Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-605 2020-05-13
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ IR JŲ FIKSUOTŲ DUOMENŲ RINKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ IR JŲ FIKSUOTŲ DUOMENŲ RINKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 13 d. Nr. A-605

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu:

1.Tvirtinu Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų rinkimo ir naudojimo taisykles (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vedėją užtikrinti, kad Miesto koordinavimo skyriaus darbuotojai, atsakingi už vaizdo duomenų tvarkymą, būtų pasirašę darbuotojo pasižadėjimą saugoti duomenų paslaptį.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Antanas Bartulis

 

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
A-605 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ IR JŲ FIKSUOTŲ DUOMENŲ RINKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
A-605 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ IR JŲ FIKSUOTŲ DUOMENŲ RINKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią