Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.

Skelbimas dėl dviejų kandidatų į uždarosios akcinės bendrovės "Saulės dominija" nepriklausomus valdybos narius atrankos

Vadovaudamasi Kandidatų į Šiaulių miesto kontroliuojamų bendrovių valdybas atrankos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A-674 „Dėl Kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybas atrankos aprašo  ir Pavyzdinės Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamos bendrovės nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarties patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), uždaroji akcinė bendrovė „Saulės dominija“ (toliau – Bendrovė):

 1. Skelbia dviejų kandidatų atranką į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius:

1.1. vieno kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą (Aprašo 6.4.1 papunktis);

1.2. vieno kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą (Aprašo 6.4.2 papunktis).

2. Nustato tokius reikalavimus pateikiamai informacijai:

2.1. Bendrovės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, nuoroda į Bendrovės strategijos santrauką Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje, Savivaldybės interneto svetainės adresas:

Uždaroji akcinė bendrovė „Saulės dominija“, kodas 244620250, buveinės adresas: Aušros al. 53, LT 76302, Šiauliai.

Bendrovės strategijos santrauka skelbiama Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje / – „Veiklos sritys“ – „Ekonomika“ – „Kontroliuojamos įmonės ir įstaigos“ – UAB „Saulės dominija“.

2.2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu: UAB „Saulės dominija“, Aušros al. 53, LT 76302 Šiauliai, įėjimas iš kiemo pusės, I aukštas, juristo kabinetas. Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val., penktadieniais  8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.;

2.2.2. elektroniniu paštu saulesdominija@splius.lt, patvirtinęs dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais;

2.2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: UAB „Saulės dominija“, Aušros al. 53, LT-76302 Šiauliai.

2.3. Atrankos būdas: pokalbis.

2.4. Konkretus laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į bendrovės valdybos nepriklausomus narius:

 iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, tai yra 2021 metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

2.5. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

2.5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2.5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

2.5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

2.5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

2.6. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

2.6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

2.6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

2.6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

2.6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

2.6.5. kandidatas neturi būti Savivaldybės tarnautojas ar Savivaldybės administracijos darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

2.6.6. kandidatas neturi būti bendrovės vadovo arba šios skelbimo 2.6.1-2.6.5 papunkčiuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis) taip pat sutuoktinio tėvai;

2.6.7. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

2.6.8. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų sudėtyje;

2.6.9. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimo giminaičio ar šeimos nario (kaip jis apibrėžtas šios skelbimo 2.6.6 papunktyje) ir bendrovės interesų konfliktas.

2.7. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.7.1. kandidatas į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą:

2.7.1.1. turėti 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

2.7.1.2. turėti kompetencijos finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo juridinio asmens finansininku ar ekonomistu, darbo finansų konsultavimo, finansų ar ekonominės analizės ar audito srityse patirtis;

2.7.1.3. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

2.7.1.4. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

2.7.1.5. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

2.7.2. kandidatas į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą:

2.7.2.1. turėti kompetencijos įmonės strateginio planavimo, organizacijų vystymo ir (ar) organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirties. Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė nei 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis;

2.7.2.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

2.7.2.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

2.7.2.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

2.8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

2.8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

2.8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

2.8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

2.8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

2.8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 8 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

2.8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

PASTABOS:

1. Kandidatai prašyme privalo nurodyti į kurią kompetencijų sritį, nurodytą šio skelbimo 2.7.1 ir 2.7.2 papunkčiuose (atitinkamai Aprašo 6.4.1 ir 6.4.2 papunkčiai) kandidatuoja. 

2. Jei kandidatas pretenduoja dalyvauti atrankoje į abi nepriklausomo valdybos nario vietas šioje Bendrovėje, jis turi pateikti atskirus prašymus kiekvienai nepriklausomo valdybos nario vietai.

2.9. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus Uždarajai akcinei bendrovei „Saulės dominija“ 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2018 m. lapkričio 27 d.

2.10. Uždarosios akcinės bendrovės „Saulės dominija“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

Juristė Ona Banevičienė, tel. (8 41) 523 824; el. paštas: saulesdominija@splius.lt;

  Vyresnioji buhalterė Regina Dailidienė, tel. 8 683 06717, el. paštas: remar@splius.lt

2.11. Kita informacija:

Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas tokios informacijos gavimo privalomumas.

PRIDEDAMA:

1.  Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

Facebook
Spausdinimo versija
Jūsų komentaras (Į pateiktus komentarus neatsakoma)
Vardas:
El. pašto adresas:
Įžeidžiantys komentarai neskelbiami.
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam


komentarų nėra
Atgal


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 
 

 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kovas
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: