Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-652 2020-05-22
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL GUMBINĖS G. 5 ADRESO SUTEIKIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GUMBINĖS G. 5 ADRESO SUTEIKIMO

 

 

2020 m. gegužės 22 d. Nr. A-652

Šiauliai

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2092 ,,Dėl adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, 4 punktu, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, atsižvelgdamas į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-126 patvirtintą Žemės sklypų Tilžės g. 109, Gumbinės g. 2, Gumbinės g. 2A, Gumbinės g. 4, Gumbinės g. 4A ir Gumbinės g. 8B, Šiauliuose detalųjį planą:

                      1. S u t e i k i u  žemės sklypui adresą Gumbinės g. 5 pagal priedą.

                      2. N u r o d a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo adresų įregistravimo Adresų registre dienos.

                      3. Į p a r e i g o j u  Bendrųjų reikalų skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

                      Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Antanas Bartulis

______________

 

Dokumento priedai:
A-652 - DĖL GUMBINĖS G. 5 ADRESO SUTEIKIMO (PRIEDAS)
Į pradžią