Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-623 2020-05-18
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LIEPOS 23 D. ĮSAKYMO NR. A-1074 ,,DĖL ŽEMĖS SKLYPO LYROS G. 13, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LIEPOS 23 D. ĮSAKYMO NR. A-1074 ,,DĖL ŽEMĖS SKLYPO LYROS G. 13, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020 m. gegužės 18 d. Nr. A-623

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija) 47 punktu, atsižvelgdamas į tai, kad 2020 m. sausio 14 d. Nekilnojamojo turto registre vadovaujantis 1997 m. lapkričio 28 d. priėmimo - perdavimo aktu ir Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla buvo įregistruoti atliktų inžinerinių statinių kadastrinių matavimų pagrindu suformuoti nauji nekilnojamieji daiktai - inžineriniai statiniai, esantys tarp žemės sklypų Lyros g. 13 ir Lyros g. 13B, Šiauliuose ir nuosavybės teise priklausantys Šiaulių miesto savivaldybei (Nekilnojamojo turto registre įregistruoto turto registro Nr. 44/2386747), dėl ko projekto rengimo iniciatoriaus UAB „Šiaulių lyra“ pagal prašymą organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, pateiktą per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (paslaugos bylos Nr. ZSFP-62623), norimas prisijungti žemės plotas nebeatitinka įsiterpusio žemės sklypo sąvokos kriterijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 punkte, ir dėl ko tolesnė žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, kurio tikslas yra įsiterpusio valstybinio ploto sujungimas su besiribojančiu sklypu, rengimo procedūra nebėra galima, bei siekdamas užtikrinti galimybę suformuoti žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre registro numeriu 44/2386747 registruotiems nekilnojamiesiems daiktams eksploatuoti:

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 23 d. įsakymą Nr. A-1074 „Dėl žemės sklypo Lyros g. 13, Šiauliuose, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje;

2.2. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrių ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo raštu pranešti projekto rengimo iniciatoriui  UAB „Šiaulių lyra“ apie šio įsakymo priėmimą, kartu pridedant šio įsakymo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją.

  Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

Administracijos direktorius                                                                                          Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią