laiko užtrunka teikdama pagalbą, kiek laiko praleidžia ligo­ninės priėmimo skyriuje). Kaupiami duomenys apie pacientų susirgimų pobūdį, kiek pacientų konsultuota telefonu, galima stebėti ar yra pakartotinai besikreipiančių pacientų, sekti pacientų srautus - kiek ir į kokią ligoninę transportuota pacientų. Atliekama kvietimų analizė, diferencijuo­jant juos pagal kvietimo skubumo kategoriją. Galima vertinti kiekybinius ir kokybinius dispečerių darbo rodiklius, stebint, kaip jie laikosi pagalbos skambučių priėmimo ir pagalbos taikymo algoritmų. Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2013 m. gruodžio 20 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1234 patvirtinta nauja Forma Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ bei jos pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklės. Siekiant išvengti netikslumų ar klaidų pildant naująją kortelės formą, organizuoti darbuotojų mokymai, nupirkta reika­linga įranga kortelių skenavimui. Nuskenuotus duomenis GMP brigados vadovas gali patikrinti ir pastebėtus netikslumus ištaisyti elektroninėje kortelės formoje. Siekiant užtikrinti kokybišką GMP paslaugą, atliekamas pastovus teiktų GMP paslaugų monitoringas. Šį darbą atlieka GMP paslau­gų auditorius. Tikrindamas GMP korteles, jis analizuoja pasitaikančias klaidas, vykdo tikslinius darbuotojų mokymus. Tai padeda išvengti nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių teikiant GMP paslaugą.

Visos brigados aprūpintos planšetiniais kompiuteriais ir atsisakyta popierinių iškvietimo kortelių. Tai palengvino brigadų medikų darbą, pagerino kortelių pildymo kokybę. Tuo patenkinti ligoninių medikai ir teisėsaugos darbuotojai, nes spausdintos kortelės lengvai įskaitomos, ko anksčiau nebūdavo, nes skirtingų darbuotojų braižą ir išsireiškimus kartais būdavo sunku įskaityti ir suprasti. Į planšetinį kompiuterį su klaidomis užpildytų kortelių įvesti negalima.

Nuo 2017 m. pabaigos pradėtas elektrokardiogramų (įtarus miokardo infarktą) persiuntimas iš mūsų defibriliatorių ,,Lifepak 15“ tiesiogiai į Respublikinės Šiaulių ligoninės Kardiologinės reanimacijos skyrių, kur specialistai įvertina ir duoda atsakymą brigados medikui, pataria, kaip skubiai vežti ir kokius medikamentus skirti iki atvežant į Kardiologinės reanimacijos skyrių. 2019 m. papildomai įsigytas vienas defibriliatorius ,,Lifepak 15“ su automatiniu duomenų persiuntimu į Respublikinę Šiaulių ligoninę. Įvedus naują medikamentą, skirtą ūmaus miokardo infarkto gydymui, ligoninės vyr. kardiologas apmokė Įstaigos medikus, kokiais atvejais skirti nurodytą medikamentą. Pagerėjo betarpiškas bendradarbiavimas tarp Įstaigos ir Respublikinės Šiaulių ligoninės Kardiologinės reanimacijos skyriaus, tuo pačiu pagerėjo ūmų miokardo infarktą patyrusių pacientų išgyvenamumas ir gyvenimo kokybė. Įstaigos darbuotojai apmokė apskrities GMP įstaigų darbuotojus, kaip teikti pagalbą, naudojant naujus vaistus ir naujus defibriliatorius.

Dispečerinėje yra 5 darbo vietos – 3 skambučiams priimti, 2 –  GMP pajėgoms valdyti, kuriose pastoviai budi 5 dispečeriai. Šiaulių GMP dispečerinės aptarnaujamoje teritorijoje kiekvieną parą budi 39 brigados. Nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. įsteigėme dvi klasterines brigadas insultus, infarktus ir politraumas patyrusiems ligoniams pagalbai teikti. Gruodžio mėnesį įsteigėme dar vieną klasterinę brigadą Šiaulių mieste. Pirmos dvi klasterinės brigados išdėstytos Kuršėnuose ir Plungėje. Papildomai įdarbinti skubiosios medicinos pagalbos specialistai ir vairuotojai.

2019 m. GMP dispečerinės auditoriai auditavo 2143 kvietimus, t. y. 3 % visų kvietimų.

            Viešieji pirkimai vykdomi skaidriai, vadovaujantis galiojančiais įstatymais. Nusiskundimų nesame gavę.

Įstaigoje darbuotojams sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją bei profesinį tobulėjimą. 2019 m. kvalifikaciją kėlė 64 darbuotojai.

58 GMP brigadų darbuotojai ir dispečeriai, dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose: ,,Pagalbos teikimo staigios mirties vaikams atvejais“, ,,Ikistacionarinės pagalbos teikimo traumos atvejais vaikams prioritetų tema (pagalba vaiko traumos atveju)“, ,,Ikistacionarinė pagalba greitosios medicinos pagalbos praktikoje“, ,,Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims teikimo mokymai GMP personalui“, ,,Tarpdisciplininis sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimas vidaus ligų diagnostikoje ir gydyme“, ,,Ikistacionarinių paslaugų teikimo standartizavimas. Pajėgų valdymas ir pagalbos užtikrinimas masinių įvykių metu“ ir kt., 6 administracijos ir kt. darbuotojų dalyvavo kursuose: ,,Ruošiantis finansinių metų pabaigai viešojo sektoriaus subjektuose: 2019 m. teisės aktų apžvalga“, ,,Dokumentų valdymo pertvarka Lietuvoje“, ,,Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo naujovės“, ,,Inventorizacija viešajame sektoriuje“  ir kt. Kvalifikacijos kėlimui išleista 3296 Eur.

Įstaigos paslaugų struktūra. 2019 m. GMP paslaugų struktūrą sudaro: suteikta būtinosios medicinos pagalbos dėl ūmių susirgimų — 79,4 % (2018 m. 79,2 %), dėl nelaimingų atsitikimų — 13,2% (2018 m. 14,5 %), dėl pacientų pervežimų, kuriems pervežimo metu reikia teikti būtinąją medicinos pagalbą – 6,9 % (2018 m. 5,6 %). Pacienčių transportavimas dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir laikotarpio po gimdymo patologijos sudarė 0,43 % visų atliktų kvietimų  (2018 m. 0,52 %). Lyginant 2019 m. ir 2018 m. diagnozuotų sveikatos sutrikimų absoliučius skaičius, matyti, jog 0,5 % padidėjo ūmių susirgimų skaičius, traumų ir nelaimingų atsitikimų skaičius sumažėjo 1,3 %. Gimdyvių ir ligonių dėl pogimdyvinio laikotarpio patologijos pervežimų skaičius 2019 m. sumažėjo 0,09 %. 2019 m. užregistruoti 26 smurto prieš vaikus iškvietimų atvejai, 2018 m. – 18 atvejų. Tai susiję su sugriežtintais smurto prieš vaikus teisės aktais.

 Hospitalizacija. Vadovaudamiesi sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-110 „Dėl pacientų siuntimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl stacionarinių skubių ir planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“, GMP specialistai, įtarę arba nustatę sveikatos sutrikimą, veža pacientą į artimiausią atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią reikalingas stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Jei paciento būklė yra sunki arba jeigu reikia stabilizuoti sveikatos būklę iki transportavimo į atitinkamą ligoninę, pacientas vežamas į artimiausią stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą. 2018 m. į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – ASPĮ) transportuoti 23834 pacientai. Jie sudarė 68,1 % (2017 m. – 67,3 %) visų aptarnautų pacientų, kuriems teikta GMP paslauga, skaičiaus. Ligonių, patyrusių infarktą, į ligoninę iki 60 min. nuvežta 98,76 %, iki 120 min. nuvežta 1,24 %, patyrusių insultą, į ligoninę iki 60 min. nuvežta 91,0 %, iki 120 min. nuvežta 9,0%.

Atgaivintų pacientų skaičius. Teigiamą dinamiką išlaikantis bei augančią teikiamos paslaugos kokybę parodantis rodiklis - atgaivintų per metus pacientų skaičius. 2019 m. atgaivinta 26 asmenų. Iš viso reanimacinės priemonės pradėtos taikyti ir gaivinimo veiksmai atlikti 135 kvietimuose. Iš jų sėkmingai reanimuoti 19,3 % (2018 m. iš 103 gaivintų, atgaivinta 15, t. y. 14,5 %). Šie skaičiai patvirtina, kad auga darbuotojų gebėjimas pritaikyti įgytas teorines žinias ir praktiniuose mokymuose įtvirtintus įgūdžius, kasdieniniame darbe susiduriant su ūmia grėsminga patologija, gelbėjant žmonių gyvybes. Gaivinimuose pradėti naudoti neseniai įsigyti neinvaziniai automatiniai kraujotakos atkūrimo prietaisai – Lucas, kurie patys atlieka mechaninius krūtinės ląstos paspaudimus.

 

II SKYRIUS

Įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

 

Įstaigos steigėjas ir savininkas – Savivaldybė. Įstaigos vienintelė dalininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė.

Dalininkų kapitalas teisės aktų nustatyta tvarka yra lygus steigėjo įnašų vertei. Dalininkų kapitalo likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje  sudarė 14998,62 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį steigėjo įnašų vertė nesikeitė.

 

 

 

 

                  III SKYRIUS

Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir  šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

 

       1 lentelė. Lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas.

 

Straipsniai

Suma, Eur

Pinigai ataskaitinio laikotarpio pradžioje

267345,29

Gautos finansavimo lėšos

4035,22

  Iš savivaldybės biudžeto

2000,00

  Iš kitų šaltinių

2035,22

Finansavimo lėšų panaudojimas

3821,38

  Medikamentai

620,00

  Transporto išlaikymas

1300,00

  Kitos prekės

80,00

  Kitos paslaugos

1821,38

Gautos lėšos už suteiktas GMP paslaugas

3601505,04

   Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)

3553079,40

   Iš kitų pirkėjų

48425,64

Kitos  lėšos

13519,43

   Už aplinkai pavojingas atliekas ir metalo laužą

98,76

   Draudimo išmokos

5163,59

   Sąnaudų kompensavimas

8257,08

Lėšų panaudojimas

3667655,64

  Darbo užmokestis

2688219,31

  Socialinio draudimo įmokos

125212,52

  Medikamentai

32643,76

  Komunalinės paslaugos

32914,53

  Ryšių paslaugos

94335,42

  Transporto išlaikymas

213307,59

  Apranga ir patalynė

15761,44

  Kitos prekės

15522,57

  Komandiruotės

1236,68

  Kvalifikacijos kėlimas

3296,13

  Paprastasis remontas ir eksploatavimas

18053,96

  Nuoma

12908,78

  Kitos paslaugos

366731,51

  Kitos išmokos

8139,13

  Ilgalaikio turto įsigijimas

39372,31

Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

214927,96

 

2019 m. gautas finansavimas:

1. Šiaulių  miesto  savivaldybės  biudžeto  skirtos  lėšos  Nusikaltimų  prevencijos tiksliniam programos projektui „Prevencinė veikla su valkataujančiais ir elgetaujančiais asmenimis” –         2000,00 Eur;

2. tiekėjų tikslinė parama GMP žaidynėms – 950,00 Eur:

2.1. A. Zapalskio IĮ „Azas” –250,00 Eur,

2.2. UAB Tarptautinė skubiosios medicinos akademija – 400,00  Eur;

2.3. Lietuvos ir Šveicarijos uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" 300,00 Eur.

3. gyventojų pajamų mokesčio parama – 1085,22 Eur;

4. UAB „Tamro” (pirminis finansavimo šaltinis Valstybinė ligonių kasa) gripo vakcina darbuotojams – 324,56 Eur.

 

IV SKYRIUS

Įstaigos įsigytas ilgalaikis turtas per finansinius metus

 

            2 lentelė. Įsigytas ilgalaikis turtas 2019 metais.

 

Eil. Nr.

Ilgalaikio turto pavadinimas

Kiekis

Suma, Eur

1.

Defibriliatorius

1

30250,00

2.

GMP automobilio aparatinė įranga

1

4616,15

3.

Kopijavimo aparatas

1

3363,80

4.

Kompiuteris

2

2115,00

5.

Rankų džiovintuvas

1

706,76

6.

Antivirusinė programa

1

435,60

 

Iš viso:

7

41487,31

 

V SKYRIUS

Įstaigos pajamos ir sąnaudos per finansinius metus, iš jų  – išlaidos darbo užmokesčiui

                       

            3 lentelė. Pajamos.

 

Pajamų pavadinimas

2019 m. Eur

2018 m. Eur

1. Pagrindinės veiklos pajamos

3698767,51

3294103,07

1.1. Pajamos už suteiktas paslaugas apmokamos iš PSDF

3651692,72

3247353,78

1.2. Pajamos už suteiktas paslaugas apmokamos juridinių asmenų

 

35599,82

 

36159,83

1.3. Pajamos už suteiktas paslaugas apmokamos fizinių asmenų

11474,97

10589,46

2. Finansavimo pajamos

5377,89

5434,35

2.1. Iš valstybės biudžeto

2.2. Iš savivaldybių biudžetų

1833,28

785,35

2.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų

 

2.4. Iš kitų finansavimo šaltinių

3344,61

4649,00

3. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

4. Kitos veiklos pajamos

98,76

62,00

Iš viso pajamų:

3704044,16

3299599,42

 

Pagrindinės veiklos pajamos – tai pajamos už suteiktas GMP paslaugas.  98,7 % šių pajamų sudaro GMP paslaugų pajamos, apmokamos iš  PSDF  pagal sutartį su Šiaulių TLK. Iš PSDF apmokama už GMP dispečerinių tarnybos ir brigadų paslaugas pagal Statistikos departamento vėliausiai paskelbtą patikslintą sausio 1 d. nustatytos teritorijos miesto ir kaimo gyventojų skaičių ir prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų prisirašiusių gyventojų skaičių. 2019 m. GMP dispečerinė tarnyba teikė paslaugas 399606 gyventojams (2018 m. – 408251). Dešimt GMP brigadų teikė paslaugas 111491 miesto (2018 m. – 112330) ir 30293 – kaimo gyventojams (2018 m.– 30325).

2019 m. iš PSDF biudžeto buvo skirta apmokėti  tokioms GMP paslaugoms:

1. GMP paslaugos (bazinis mokėjimas už GMP brigadų paslaugas) – 2689498,92 Eur   (2018 m. – 2528160,60 Eur);

2. GMP dispečerinių tarnybos paslaugos – 646573,04 Eur (2018 m.  – 615819,68 Eur);

3. Klasterinių brigadų paslaugos (rugsėjo - gruodžio mėn.) – 220629,93 Eur;

4. paciento pervežimo iš GMP iškvietimo vietos į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir (ar) iš vienos asmens sveikatos priežiūros įstaigos į kitą paslaugos –  5977,00 Eur (2018 m. – 7860,66 Eur);

5. geri GMP darbo rezultatai – 89013,83 Eur (2018 – 95512,84 Eur).

2019 m.  rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d. iš PSDF Įstaigai buvo skirta 97151,00 Eur darbuotojų atlygininams didinti.

Be paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, Įstaiga teikia  mokamas paslaugas: pacientų pervežimo, budėjimo įvairių organizuojamų kultūrinių ir sportinių renginių metu. Už šias paslaugas apmoka juridiniai ir fiziniai asmenys. Mokamų GMP paslaugų pajamos sutaro tik 1,3 % visų pagrindinės veiklos paslaugų pajamų.

 

            4 lentelė. Patirtos sąnaudos.

 

Sąnaudų pavadinimas

2019 m. Eur

2018 m. Eur

1. Pagrindinės veiklos sąnaudos

3667132,32

3293262,08

1.1.   Darbo užmokesčio

2733998,59

1877904,93

1.2.   Socialinio draudimo

48452,42

584803,81

1.3.   Nusidėvėjimo ir amortizacijos

79369,80

78765,92

1.4.   Komunalinių paslaugų ir ryšių

120709,42

117935,06

1.5.   Komandiruočių

1177,87

1235,56

1.6.   Transporto

220188,83

223380,83

1.7.   Kvalifikacijos kėlimo

3366,13

5694,00

1.8.   Paprastojo remonto ir eksploatavimo

19709,21

8292,08

1.9.   Nuvertėjimo ir nurašytų sumų

588,80

1.10. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

58261,73

45889,17

1.11. Nuomos

10575,69

27367,71

1.12. Kitų paslaugų

363243,93

312881,56

1.13. Kitos

7489,90

9111,45

2. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

35,85

0,25

3. Kitos veiklos sąnaudos

Iš viso sąnaudų:

3667168,17

3293262,33

 

            Ataskaitiniais  metais  darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 74,6 % visų sąnaudų (2018 – 57,0 %). Dėl Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo, 2019 m. sausio 1 d. buvo perskaičiuotas darbuotojų darbo užmokestis dauginant iš koeficiento 1,289. Darbdavio mokamų Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas keitėsi iš 31,18 proc. į 1,77 proc.

            Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. visiems Įstaigos darbuotojams darbo užmokestis didėjo 10 procentų.

2019 m. grynasis veiklos rezultatas (perviršis) yra 36875,99 Eur.

 

VI SKYRIUS

Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

 

            5 lentelė. Darbuotojų skaičius.

 

 

Rodiklis

2019-12-31

2018-12-31

Fiziniai asmenys

Etatai

Fiziniai asmenys

Etatai

Gydytojai

5

4,75

5

4

Slaugytojai

60

64

51

51,75

Dispečeriai

24

26,5

24

26,25

Pagalbiniai darbuotojai

11

12,5

8

9,5

Paramedikai-vairuotojai

5

6

5

5

Vairuotojai

53

56,875

46

46,125

Kitas personalas

17

17,25

16

17

                                           Iš viso:

175

187,875

155

159,625

 

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2019 m. – 161 (2018 m. – 155). Per ataskaitinį laikotarpį buvo priimtas 31 darbuotojas, atleista – 11.

 

VII SKYRIUS

Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms

 

          2019 m. Įstaigos  sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 1,69 % visų sąnaudų (61828,06 Eur).   Valdymo išlaidas sudaro vyriausiojo gydytojo ir vyriausiojo buhalterio darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir kitos sąnaudos, kurias galima tiesiogiai priskirti  (komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, ryšių ir kt.).

 

VIII SKYRIUS

Duomenys apie Įstaigos vadovą

 

Įstaigai nuo 1991 m. vadovauja vyriausioji gydytoja Eugenija Kukaitienė.

            Įstaigos vadovo darbo užmokestį nustato Savivaldybė. Vyriausiajai gydytojai iki 2019 m. rugsėjo mėn. buvo nustatytas mėnesinės algos pastovios dalies koeficientas – 8,4 (valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos baziniais dydžiais) ir 40 procentų dydžio (nuo mėnesinės algos pastovios dalies) mėnesinės algos kintamoji dalis. Nuo ataskaitinių metų rugsėjo mėn. keitėsi vadovų darbo apmokėjimo tvarka. Vyriausiosios gydytojos mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis nustatomas praėjusių kalendorinių metų Įstaigos vieno etato gydytojų ir slaugytojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio svertinį vidurkį dauginant iš koeficiento, kuris yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į Įstaigos praėjusiais kalendoriniais metais iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto gautų pajamų dydį ir praėjusiais kalendoriniais metais gydytojų ir slaugytojų faktiškai užimtų etatų skaičių.

Ataskaitiniais metais išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sudarė 31496,65 Eur, komandiruotėms, ryšiams  –  94,86 Eur.

 

IX SKYRIUS

Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

 

2019 m. darbo užmokestis Įstaigos kolegialių organų nariams nebuvo mokamas, kitų išmokų taip pat nebuvo.

 

X SKYRIUS

Įstaigos išlaidos išmokamos su viešosios įstaigos

dalininku susijusiems asmenims

 

Ataskaitiniu  laikotarpiu  išlaidų išmokoms  su Įstaigos dalininku susijusiems asmenims nebuvo.

 

XI SKYRIUS

Pacientų pasitenkinimo Įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis bei pacientų skundų tendencijos

 

Kiekvienais metais atliekama pacientų apklausa, pagal nustatytą apklausų reglamentą.

Pacientai apklausiami raštu naudojant anketas, kurias paruošė vidaus medicininio audito grupė. Anketos išduodamos pacientams, paaiškinant, kaip jas pildyti. Užpildę anketas, pacientai jas atiduoda GMP darbuotojams, atsiunčia paštu arba atneša į Įstaigą. Anketų analizė vykdoma vieną kartą metuose, po to anketa dedame į archyvą. Anketų analizės išvados pateikiamos visuotiniame darbuotojų susirinkime. 2019 metais buvo apklausti 155 pacientai, siekiant išsiaiškinti jų nuomonę apie GMP suteiktas paslaugas bei pasitenkinimą jomis:

91%  pacientų teigė, kad medikai buvo geranoriški ir mandagūs.

92% pacientų teigė, kad slaugytojai tinkamai atliko ištyrimo ir gydymo procedūras.

86% apklaustųjų tvirtino, kad jiems laiku buvo taikytas nuskausminimas, 12% apklaustųjų atsakė neigiamai, o kitų ligonių nuskausminti nereikėjo.

87% ligonių teigiamai (gerai ir labia gerai) įvertino GMP gydytojų paslaugas.

96% pacientų teigė, kad greitai, šiltai ir saugiai buvo nugabenti į ligoninę

4% pacientų teigė, kad medikai turėtų dirbti greičiau.

     Nuolat nagrinėjami pacientų ar jų atstovų skundai. 2019 metais buvo gauti 2 skundai, kurie buvo nagrinėti, tačiau pažeidimų nerasta.

 

XII SKYRIUS

Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis

 

           Įstaigoje įdiegta ir nuolat vykdoma kokybės vadybos sistema (toliau KVS). Tai tarpusavyje susijusių organizacinių struktūrų, procesų ir išteklių, Įstaigos veiklos teisėtumo, efektyvumo, įsipareigojimų, rezultatyvumo ir skaidrumo visuma būtina kokybės gerinimui, užtikrinant veiklos veiksmingumą optimalią  paslaugų kokybę.

           KVS apima Įstaigos darbuotojų struktūrinių padalinių veiklos kontrolę, organizacinių ir klinikinių rodiklių, procedūrų, algoritmų ar normatyvų laikymosi ir nukrypimų nuo jų tikrinimą, neatitikčių identifikavimą, šalinimą bei prevenciją, įgaliojimų atlikti veiksmus suteikimą. Įstaigos vadovas atsakingas už efektyvų KVS veikimą, prižiūri, kontroliuoja reikiamų procedūrų kūrimą ir jų taikymą, tvirtina procedūras, atsižvelgiant į  tikslus, veiklos riziką, pastovumą, sistema peržiūrima ir tikslinama, užtikrinant  nuolatinę, metodišką ir tvarkingą Įstaigos veiklą.

           KVS kontrolę atlieka Įstaigos Vidaus medicininio audito grupė, už jos darbą atsakinga vidaus medicininio audito vadovė. Šios grupės pagrindinis tikslas yra kontroliuoti kokybės sistemos funkcionavimą pagal Įstaigoje nustatytus prioritetus.

Audito grupės nariai dirba vadovaujami audito grupės vadovo ir per jį teikia Įstaigos vadovui - objektyvią ir nepriklausomą informaciją apie Įstaigos veiklą.

            Audito grupė atlieka šias funkcijas audito grupės vadovo nurodytu laiku:

1.1.tikrina ir vertina struktūrinių padalinių veiklos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir vidaus tvarkos taisyklių bei kokybės sistemos keliamų reikalavimų atitikimą;

1.2.supažindina su vidaus medicininio audito ataskaitų projektais tirtų ir vertintų padalinių vadovus bei atsakingus už tirtą ir vertintą veiklą darbuotojus;

1.3.rengia ir pateikia Įstaigos vadovybei, tirtiems ir vertintiems bei kitiems suinteresuotiems Įstaigos padaliniams galutines audito išvadas bei ataskaitas su rekomendacijomis;

1.4.rengia ataskaitas apie audito planinių ir neplaninių tyrimų vykdymą, audito grupės darbuotojų atliktus darbus bei kitus darbo klausimus;

1.5.dalyvauja rengiant ir tobulinant audito atlikimo dokumentus (standartus, metodines rekomendacijas, procedūras, testus ir pan.);

1.6.esant reikalui, dalyvauja išorės auditorių vykdomuose tyrimuose.

            Planinis auditas atliekamas pagal metinį audito darbo planą, tvirtinamą Įstaigos vadovo, kontroliuojant vaistų naudojimą, saugojimą, medicinos prietaisų tinkamumą ir saugojimą, personalo kvalifikacijos kėlimą, paslaugų kokybę, drausmės, etikos pažeidimus.

      Neplaninis auditas atliekamas gavus nusiskundimų dėl suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos kokybės, nagrinėjant pacientų skundus ir pareiškimus, vidaus aplinkos darbo sąlygų neatitikimus, analizuojant pacientų mirčių atvejus, vykdant kasmetinę pacientų apklausą ir vertinant gautus duomenis.

      Įstaigoje sukurti ir naudojami visi dokumentai pagal „Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašą“ bei Lietuvos GMP stočių asociacijos rekomendacijas.

 

XIII SKYRIUS

Informacinių technologijų diegimas ir vystymas

 

Įstaigoje visos darbo vietos yra kompiuterizuotos. Atlikta GMP dispečerinės CAD sistemos integracija, apimanti pagalbos skambučius, iškvietimo pirminį vertinimą, įvykio vietos nustatymą, pagalbos pajėgų išsiuntimą, pagalbos instrukcijų teikimą po GMP pajėgų aktyvavimo, susistemintos iškvietimo informacijos perdavimą į GMP brigadai į MVP (Mobili valdymo panelė).

Kviečiantis pagalbos per 033 ar 112 pagalbos skambučių linijas skambučio iškvietimo kompiuteryje įrašomi skambinusiųjų pokalbiai, juos bet kada galima perklausyti, fiksuojamas iškvietimo priėmimo laikas. GMP kvietimo kortelėje, forma Nr. 110/a, spausdinamas iškvietimo priėmimo ir perdavimo brigadai laikas, nuvykimo pas ligonį laikas ir viso iškvietimo trukmės laikas. Skambučių, pokalbių, kvietimų, pagalbos aktyvavimo, pagalbos teikimo, GMP kortelių, visa iškvietimo informacija yra saugoma duomenų bazėse, archyvuose, debesų serverių duomenų centruose.

Papildytas Įstaigos brigadų mobilumas naudojant planšetes. 4G tinklo technologijos pagrindu kvietimo duomenys perduodami tiesiai brigadai į planšetes (atitinka formą Nr. 110/a). Brigados vadovas planšetėje naudojamos aplikacijos pagalba pildo visą reikiamą informaciją apie iškvietimą, pacientą. Naudojama planšetės aplikacija padeda brigados vadovui patarimais, pildant kvietimo kortelės duomenis, patikrina suvestą informaciją, padeda išvengti pildymo klaidų. Taip paspartinamas brigados darbas ir sutaupomas laikas, padidinamas darbo efektyvumas. Užpildytos elektroninės kortelės yra tiesiogiai susietos su naudojama sistema COLIBRI.

Įdiegus Įstaigos GMP automobiliuose transporto priemonių valdymo bei kontrolės sistemą (MVP), GMP dispečeris monitoriaus ekranuose gali stebėti realiu laiku visų brigadų automobilių judėjimą, sekti ir matyti aktualią brigados užimtumo informaciją (laisva, užimta, pas pacientą, pervežimas, ligoninė). Automobiliuose sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros.

 Valstybinės ligonių kasos informacijos sistemoje SVEIDRA registruojamos pacienčių pervežimo iš namų į ASPĮ ir iš vienos ASPĮ į kitą dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ar dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo paslaugos.

 Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Agnum” buhalterinę programą, integruotas e-modulis, siunčiantis darbuotojams aktualią informaciją elektroniniu paštu, yra įdiegtos statistinė ir personalo apskaitos programos.

Vykdoma Įstaigos budinčių brigadų darbuotojų ir dispečerinės darbuotojų darbo krūvio apskaita. Brigados aptarnauja tiek iškvietimų, kiek jų priimta. Per parą viena brigada į iškvietimus išvyksta vidutiniškai 9 kartus.

Įstaigoje įdiegta IP telefonijos pagrindu pokalbių valdymo FutureVoice programinė sistema, kuri apima skambučių valdymą, skambučių įrašų, pokalbių ir kitos aktualios informacijos, susijusios su skambučių išsaugojimu, apdorojimu, atkūrimu ir saugojimą duomenų bazėse.

Įstaigoje įdiegta programinė sistema COLIBRI padeda kaupti ir analizuoti kiekybinius ir kokybinius GMP rodiklius. Šioje sistemoje kaupiami duomenys leidžia pastoviai monitoruoti svarbiausius parametrus – galima stebėti kvietimo registravimo laikus (kaip greitai atsiliepiama į skambutį, per kiek laiko kvietimo informacija perduodama brigadai, kada brigada išvyksta į kvietimą, kada atvyksta pas pacientą, kiek laiko užtrunka teikdama pagalbą, kiek laiko praleidžia ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje). Įdiegta ProQA sistema. Tai tyrimais pagrįsta protokolų sistema, kuria vadovaudamiesi dispečeriai teikia instrukcijas iki pagalbos atvykimo ir MPPDS - kompiuterizuota medicinos prioritetais pagrįsta dispečerinės sistema, kaupiami duomenys apie pacientų srautus. GMP dispečerių audito specialistai tikrina GMP dispečerių darbo kokybę, aptarnaujamus skambučius, kvietimo informaciją ProQA protokolų laikymąsi. Atliekama GMP dispečerių darbo kvietimų analizė, GMP dispečerinės auditoriams skirtu AQUA dispečerių vertinimo moduliu, išdiferencijuojant juos pagal kvietimo skubumo kategoriją, pagalbos teikimo pobūdį, vertinami kiekybiniai ir kokybiniai dispečerių darbo rodikliai, sekama kaip jie laikosi pagalbos skambučių priėmimo ir pagalbos taikymo algoritmo.

Įstaigos interneto svetainė www.siauliugreitoji.lt nuolat papildoma naujausia ir aktualia informacija.

Įstaigos, dirbančios Įstaigos aptarnaujamoje teritorijoje, naudoja NEXEDGE skaitmeninį radijo ryšį. Pranešimus apie iškvietimą gauna ne tik į radijo ryšio stoteles, bet ir į mobiliąją valdymo panelę, kuri palengvina brigadų darbą, pagerina operatyvumą ir eliminuoja dalį ,,žmogiškojo faktoriaus“ klaidų. NEXEDGE radijo ryšio tinklas praplėstas į Telšių apskritį, t. y.  Mažeikius, Plungę, Telšius, Rietavą. Skambučiai iš Šiaulių ir Telšių apskričių priimami ir GMP pajėgos koordinuojamos Įstaigos dispečerinėje. Dispečeris stebi aptarnaujamą teritoriją ir, esant reikalui, išsiunčia GMP brigadą ne tik iš to rajono, kuriame yra pacientas, bet ir iš gretimo, jei brigada tuo metu yra arčiausiai įvykio vietos. GMP dispečerinės teritorijoje gyvena apie 399606 gyventojų. Dispečerinė valdo 39 GMP brigadas.

Vykdomas elektrokardiogramų (įtarus miokardo infarktą) persiuntimas iš mūsų defibriliatorių ,,Lifepac 15“ tiesiogiai į Respublikinės Šiaulių ligoninės kardiologinės reanimacijos skyrių, kur specialistai įvertina ir duoda atsakymą brigados medikui, pataria, kaip skubiai vežti ir kokius medikamentus skirti iki atvežant į Kardiologinės reanimacijos skyrių.

Įstaigoje įrengta  nuotolinių ir simuliacinių mokymų klasė, kurioje vyksta  Įstaigos medicinos personalo praktiniai užsiėmimai.

 

XIV SKYRIUS

Korupcijos prevencija

 

Įstaigoje siekiama skaidrumo ir vykdoma korupcijos prevencija. Įstaigos informacijos stende bei interneto svetainėje nuolat skelbiama antikorupcinė informacija pacientams ir Įstaigos darbuotojams. Darbuotojai žino, kaip informuoti apie galimas korupcines veikas ir paviešinti nustatytus korupcijos atvejus, pateikti ir analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos. Siekiama mažinti korupcijos pasireiškimo galimybę, užtikrinant, kad Įstaigoje dirbtų nepriekaištingos reputacijos asmenys. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją, įgalintas pateikti informaciją sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos skyriui apie Įstaigoje dirbančius asmenis, pripažintus padarius korupcijos pobūdžio nusikalstamas veikas. Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant turi būti informuoti Įstaigos vadovas ir STT.

Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-942 „Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo“, Įstaigoje atliekamas galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, siekiant, kad PSDF biudžeto lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai. Siekiama, kad šiomis lėšomis būtų kompensuojamos kokybiškų paslaugų išlaidos, kad būtų užtikrinamos pacien­tų teisės ir laisvės, kad visuomenės informavimo ir kitomis priemonėmis būtų didinama antiko­rupcinio švietimo sklaida visuomenėje ir tarp Įstaigos darbuotojų.

Įstaiga, teikdama asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vadovaujasi sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka parengtomis diagnostikos ir gydymo metodikomis bei Įstaigoje patvirtintais diagnostikos ir gydymo protokolais. Medikų veikla audituojama, išaiškinamos neatitiktys ir su padariusiais klaidas darbuotojais kalbama asmeniškai, kad panašių nesklandumų nebepasitaikytų.

Nė vienoje Įstaigos veiklos srityje nėra prielaidų korupcijai, kadangi  kvietimai priskiriami  I-ojo arba II-ojo skubumo kategorijai ir pagal jas vykstama pas ligonį. Visi ligoniai, suteikus pagalbą, yra be apribojimų vežami į ligoninę, todėl siūlyti greitosios pagalbos medikui kyšį nėra pagrindo. Medicinos darbuotojai ne tik sąžiningai ir atsakingai dirba savo darbą, bet ir vykdo sveikatos apsaugos ministerijos pradėtą korupcijos prevencijos programą. Skatinamas glaudesnis Įstaigos bendradarbiavimas su visuomene, pacientais bei jų šeimų nariais, ugdant pilietinę sąmonę ir nepakantumą korupcijai. Įstaigai 2018 m. yra suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros Įstaigos vardas.

 

XV SKYRIUS

Pagrindiniai veiklos tikslai ir užduotys 2020 metams

 

Įstaiga, siekdama įgyvendinti savo misiją –  teikti visuomenei prieinamas, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, efektyvias GMP paslaugas, racionaliai naudoti finansinius, personalo, technologijų ir kt. išteklius, 2020 m. numato šias veiklos užduotis:

1. Siekti, kad 2020 m. Įstaiga dirbtų nenuostolingai (veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas būtų teigiamas.

2. Racionaliai naudoti sveikatos priežiūrai skirtus išteklius. Skyrus papildomų PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ir rekomendavus jas nukreipti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinti, ne mažiau kaip 80 proc. nurodytų lėšų panaudojamos darbo užmokesčiui didinti.

3. Siekti, jog 2020 metais Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis būtų ne didesnės negu   7,2 %.

4. Siekti, kad įsipareigojimų koeficientas būtų ne didesnis kaip 0,10.

5. Siekti, kad būtų pritraukiama kuo daugiau finansavimo šaltinių. Teikti pacientų pervežimo, budėjimo įvairių organizuojamų kultūrinių ir sportinių renginių metu mokamas paslaugas.

6. Užtikrinti GMP paslaugų prieinamumą, savalaikiškumą ir kokybę. Vykdyti pacientų apklausas ir siekti kad pacientų pasitenkinimo GMP paslaugomis lygis siektų ne mažiau 80 %. Stengtis, kad skundų būtų ne daugiau 0,2 % nuo visų iškvietimų.

         7. Skirti dėmesį korupcijos prevencijai, užtikrinti, kad Įstaigoje dirbtų nepriekaištingos reputacijos asmenys. Išlaikyti skaidrios asmens sveikatos priežiūros Įstaigos vardą.

8. Pastoviai atnaujinti ir tobulinti GMP dispečerinėje įdiegtą pajėgų valdymo programą, papildyti interneto svetainės informaciją aktualiais duomenimis. Siekti, kad pacientai gautų tinkamą  ir išsamią informaciją apie Įstaigos veiklą internetinėje svetainėje.

9. Siekti, kad GMP paslaugų operatyvumas mieste būtų ne mažesnis kaip Respublikos vidurkis skubių iškvietimų (I kategorija) įvykdytų iki 15 min., o kaimo vietovėse skubių iškvietimų (I kategorija) įvykdytų iki 25 min.

10. Siekti išlaikyti natūralią darbuotojų kaitą ir kad turimi žmogiškieji ištekliai užtikrintų teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, o jų kaita neturėtų neigiamos įtakos Įstaigos veiklai ir darbo organizavimo rezultatams.

11.   Siekti, kad Įstaigos absoliutaus likvidumo rodiklis būtų nuo 0,5 iki 1.

12. Užtikrinti Įstaigos viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą. Įvykdyti ne mažiau kaip 1 konsoliduotą viešąjį pirkimą. Didinti viešųjų pirkimų, vykdomų per viešąją įstaigą Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – VšĮ CPO LT) skaičių.

13. Siekti, kad vaistų, kurie įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, vertės dalis nuo bendros vaistų, kuriuos galima įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, vertė būtų ne mažiau kaip 80 %.

14. Sudaryti sąlygas ir skatinti darbuotojus kelti kvalifikaciją bei profesinį tobulėjimą. Vykdyti darbuotojų mokymus, taikant  inovatyvią nuotolinio mokymo programą. 

15. Skirti dėmesį kolektyvo psichologinės atmosferos gerinimui.

16. Gerinti GMP paslaugų proceso valdymą, atsižvelgiant į paciento poreikius. Nuolat vykdyti esamos situacijos analizę, vidaus auditą ir kokybės vadybos sistemos tobulinimą. Sukurti 1 naują kokybės procedūrą, atnaujinti tris procedūrų aprašus. Kokybės vadybos sistemos priežiūros audito nustatytų reikšmingų neatitikčių skaičius  siektų ne daugiau 1% tikrintų atvejų.

                                                                                                                          

___________________________

 

 

 

                                          

Į pradžią