Globa ir įvaikinimas

GLOBA IR ĮVAIKINIMAS

Kas atstovauja vaikui,kai tėvai išvyksta dirbti ir gyventi į užsienį?

Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas bei kiti teisės aktai laiduoja kiekvieno vaiko teisę žinoti apie savo tėvus, būti auklėjamam ir aprūpinamam savo tėvų šeimoje, bendrauti su jais, išsaugoti šeimos ryšius. Deja, emigracija iš Lietuvos neigiamai paveikė ne tik socialinę ir ūko raidą. Emigracija turi įtakos ir šeimos, vaikų tarpusavio santykiams tais atvejais, kai tėvai, palikę vaikus, dėl įvairių priežasčių išvyksta į kitą šalį dirbti. Pagrindinis šalies įstatymas - Lietuvos Respublikos konstitucija - įtvirtina tėvų pareigą auklėti vaikus iki pilnametystės ir juos išlaikyti. Ši pareiga negali būti perduota kitiems asmenims.

Siekiant užtikrinti vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, yra nustatyta tvarka dėl vaikų, likusių be tėvų globos, kurių tėvai yra išvykę į užsienio valstybę, laikinosios globos (rūpybos) nustatymo.

Tėvai, ketinantys išvykti ir palikti vaikus kitų asmenų priežiūrai, prieš 30 dienų turi kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių (Pakalnės 6a, Šiauliai), pateikti prašymą raštu, kuriame turi nurodyti, kur, kokiam laikui išvyksta, kam bus patikėta vaiko priežiūra. Gavusi prašymą, Vaiko teisių apsaugos skyrius renka dokumentus apie fizinį asmenį, kuriam yra paliekamas vaikas (asmens sutikimas, sveikatos pažyma, buities sąlygų tyrimo aktas, kita informacija) ir priima sprendimą dėl asmens tinkamumo būti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju). Jeigu sprendimas būna neigiamas, tėvams pasiūloma ieškoti kito asmens.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad tėvų prašymu įsteigus laikinąją globą vaikui globos išmoka nemokama, o tėvai patys privalo išlaikyti savo vaikus.

Informacija vaiko tėvams, laikinai vykstantiems į užsienį ir savo sprendimu paliekantiems vaiką (-us) kitų asmenų priežiūrai gyventi ir mokytis Lietuvoje

Vadovaujantis 2006-06-01 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 68-2496), kai tėvai išvyksta laikinai gyventi ir dirbti į užsienio valstybę ir savo sprendimu palieka savo nepilnamečius vaikus kitų asmenų priežiūrai, tėvai Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikia:

 1. tėvų rašytinį prašymą, adresuotą fiziniam asmeniui, kuriam jų bendru susitarimu yra paliekami vaikai prižiūrėti. Prašyme turi būti įrašyta tėvų gyvenamoji vieta užsienio valstybėje, nurodyti telefonai pasiteirauti, tėvų įsipareigojimas garantuoti vaikų išlaikymą, nurodytas asmens kodas fizinio asmens, kuriam yra pavedama vaikų priežiūra, gyvenamasis adresas, telefonas pasiteirauti, vaikų gyvenamoji vieta, terminas, iki kada suteikiami įgaliojimai prižiūrėti vaiką (-us);
 2. fizinio asmens rašytinį sutikimą globoti (rūpintis) vaikais;
 3. fizinio asmens, perimančio vaikų globą, Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimą (forma GKK);
 4. tėvų ir vaikų priežiūrą perimančio asmens paso (arba tapatybės kortelės) kopijas;
 5. kartu su fiziniu asmeniu, perimančiu vaikų globą, gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.

Gavusi šiuos dokumentus, Vaiko teisių apsaugos skyrius kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos asmens, kuriam bus pavedama vykdyti vaikų globą (priežiūrą), bei kitų su juo gyvenančių asmenų teistumo. Skyrius, gavęs aukščiau nurodytus dokumentus ir informaciją iš Informatikos ir ryšių ministerijos apie tėvų prašymu vaikų priežiūrai skiriamo asmens teistumą, parengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo projektą. Nustatant vaikui (-ams) globą (rūpybą) tėvų prašymu, vaiko globos (rūpybos) išmoka nėra skiriama.

Asmenims, pageidaujantiems įvaikinti vaiką

Šeši žingsniai, kaip tapti įtėviais:

 1. Įvaikinimo sąlygų išsiaiškinimas. Jūs turite kreiptis į savo gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau - VTAS), kurios darbuotojai suteiks daugiau informacijos apie įvaikinimą ir padės pradėti įvaikinimo procedūras.
 2. Dokumentų pateikimas.Apsisprendę įvaikinti vaiką, privalote pateikti VTAS reikiamus įvaikinimui dokumentus:
  • prašymą, kuriame nurodote duomenis apie save (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo vieta ir data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeimyninė ir materialinė padėtis), šeimos narius, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičių, amžių, lytį, sveikatos būklę bei įvaikinimo motyvus;
  • paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • santuokos liudijimo kopiją, jeigu išsituokęs
  • teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopiją, jeigu našlys - sutuoktinio mirties liudijimo kopiją (jeigu ji yra);
  • nustatytos formos (046/a) sveikatos pažymėjimą;
  • pažymą apie šeimos sudėtį (išduoda seniūnija arba bendrijos pirmininkas);
  • dokumentus apie šeimos gaunamas pajamas;
  • - pažymą apie šeimos gyvenamąsias patalpas (Nekilnojamojo turto registro išduotas pažymėjimas apie įregistruotą nekilnojamą turtą);
  • sutuoktinio rašytinį sutikimą, kai vaiką įvaikina vienas iš sutuoktinių. Kito sutuoktinio sutikimo įvaikinti nereikalaujama, jeigu teismas yra priėmęs sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium arba sutuoktinis paskelbtas nežinia kur esantis ar pripažintas neveiksniu. Šiuo atveju reikia pateikti teismo sprendimo kopiją.

VTAS, gavusi aukščiau išvardintus dokumentus, kreipsis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymos apie jūsų ir kitų kartu gyvenančių asmenų teistumą bei organizuos mokymus, kuriuos turi išklausyti būsimieji įtėviai.
Visi pateikti duomenys apie jus yra konfidencialūs.

 1. Pasirengimo įvaikinti patikrinimas. VTAS, gavusi ir peržiūrėjusi jūsų pateiktus dokumentus, organizuos jūsų pasirengimo įvaikinti patikrinimą, kurio metu sieks išsiaiškinti, ar jūs pasirengę tapti įtėviais, galinčiais suteikti įvaikintam vaikui saugią aplinką ir užtikrinti jam visavertį vystymąsi. Pasirengimo įvaikinti tyrimo metu atestuotas socialinis darbuotojas sieks išsiaiškinti įvaikinimo motyvus, ištirti jūsų gyvenimo sąlygas ir būdą bei sužinoti kartu su jumis gyvenančių asmenų nuomonę apie įvaikinimą. Atestuoti socialiniai darbuotojai apsilankys pas jus namuose. Jie, atlikę įvaikintojų pasirengimo įvaikinti patikrinimą, parengs išvadą dėl jūsų pasirengimo įvaikinti ir perduos ją VTAS. Tuo atveju, jeigu išvada teigiama, jos kopiją VTAS persiųs Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, kuri įrašys jus į norinčių įvaikinti apskaitą. Jeigu išvada dėl pasirengimo įvaikinti yra neigiama, išnykus priežastims arba jas pašalinus, jūs galite pakartotinai kreiptis į VTAS dėl pasirengimo įvaikinti patikrinimo. Atestuoto socialinio darbuotojo išvadą dėl pasirengimo įvaikinti galite apskųsti teismui įstatymų numatyta tvarka, jeigu nesutinkate su šia išvada.
 2. Įtraukimas į norinčių įvaikinti apskaitą. Esant teigiamai socialinio darbuotojo išvadai dėl pasirengimo įvaikinti, jos kopiją ir sprendimą dėl jūsų įtraukimo į norinčių įvaikinti vaiką apskaitą VTAS siunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, kuri įtraukia jus į minėtą apskaitą.
 3. Vaiko pasiūlymas. Atsižvelgdama į jūsų prašyme nurodytus pageidavimus, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba per jūsų gyvenamosios vietos VTAS pasiūlo jums galimą įvaikinti vaiką ar vaikus. Jums pateikiami duomenys apie vaiko gimimo datą ir vietą, dabartinę vaiko gyvenamąją vietą, jo tėvus bei artimus giminaičius, sveikatą, vystymąsi. Įvertinę pateiktus duomenis, jūs nusprendžiate, kokį vaiką norėtumėte aplankyti jo gyvenamojoje vietoje ir artimiau susipažinti. Jei sutinkate įvaikinti jums pasiūlytą vaiką, patvirtinate tai raštu. Jei atsisakote - patvirtinate tai raštu ir nurodote tokio sprendimo motyvus. Šiuo atveju jums bus pasiūlytas kitas vaikas.
 4. Pareiškimo įvaikinti teismui padavimas. Nusprendę įvaikinti pasiūlytą vaiką, jūs kreipiatės į savo arba įvaikinamo vaiko gyvenamosios vietos apylinkės teismą su pareiškimu leisti jums įvaikinti vaiką ir pateikiate teismui reikiamus dokumentus. Pareiškimo turinio ir pateikiamų dokumentų reikalavimus nustato Civilinio proceso kodeksas.
  Asmenys, turintys teisę įvaikinti:
  • esate pilnamečiai, bet ne vyresni nei penkiasdešimt metų;
  • esate susituokę;
  • nebuvote teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;
  • jums nėra ir nebuvo apribota tėvų valdžia;
  • jei jūs buvote vaiko globėjais (rūpintojais), globa nebuvo panaikinta dėl jūsų kaltės;
  • esate tvirtai apsisprendę įvaikinti vaiką;
  • nesergate tam tikromis ligomis. Jų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 404/96 "Dėl medicininių kontraindikacijų, kurioms esant asmenys negali būti įvaikintojai, sarašo patvirtinimo ".
  Galimos išimtys:
  1. Jei esate vyresni nei 50 metų, jums galėtų būti leista įvaikinti, jei:
   • vienas iš sutuoktinių viršija įstatymo nustatytą ribą;
   • norite įvaikinti vyresnius nei šešerių metų amžiaus vaikus;
   • - vaikas, kurį norite įvaikinti, ilgą laiką buvo globojamas jūsų šeimoje.
  2. Jei esate nesusituokęs, jums galėtų būti leista įvaikinti, jei:
   • socialinis darbuotojas teigiamai įvertintų jūsų pasirengimą vienam auginti įvaikintą vaiką;
   • vaiką, kurį norite įvaikinti, ilgą laiką globojote.
  Asmenys, kurie negali tapti įvaikintojais:
  • nesusituokę asmenys to paties vaiko įvaikinti negali;
  • teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;
  • asmenys, kuriems yra apribota tėvų valdžia, buvę vaiko globėjai, jei globa buvo panaikinta dėl jų kaltės;
  • dėl medicininių kontraindikacijų (ligų sąrašas patvirtintas vyriausybės).

Vaiko teisių apsaugos tarnyba surenka duomenis apie teistumą ir administracinės teisės pažeidimus.
Socialinis darbuotojas atlieka tyrimą apie Jūsų pasirengimą tapti įtėviais, organizuoja pasirengimo įvaikinti mokymus ir pateikia išvadą Įvaikinimo tarnybai.
Atsižvelgiant į Jūsų pageidavimus, Jums parenkamas vaikas, su kuriuo Jūs galite susipažinti, sužinoti jo tėvų istoriją ir pan.
Įvaikinimo procedūra atliekama teisme, pateikus prašymą, kurį Jums padės parašyti advokatas.

Asmenims, norintiems globoti vaiką

Globa (rūpyba) - likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Globos rūšys: laikinoji globa, nuolatinė globa.

Vaiko laikinoji globa - laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose. Laikinosios globos tikslas - grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Nuolatinė globa nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms bei teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai.
Nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi.

Globėjas - asmuo, kuriam yra paskirta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa.

Globėjo pareigos:

Vaiko globėjas (rūpintojas) privalo:

 • Užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą.
 • Rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi.
 • Auklėti vaiką.
 • Sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis.
 • Netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams.
 • Palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais.
 • Rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius.
 • Rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

Asmenys, pageidaujantys globoti likusį be tėvų globos vaiką, kreipiasi į Vaiko teisių apsaugos skyrių ir pateikia tokius dokumentus:

 • prašymą, kuriame nurodomi duomenys apie save: vardas, pavardė, gimimo data ir vieta, pageidaujamų globoti vaikų skaičius, lytis, globos rūšis, šeimyninė, materialinė padėtis(pavyzdys pridedamas);
 • paso, kito asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją;
 • sveikatos būklės pažymėjimą (forma GKK);
 • kartu gyvenančių vyresnių nei 16 metų amžiaus šeimos narių sutikimą, kad šeimoje būtų globojamas vaikas;
 • pažymą apie šeimos sudėtį;
 • santuokos liudijimo kopiją, jei išsituokęs -ištuokos liudijimo kopiją, našlys - buvusio sutuoktinio mirties liudijimo kopiją;
 • pažymą apie turimas gyvenamąsias patalpas (iš registro tarnybos);
 • dokumentus apie artimus giminystės ryšius su vaiku (kai norima globoti giminaitį);
 • pažymą apie gaunamas pajamas;

Asmenys, kurie negali būti globėjais numatyti CK 3.269 str.:

 • neturintys 21 metų amžiaus, išskyrus artimus giminaičius;
 • pripažinti neveiksniais, arba ribotai veiksniais;
 • asmenys, kuriems buvo apribota tėvų valdžia arba vaikas atskirtas nuo tėvų;
 • teisti už tyčinius nusikaltimus;
 • jei vaiko globėjo įgaliojimai buvo nutraukti dėl globėjo kaltės;
 • vyresni nei 65 metų, išskyrus artimą giminaitį, norintį globoti jaunesnį nei 10 metų vaiką;
 • dėl medicininių kontraindikacijų, kurias patvirtina Vyriausybės įgaliota institucija;
 • asmenys, neturintys tinkamų gyvenimo sąlygų;

Vaiko laikinoji globa nustatoma administracijos direktoriaus įsakymu, vaiko nuolatinė globa nustatoma vaiko gyvenamosios vietos apylinkės teisme.

Kiek laiko tęsiasi globa:
Globa trunka iki vaiko pilnametystės, santuokos, emancipacijos, jei vaikas nėra grąžinimas į biologinę šeimą, įvaikintas.

Globėjas gali būti atleistas nuo pareigų:
Jeigu jis negali tinkamai atlikti pareigų dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių.

Globėjas gali būti nušalintas nuo pareigų:
Jei jis netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina vaiko teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais.

Vaiko globos organizavimo nuostatai
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai

į viršų

Paskutinis atnaujinimas: 2013-07-29 15:18:25 Grįžti

 


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Liepa
    2018     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: