Atrankos išvada dėl gumos ir poliuretano gaminių gamybos Liejyklos g. 10, Šiaulių m. poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Metso Lithuania”, Lvovo g. 105A, LT-08104 Vilnius, tel. +370 686 66476, el. p. ricardas.salkauskas@metso.com

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius, tel. 8 5 264 4304, el. p. info@dge.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 9 punktą – gumos pramonė: produktų iš elastomerų gamyba ar perdirbimas (kai gamybos ar perdirbimo pajėgumas – 10 ar daugiau tonų per parą).

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) numatoma vykdyti išnuomotoje dalyje gamybinės – komercinės paskirties pastato, esančio Liejyklos g. 10, Šiauliuose. Taip pat veiklai bus naudojamas greta pastato esantis 3136 m2 ploto žemės sklypas. Gamybinės patalpos užims 6 199,53 m2 ploto, administracinės – 262,7 m2. Likusioje šio pastato dalyje vykdoma kito savininko veikla (sandėliavimas).

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-1, pagrindiniu brėžiniu, nagrinėjama teritorija patenka į mišrią didelio užstatymo intensyvumo teritoriją (uKd-1). Tokios teritorijos gali būti naudojamos kaip gyvenamosios teritorijos, visuomeninės teritorijos, komercinių objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, techninės infrastruktūros teritorijos, viešo naudojimo teritorijos, teritorijos krašto apsaugos tikslams, rekreacinės teritorijos. Maksimalus pastatų užstatymo intensyvumas tokioje negyvenamojoje teritorijoje 2,0, užstatymo aukštingumas – 5 a./20 m. Planuojama ūkinė veikla neprieštarauja Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams.

Artimiausia vandenvietė yra apie 950 m į pietryčius, AB „Šiaulių energija“ naudojama gamybinio vandens vandenvietė Nr. 2355. Šios vandenvietės apsaugos zona nėra įsteigta. PŪV teritorija patenka į Šiaulių I (Lepšių) vandenvietės (Nr. 101), esančios apie 4 km atstumu į šiaurės vakarus, 3-iosios juostos 3b sektorių bei į Šiaulių II (Birutės) vandenvietės (Nr. 102), esančios apie 4,4 km atstumu į šiaurės rytus, 3-iosios juostos 3b sektorių. Abi šios vandenvietės yra II grupės. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166, priimto 2019 m. birželio 6 d., 106 straipsniu, II grupės vandenviečių 3-iosios juostos 3b sektoriuje jokie veiklos apribojimai nenustatyti.

Artimiausia „Natura 2000“ teritorija – Rėkyvos pelkė (LTSIA0005) – buveinių apsaugai svarbi teritorija, kuri yra apie 2,5 km į pietus nuo planuojamos ūkinės veiklos.

Atstumas nuo PŪV vietos iki artimiausio daugiabučio gyvenamojo namo (Aukštabalio g. 12) – apie 470 m šiaurės vakarų kryptimi. Artimiausia ugdymo įstaiga yra apie 590 m į šiaurės vakarus nuo planuojamos ūkinės veiklos.

Artimiausia nekilnojamoji kultūros vertybė yra Kapinės (kodas 10752), nutolusios apie 100 m į šiaurės rytus nuo planuojamos ūkinės veiklos. Iki šios vertybės apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio yra apie 63 m į šiaurės rytus nuo PŪV.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. UAB „Metso Lithuania” numato gumos ir poliuretano gaminių gamyklą Šiaulių miesto pramoninėje zonoje. Numatomi gamybos pajėgumai: 4 000 t/metus gumos gaminių; 3 000 t/metus poliuretano gaminių. Gumos gaminių gamybos pagrindiniai etapai: Gumos mišinio ir vidinio karkaso sandėliavimas; Žaliavinio ruošinio gamyba; Žaliavinio ruošinio supjaustymas; Liejimas; Gaminių mechaninis apdirbimas; Pagamintos produkcijos sandėliavimas.

Kilimo pavidalo gumos mišinys į gamyklą pristatomas iš anksto paruoštas ir sandėliuojamas tarpiniame gravitaciniame stelaže, į gamybą jis pristatomas elektrinio krautuvo pagalba. Gumos mišinys paduodamas į ekstruderį, kuriame, taikant temperatūrinius ir slėginius režimus, gaunamas žaliavinis ruošinys. Priklausomai nuo užduoties, žaliavinis ruošinys yra sveriamas ir vietoje supjaustomas reikiamo svorio bei dydžio gabalais. Paruošti ruošiniai yra gabenami prie gaminių formavimo zonos. Prieš gumos gaminių liejimo etapą paruošiama liejimo forma, kuri yra sandėliuojama įmonės viduje ir surenkama kiekvieną kartą priklausomai nuo reikalingo pagaminti gaminio. Liejimo formos surinkimas gali būti atliekamas tam tikslui numatytoje patalpoje arba prie preso numatytoje darbo vietoje. Formos surinkimo metu atliekama formos dalių vizuali kokybės patikra, siekiant išvengti gaminio defektų. Surinkus liejimo formą, į ją yra sudedamas reikalingas kiekis iš anksto paruoštų gumos ruošinių bei iš anksto paruoštas karkasas. Užpildyta liejimo forma nuo paruošimo stalo yra perstumiama į presą. Preso viduje, taikant skirtingus temperatūros, laiko bei slėgio režimus, kurie yra iš anksto numatyti gaminio technologinėje kortelėje, vyksta gamino formavimo procesas. Išpildžius reikalavimus ir atvėsinus įrenginius, gautas gaminys yra ištraukiamas ant paruošimo stalo ir atskiriamas nuo liejimo formos. Remiantis keliamais reikalavimais, atliekama gauto gaminio patikra. Presavimo metu išsiskiria garai, kurie šalinami iš darbo vietų ištraukimo ventiliacijos pagalba. Į aplinkos orą skiriasi LOJ.

Jeigu gaminys atitinka keliamus reikalavimus, kai reikia išgauti reikalingą formą, išpjovas, ertmes ir kt. bei pašalinti žaliavos perteklių, jam atliekamas mechaninis apdirbimas vietoje arba naudojant mechaninio apdirbimo įrengimus. Iki mechaninių apdirbimo įrengimų gaminys transportuojamas elektrinio krautuvo arba vežimėlio pagalba. Po mechaninio padirbimo gaminys dar kartą įvertinamas, dedamas į medinę dėžę arba ant medinės paletės ir transportuojamas į gaminių sandėliavimo vietą.

Mechaninio apdirbimo metu išsiskiria dulkės, kurios šalinamos iš darbo vietų ištraukimo ventiliacijos pagalba. Ventiliacinėje sistemoje bus įdiegtas filtravimo įrenginys, kuris ištrauktą oro masę valys nuo kietųjų dalelių (valymo efektyvumas iki 90 %). Į aplinkos orą išmetamų kietųjų dalelių koncentracija neviršys 5 mg/Nm3. Galutinis gaminys sandėliuojamas produkcijos sandėlyje.

Poliuretano (toliau – PU) gaminiai gaminami iš dviejų pagrindinių sudedamųjų elementų: PU mišinio ir metalinio karkaso. PU mišinys priklauso nuo gaminio receptūros, todėl maišomas skirtingais kiekiais iš skirtingų komponentų. Metalinis karkasas gali būti gaminamas iš skirtingų metalo rūšių.

Pagrindiniai PU gaminių gamybos etapai: žaliavinių elementų sandėliavimas; komponentų pašildymas krosnyse; komponentų maišymas – dozavimas; gaminių liejimas; gaminių mechaninis apdirbimas; pagamintos produkcijos sandėliavimas.

Visi PU gamybos komponentai gaunami iš išorinių tiekėjų ir iki patenka į gamybą yra sandėliuojami įmonės teritorijos skirtingose vietose. PU gamyboje naudojami komponentai į įmonę atvežamos IBC konteineriuose (1 m3 talpos) arba 200 l metalinėse talpose. Visi PU komponentai yra sandėliuojami tam tikslui skirtose sandėliavimo patalpose daugiaaukščiuose stelažuose, rūšiuojant jas pagal esančias medžiagas talpose. PU komponentams yra taikomas temperatūrinis sandėliavimo režimas, kuris sandėliavimo patalpoje palaikomas yra tarp 20 ir 27 °C. Taip pat sandėliavimo patalpoje yra naudojama ištraukimo ventiliacija. Tokiu būdu yra užtikrinamas ilgesnis medžiagų galiojimo laikas.

Pasirinkus reikiamus gaminti gaminius, komponentų talpos yra atvežamos iš sandėliavimo patalpos ir kartu su tara patalpinamos į specialias uždaro tipo pašildymo metalinę talpą, kurioje medžiagos palaipsniui pašildomos iki darbinės 50–70 °C temperatūros. Pašildymo procesas vyksta naudojant ventiliatorių bei elektrinį pašildymo teną, kurio temperatūra užduodama ir kontroliuojama išorinio reguliatoriaus pagalba. Priklausomai nuo komponento bei talpos tūrio, pašildymo laikas gali svyruoti nuo 4 iki 20 valandų. Siekiant užtikrinti saugų pašildymo procesą, periodiškai atliekamas vizualus proceso tikrinimas.

Pašildžius komponentus iki reikalingos temperatūros, jų talpos gabenamos į gamybinę patalpą ir pajungiamos prie automatinių maišymo - dozavimo įrenginių. Komponentų transportavimas įrenginyje vykdomas vakuuminio siurblio pagalba. Gamybinėje patalpoje gali būti naudojami dviejų tipų maišymo – dozavimo įrenginiai: trijų ir penkių komponentų. Trijų komponentų maišymo – dozavimo įrengime yra naudojami trijų skirtingų rūšių komponentai. Penkių komponentų maišymo – dozavimo įrengime yra naudojami penkių skirtingų rūšių komponentai.

Abiejuose įrenginiuose komponentų maišymo procesas uždaras, naudojamos skirtingos medžiagos sumaišomos įrenginio mikserio galvoje. Skirtingų medžiagų kiekis bei santykis mišinyje yra apsprendžiamas pagal iš anksto paruoštą ir į įrenginio valdymo skydą įvestą receptą.

Siekiant išgauti reikalingą gaminio spalvą, yra naudojami specialūs pigmentai.

Liejimo proceso metu naudojamos specialios liejimo formos, pagamintos iš metalo ar plastiko. Liejimo formos yra surenkamos ir paruošiamos iš anksto ant liejimo arba greta esančių pagalbinių stalų liejimo patalpoje. Liejimo formos detalės yra apžiūrimos vizualiai ir įvertinama jų kokybė, kuri turi tiesioginę įtaką gaminio galutinei kokybei. Surinkta gaminio liejimo forma yra dedama ant liejimo stalo, kurio paviršius yra pašildomas garo pagalba iki 70 – 90 °C temperatūros. Liejimo stalo pašildymas ir temperatūros palaikymas atliekamas uždaro tipo stalo ir garo sistemos bendro kontūro pagalba. Jei yra numatyta, kad į gaminį turi būti įlietas kitos medžiagos karkasas, jis patalpinamas į formą.

Atlikus visus pasiruošimo darbus, pradedamas liejimo procesas. Liejimo formos yra užpildomos pasirinktos receptūros mišiniu, kuris rankiniu būdu žarna nukreipiamas į liejimo formą. Užpildžius liejimo formą, gaminys yra paliekamas sustingti, kad įgautų savo fizinę formą bei reikalingą stiprumą.

Viso liejimo proceso metu liejimo patalpoje veikia ventiliavimo sistema, kuri iš patalpos ištraukia liejimo proceso metu susidariusius LOJ garus.

Išlietai masei pasiekus savo projektinį standumą, liejinys yra atskiriamas nuo liejimo formos. Užbaigus pasirinkto PU gaminio gamybą, liejimo forma yra nuvaloma nuo medžiagos likučių, patikrinama vizualiai dėl mechaninių pažeidimų ir dedama saugojimui į liejimo formų sandėliavimo vietą.

Gautas liejinys yra vizualiai patikrinamas įvertinant jo kokybę. Nuo liejinio mechaniškai peilio pagalba pašalinamas medžiagos perteklius.

Esant tolimesnio mechaninio apdirbimo poreikiui, liejinys transportuojamas į uždaro tipo kamerą – kabinetą, kur esančių įrenginių pagalba vykdomas tolimesnis mechaninis apdirbimas, siekiant padaryti reikalingas ertmes, skyles, išpjovas, formas. Proceso metu susidarančios dulkės ištraukiamosios ventiliacijos pagalba pateks į oro filtravimo įrenginį (valymo efektyvumas – iki 90 %). Po valymo oro srautas, kuriame bus ne didesnė kaip 5 mg/Nm3 kietųjų dalelių koncentracija, bus nukreipiamas į gamybinę patalpą. Iš gamybinės patalpos į aplinkos orą išmetamas oras bus apvaloma dar viename kietųjų dalelių valymo filtre, kuris bus parinktas tiks, kad užtikrintų ne didesnę kaip 5 mg/Nm3 kietųjų dalelių koncentraciją.

Pasiekus reikalingą galutinę liejinio formą, gaminys dar kartą patikrinamas vizualiai ir, jei atitinka visus keliamus reikalavimus, dedamas į medinę apkaustytą dėžę bei transportuojamas į galutinio produkto sandėliavimo zoną.

Sandėliavimo zonoje gaminiai sandėliuojami taip, kad būtų apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių bei kritulių.

Patalpų šildymui ir garo ruošimui numatomas 736 kW šiluminio galingumo garo generatorius. Katile bus deginamos gamtinės dujos – apie 660 504 m3/m ir 75,4 m3/h. Vanduo įmonei bus tiekiamas iš UAB „Šiaulių vandenys” esamų vandentiekio tinklų numatomos pasirašyti sutarties pagrindu. Vanduo bus naudojamas gamybinėms (garo gamybai, vėsinimui, gamybinių patalpų grindų plovimui), buities bei lauko – vidaus gaisro gesinimo reikmėms. Numatomas vandens poreikis: buities reikmėms - 19,9 m3/d., 7 262 m3/m; gamybinėms reikmėms – 18,6 m3/d., 6 776 m3/m (28 m3/m – grindų plovimui; 6 748 m3/m - katilinėje garo gamybai). Vandens apskaita bus vykdoma pagal vandens apskaitos prietaisų rodmenis.

Griovimo darbų nebus, nauji pastatai statomi nebus, todėl griovimo ir statybinių atliekų nesusidarys.

Gumos ir poliuretano gaminių gamybos metu susidarys metalo, pakuotės, dažų, tirpiklių, dažų skardinių ir kitos atliekos. Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarysiančios atliekos ir preliminarūs jų kiekiai: 709,589 t/metus nepavojingųjų atliekų ir 24,893 t/metus pavojingųjų atliekų.

UAB „Metso Lithuania” gamyklos Šiauliuose eksploatacijos metu susidarys buitinės, paviršinės ir gamybinės nuotekos. Buitinės nuotekos (19,9 m3/d., 7 262 m3/m), susidarysiančios buitinėse patalpose, pagal numatomą pasirašyti sutartį bus nuvedamos į UAB „Šiaulių vandenys” buitinių nuotekų tinklus. Numatomas buitinių nuotekų užterštumas neviršys: BDS7 – 350 mg/l; SM – 350 mg/l.

Gamybinės nuotekos susidarys katilinėje tik po vandens minkštinimo druska (natrio chloridu). Tokių nuotekų kiekis bus apie 3,7 m3/d., 1 350 m3/m. Jos pagal numatomą pasirašyti sutartį bus nuvedamos į UAB „Šiaulių vandenys“ buitinių nuotekų tinklus. Numatomas šių nuotekų užterštumas: BDS7 – 350 mg/l; SM – 350 mg/l; chloridų koncentracija bus ne didesnė nei ribinė koncentracijos į nuotekų surinkimo sistemą vertė – 1000 mg/l. Kituose procesuose gamybinės nuotekos nesusidarys, nes vanduo bus naudojamas tik garo gamybai. Grindų plovimui panaudotas vanduo į nuotakyną išleidžiamas nebus. Jis bus išvežamas utilizuoti pagal sudarytas sutartis su Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotais atliekų tvarkytojais.

Paviršinės nuotekos nuo 0,6462 ha (6 462 m2) pastato stogo, kurios nebus užterštos pavojingomis medžiagomis, be valymo bus nuvedamos į patalpų ir teritorijos savininkui priklausančius paviršinių nuotekų tinklus, o iš jų – į Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tinklus. Nuo visos sklypo nuomotojo turimos teritorijos kietųjų dangų (pravažiavimo kelių, sunkvežimių pasikrovimo-išsikrovimo vietų), tame tarpe ir planuojamos gamyklos išsinuomotos 0,3136 ha jos dalies, bus nuvedamos į patalpų ir teritorijos savininkui priklausantį paviršinių nuotekų valymo įrenginį, o iš jo per patalpų ir teritorijos savininkui priklausančius paviršinių nuotekų tinklus – į Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tinklus. Išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas atitiks Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytus į aplinką (paviršinį vandens telkinį) išleidžiamų nuotekų užterštumo reikalavimus: skendinčiųjų medžiagų (SM) vidutinė metinė koncentracija – 30 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 50 mg/l; naftos produktų (NP) vidutinė metinė koncentracija – 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija – 7 mg/l; BDS7 didžiausia momentinė koncentracija - 10 mg O2/l (vidutinė metinė koncentracija nenustatoma). Bendras surenkamų paviršinių nuotekų kiekis sudarys 4 858 m3/m.

Ūkinės veiklos metu teršalai į aplinkos orą išsiskirs šių technologinių procesų metu: gumos gaminių gamybos; poliuretano gaminių gamybos; gumos ir poliuretano gaminių mechaninio apdirbimo; šilumos energijos gamybos.

Planuojamos ūkinės veiklos gamykloje bus oro taršos šaltiniai:

- Nr. 001 – 736 kW garo generatoriaus kaminas, i kurio į aplinkos orą pateks azoto oksidai (1,72 t/m) ir anglies monoksidas (0,67 t/m);

- Nr. 002 – išmetimo vamzdis iš gamybinių (gumos ir poliuretano gaminių) patalpų, iš kurių į aplinkos orą pateks kiti LOJ (333,2 t/m) ir kietosios dalelės (0,883 t/m).

Pagal atliktą aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimą ir gautus rezultatus nustatyta, kad, įgyvendinus PŪV Liejyklos g. 10, Šiauliuose, anglies monoksido, azoto dioksido ir kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu planuojamos ūkinės veiklos objekto aplinkos ore bei artimiausios gyvenamosios aplinkos (apie 470 m šiaurės vakarų kryptimi) ore neviršys aplinkos oro užterštumo normų.

Pagal dokumentų rengėjo pateiktus aplinkos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatus didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies monoksido koncentracija įvertinus foną sudarys 3,7 % ribinės vertės, didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija įvertinus foną sudarys 75,0 % ribinės vertės, didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija su fonu sudarys 65,2 % ribinės vertės ir neviršys ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Dokumento rengėjo pateiktais duomenimis PŪV teritorijoje ir gamybos metu nenumatomi aplinkos oro taršos šaltiniai, iš kurių į aplinkos orą išsiskirs kvapo slenksčio vertę siekiantys teršalai. Analogiškos įmonės (Švedija, Treleborgas) aplinkosaugos ataskaitoje yra nurodyta, kad kvapų gamyboje nesusidaro ir jie nėra atskirai vertinami.

Dokumento rengėjo pateiktais duomenimis planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatai, atlikti 4,0 m aukštyje nuo žemės paviršiaus (standartas LST ISO 1996-2 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas“) ties teritorijos ribomis: šiaurės rytinė riba: Ldiena – 33-44 dB(A), Lvakaras – 19-24 dB(A), Lnaktis – 19-24 dB(A). Pietrytinė riba: Ldiena – 42-48 dB(A), Lvakaras – 24-35 dB(A), Lnaktis – 19-29 dB(A). Pietvakarinė: Ldiena – 43-46 dB(A), Lvakaras – 35-39 dB(A), Lnaktis – 13-19 dB(A). Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmo lygis ties teritorijos ribomis, kurioje numatoma vykdyti ūkinę veiklą, dienos, vakaro ir nakties metu neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, 1-os lentelės 4-ą punktą.

Detalesnė informacija apie vietą ir numatomą vykdyti planuojamą ūkinę veiklą pateikiama Informacijoje atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo ir skelbiama Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje www.gamta.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2020 > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2020 m. > Šiaulių regionas.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią.

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.

6.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalo laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.3. Kietųjų dalelių, išsiskiriančių gumos ir poliuretano gaminių mechaninio apdirbimo metu, sulaikymui bus sumontuoti kietąsias daleles sulaikantys EU6 ir EU7 klasės filtrai, kurių valymo efektyvumas (iki 90 %). – 5 mg/Nm3.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.

7.1. Planuojamos ūkinės veiklos metu grindų plovimui panaudotas vanduo į nuotakyną išleidžiamas nebus. Jis bus išvežamas utilizuoti pagal sudarytas sutartis su Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotais atliekų tvarkytojais

7.2. Paviršinės nuotekos nuo kietųjų dangų, kurios nepriskiriamos galimai taršiai teritorijai, bus surenkamos ir nuvedamos į patalpų ir teritorijos savininkui priklausančius paviršinių nuotekų valymo įrenginius, o iš jų pateks į Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tinklus

7.3. Poveikio aplinkos orui nebus, nes pagal atrankos informacijoje pateiktą aplinkos oro taršos modeliavimą, planuojamos ūkinės veiklos keliama aplinkos oro tarša, kartu įvertinus foninę taršą, neviršys leistinų ribinių verčių.

7.4. Pateikti prognozuojamo triukšmo sklaidos skaičiavimai, pagal kuriuos planuojamos ūkinės veiklos triukšmas artimiausiose gyvenamosios paskirties teritorijose neviršys Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V- 604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.

7.5. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, kaip institucija, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2020-03-23 raštu Nr. (6-11 14.3.5 E)2-13551 nurodė, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

7.6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2020-04-20 raštu Nr. 9.4-6-325 pateikė, kad pastabų ir pasiūlymų neturi.

7.7. Šiaulių miesto savivaldybės administracija pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, pastabų ir pasiūlymų nepateikė.

7.8. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, pasiūlymų informacijai atrankai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.

7.9. Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo.

8. Priimta atrankos išvada.

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – gumos ir poliuretano gaminių gamybai, Liejyklos g. 10, Šiauliai, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus informacija
el. p. aplinka@siauliai.lt

 

Facebook
Spausdinimo versija
Jūsų komentaras (Į pateiktus komentarus neatsakoma)
Vardas:
El. pašto adresas:
Įžeidžiantys komentarai neskelbiami.
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam


komentarų nėra
Atgal


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.