Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-595 2020-05-11
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
NKC_Brand manual.cdr

                                     PATVIRTINTA

                                                                                Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

                                                                             direktoriaus 2020 m. gegužės   d. įsakymu

                     Nr. A-

 

 

 

VAISTINIŲ IR PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJŲ PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.              Vaistinių ir prekybos vietų darbuotojų prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių vaistinių darbuotojų, parduotuvių ir kitų prekybos vietų (toliau – prekybos vietų) darbuotojų, tiesiogiai aptarnaujančių pirkėjus, prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijos) diagnozuoti (toliau – prevenciniai tyrimai) organizavimo tvarką, nepriklausomai nuo  jų  pavaldumo ir nuosavybės formos. 

2.              Šis Tvarkos aprašas taikomas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančių vaistinių ir prekybos vietų darbuotojams.

3.              Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4.              Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. V-1052 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti vaistinių darbuotojams“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. V-1055 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti prekybos vietų darbuotojams“.

 

II. PREVENCINIŲ TYRIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

5.              Vaistinių ir prekybos vietų vadovai identifikuoja darbuotojus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.  balandžio 30  d. sprendimo Nr. V-1052 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti vaistinių darbuotojams“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m.  balandžio 30  d. sprendimo Nr. V-1055 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti prekybos vietų darbuotojams“ (toliau – sprendimai) 1 punkte nustatytus kriterijus ir apie tai raštu praneša Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracijos) Sveikatos skyriui.

6.              Savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus atsakingas darbuotojas informuoja vaistinių ir prekybos vietų vadovus apie prevencinių tyrimų  atlikimo vietą ir registravimosi tvarką laikantis sprendimuose nustatytų prevencinių tyrimų atlikimo eiliškumo.

7.              Vaistinių ir prekybos vietų darbuotojai prevenciniam tyrimui registruojasi Karštosios linijos telefonu 1808.

8.              Vaistinių ir prekybos vietų darbuotojų prevenciniai tyrimai atliekami Šiaulių miesto savivaldybės mobiliame koronaviruso patikros punkte (toliau – mobilus punktas) adresu J. Jablonskio g. 16, Šiauliai.

9.              Į mobilų punktą darbuotojas atvyksta automobiliu ir  mobilaus punkto komandos padėjėjui paprašius prie automobilio lango pridedamas mobilus telefonas ir parodoma gauta registracijos žinutė bei asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

10.          Savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus atsakingas darbuotojas derina mobilaus punkto darbą su Respublikinės Šiaulių ligoninės laboratorijos pajėgumais.

11.          Informacija apie prevencinio tyrimo rezultatus teikiama vadovaujantis Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12.          Asmens duomenys, surinkti Tvarkos aprašo nustatyta tvarka, tvarkomi vykdant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos, paimant tepinėlius iš nosiaryklės ir ryklės mobiliuose punktuose, tikslu. Asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų.

13.          Tai, kas nereglamentuota šiame Tvarkos apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

14.          Tvarkos aprašas gali būti keičiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

__________

 

 

 

Į pradžią