Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-325 2008-10-23
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO IR MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL mokinių nemokamo maitinimo ir mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašų patvirtinimo

 

2008 m. spalio 23 d. Nr. T-325

Šiauliai

 

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 6 straipsnio 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo (Žin., 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. 63-2382) 14 straipsnio 2 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

              1. Patvirtinti Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašą (pridedama).

              2. Patvirtinti Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenis tvarkos aprašą (pridedama).

              3. Pripažinti netekusiais galios:

              3.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. T-431 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo ir mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašų patvirtinimo“;

              3.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą Nr. T-291 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-413 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo ir mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“.

             

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Genadijus Mikšys      

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                    Šiaulių miesto  savivaldybės tarybos

                                                                               2008 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-325

                                               

 

mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

 

I. bendrosios nuostatos

 

1.      Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas nustato turinčių teisę į socialinę paramą mokinių nemokamo maitinimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose  ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose organizavimo tvarką.

2013 m. rugsėjo 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-214 redakcija

 

            2. Kreipimosi dėl nemokamo mokinių maitinimo tvarką nustato Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintas Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašas.

3. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.      

 

II. mokinių nemokamo maitinimo organizavimas

           

            4. Nemokamas maitinimas skiriamas:

4.1. pusryčiai ir pietūs turintiems teisę į socialinę paramą vaikams – nuo kitos dienos po to, kai mokykla gauna informaciją apie priimtą sprendimą, iki kalendorinių metų arba mokslo metų pabaigos, nustatytos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintuose bendruosiuose ugdymo planuose;

4.2. Šiaulių sporto gimnazijos mokiniams, gyvenantiems ir negyvenantiems mokyklos bendrabutyje, – pagal vienos dienos maitinimo normą, nustatytą Savivaldybės tarybos.“

2013 m. rugsėjo 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-214 redakcija

2015 m. rugsėjo 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-256 redakcija

 

      5. Nemokamas maitinimas vaikams ir mokiniams skiriamas toje mokykloje, kurioje jie mokosi arba yra ugdomi,  nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.

      6. Mokykloje už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą atsakingas mokyklos direktorius.

            7. Mokyklos direktorius paskiria nemokamo maitinimo registravimo žurnalų pildymo internetu vadovą, kuris per 5 darbo dienas, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, pateikia Socialinės paramos skyriui informaciją apie mokinių maitinimą.    

            8. Mokyklos direktorius, gavęs Savivaldybės administracijos įgalioto asmens sprendimą dėl nemokamo maitinimo mokiniams ar vaikams  skyrimo, įpareigojamas:

      8.1. nuo kitos dienos organizuoti mokinių, kuriems sprendimu paskirtas nemokamas maitinimas, maitinimą;

      8.2. informuoti pareiškėjus, kurių vaikams neskirtas nemokamas maitinimas.

      9. Rudens, žiemos, pavasario ir papildomų mokinių atostogų, nustatytų Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintuose bendruosiuose ugdymo planuose, metu:

      9.1. nemokami pusryčiai ir pietūs teikiami priešmokyklinių grupių vaikams, ugdomiems ikimokyklinio ugdymo  mokyklose;

      9.2. nemokami pusryčiai ir pietūs bendrojo ugdymo mokyklose gali būti teikiami mokyklos direktoriaus nustatyta  tvarka.

      2013 m. rugsėjo 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-214 redakcija

 

      10. Vasaros atostogų metu nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas mokyklose organizuojamose dieninėse poilsio stovyklose.

      11.  Mokiniui, kuriam yra paskirtas mokymas namuose arba savarankiškas mokymasis, nemokamas maitinimas gali būti organizuojamas mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka, jeigu mokinys gali pats ateiti į mokyklos valgyklą pavalgyti.

      12. Mokiniui pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą mokyklai, kurioje mokinys pradeda mokytis.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

      13. Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašą keičia ar naikina Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

 

 

_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                   Šiaulių miesto  savivaldybės tarybos           2008 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-325

 

 

Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis

tvarkos aprašas

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenis tvarkos aprašas nustato nepasiturinčių šeimų mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarką mokiniams, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą  Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Šiaulių miesto savivaldybės.

2. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama:

2.1. pinigais;

2.2. nepinigine forma, jeigu mokinys auga socialinės rizikos šeimoje.

            3. Jei mokinys auga socialinės rizikos šeimoje, individualios mokymosi priemonės į mokinio reikmenų rinkinius įtraukiamos vadovaujantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu individualiųjų mokymosi priemonių sąrašu. Mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje, jų jau turimus mokinio reikmenis.
            4. Kreipimosi dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarką nustato Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintas Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašas. 

 

II. mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas

 

5. Lėšas, skirtas mokinio reikmenims įsigyti, Socialinės paramos skyrius perveda:

5.1. į vieno iš mokinio tėvų asmeninę sąskaitą banke arba išmoka skyriaus kasoje;

5.2. socialinės rizikos šeimoje augantiems mokiniams:

5.2.1. į mokyklą, kurioje mokosi;

5.2.2. jeigu jie mokosi ne Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose, į gyvenamosios vietos institucijos, atsakingos už aprūpinimą mokinio reikmenimis, sąskaitą.

6. Už mokinių, augančių socialinės rizikos šeimose, aprūpinimą mokinio reikmenimis atsakingas mokyklos, kurioje mokinys mokosi, direktorius.

7. Mokyklos direktorius, gavęs Savivaldybės administracijos įgalioto asmens sprendimą dėl mokinio reikmenų mokiniams skyrimo, įpareigojamas:

7.1. per 10 dienų nuo lėšų gavimo dienos organizuoti mokinio reikmenų nepasiturinčių šeimų  mokiniams pirkimą ir perdavimą vienam iš mokinio tėvų (įtėvių);

7.2. sudaryti ir direktoriaus įsakymu patvirtinti individualų mokinio reikmenų rinkinį 120 procentų MGL dydžio sumos (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) vienam mokiniui per kalendorinius metus;

7.3. gautas lėšas naudoti tik pagal paskirtį.

 

III. BAIGIAMosios nuostatos

 

8. Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenis tvarkos aprašą keičia ar naikina Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

__________________________

 

Į pradžią