Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-654 2020-05-22
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO TARP UOSIŲ G. 15 IR UOSIŲ G. 19, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO TARP UOSIŲ G. 15 IR UOSIŲ G. 19, ŠIAULIUOSE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 22 d. Nr. A-654

Šiauliai

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija su pakeitimais) „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 5, 72 ir 73 punktais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020 m. gegužės 11 d. Žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktu Nr. FPA-2500-(8.30)

                     1. T v i r t i n u žemės sklypo tarp Uosių g. 15 ir Uosių g. 19, formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – Projektas), kuriuo suformuojamas naujas valstybinės žemės sklypas.

 Projektu suformuotas žemės sklypas Nr. 1, kurio:

1.1. ribos ir plotas – 0,0110 ha;

1.2. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; žemės naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;

                     1.3. specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu: 165 (III skyrius, pirmasis skirsnis), 120 (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis);  

                     2. N u s t a t a u, kad:

                     2.1. planavimo iniciatorius, vadovaudamasis Taisyklių 81 ir 82 punktais, turi nustatyti kadastro duomenis ir teikti duomenis Nekilnojamojo turto registrui.

2.2. Projektas įsigalioja nuo šio įsakymo priėmimo dienos;

2.3. šis įsakymas gali būti skundžiamas Taisyklių 69 punkte nustatyta tvarka.

3. Į p a r e i g o j u  ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio įsakymo priėmimo dienos:

3.1. Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliai.lt);

3.2. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrių informaciją apie šio įsakymo priėmimą (nurodant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto pavadinimą, įsakymo priėmimo datą, numerį) paskelbti interneto svetainėje www.zpdris.lt, paslaugos bylos Nr. ZSFP-62075.

4. Informuoju, kad:

4.1. Žemės sklypo savininkas – Lietuvos Respublika;

4.2. Projekto organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

4.3. Projekto iniciatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;

4.4. Projekto rengėjas – MB ,,Altagis“.

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

______________

 

 

Į pradžią