Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-634 2020-05-18
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ TARP J. BASANAVIČIAUS G. 103B, J. BASANAVIČIAUS G. 101B IR J. BASANAVIČIAUS G. 105A, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ TARP J. BASANAVIČIAUS G. 103B, J. BASANAVIČIAUS G. 101B IR J. BASANAVIČIAUS G. 105A, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 18 d. Nr. A-634

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais) „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 5, 72 ir 73 punktais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020 m. gegužės 6 d. Žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. FPA-2423-(8.30):

                     1. T v i r t i n u žemės sklypo tarp J. Basanavičiaus g. 103B, J. Basanavičiaus g. 101B,   ir J. Basanavičiaus g. 105A, formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas), kuriuo suformuojami nauji valstybinės žemės sklypai:

1.1 suformuotas žemės sklypas Nr. 1, kurio:

1.1.1 ribos ir plotas – 0,0853 ha;

1.1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

                     1.1.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 101 (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 103 (III skyrius, trečiasis skirsnis),  165 (III skyrius, pirmasis skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis); 106 (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 109 (III skyrius, šeštasis skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis),149 (III skyrius, dešimtasis skirsnis);

                     1.1.4. siūloma nustatyti servitutą Nr. 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas (pažymėtas sprendinių brėžinyje -222-1)) 0,0498 ha;

1.2. suformuotas žemės sklypas Nr. 2, kurio:

1.2.1. ribos ir plotas – 0,1773 ha;

1.2.2 pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

                     1.2.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 101 (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), 103 (III skyrius, trečiasis skirsnis),  165 (III skyrius, pirmasis skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis); 106 (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), 109 (III skyrius, šeštasis skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis),149 (III skyrius, dešimtasis skirsnis);

                     1.2.4. siūloma nustatyti servitutą Nr. 222 – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas (pažymėtas sprendinių brėžinyje -222-2)) 0,1773 ha;

                     2. N u s t a t a u, kad:

                     2.1. planavimo iniciatorius, vadovaudamasis Taisyklių 81 ir 82 punktais, turi nustatyti kadastro duomenis ir teikti duomenis Nekilnojamojo turto registrui.

2.2. Projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

2.3. šis įsakymas gali būti skundžiamas Taisyklių 69 punkte nustatyta tvarka.

3. Į p a r e i g o j u  ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio įsakymo priėmimo dienos:

3.1. Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliai.lt);

3.2. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrių informaciją apie šio įsakymo priėmimą (nurodant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pavadinimą, įsakymo priėmimo datą, numerį) paskelbti interneto svetainėje www.zpdris.lt, paslaugos bylos Nr. ZSFP-67881.

4. Informuoju, kad:

4.1. Žemės sklypo savininkas – Lietuvos Respublika;

4.2. Projekto organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

4.3. Projekto iniciatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

4.4. Projekto rengėjas – MB ,,Altagis“.

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

______________

 

Į pradžią