Kontrolė

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų laikymosi kontrolė

Spausti >>>>

Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolė

Spausti >>>>

Atliekų tvarkymo taisyklių laikymosi kontrolė

Spausti >>>>

Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių laikymosi kontrolė

Spausti >>>>

Prekybos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolė

Spausti >>>>

Taisyklių, numatančių žmonių gyvybės apsaugą vandens telkiniuose, laikymosi kontrolė

Spausti >>>>

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytų tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimų laikymosi kontrolė

Spausti >>>>

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nustatytų draudimų ir reikalavimų išorinei reklamai įrengti laikymosi kontrolė

Spausti >>>>

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis nuostatų laikymosi kontrolė

Spausti >>>>

Keleivinio kelių transporto vežėjams ir jų ekipažams, keleiviams nustatytų draudimų ir taisyklių laikymosi kontrolė

Spausti >>>>

 

Taip pat Skyrius vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų pavestas funkcijas.

 Atsiprašome, ši informacija ruošiama.

 

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis nuostatų laikymosi kontrolė

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATAI, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-111.

 Atkreipiame dėmesį, kad 2015 m. rugsėjo 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą pakeisti 2013 m. spalio 31 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-244 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ priedą, praplečiant mokamas automobilių stovėjimo vietas.

  2017 m. balandžio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-244 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO“, kuriame keisti 14.3, 22.1.2 papunkčiai, 36 punktas, Nuostatos papildytos 10.11 papunkčiu. 

 Primename, kad:

9. Rinkliavos mokėtojai yra asmenys, kurie naudojasi mokamomis vietomis automobiliams statyti Savivaldybės tarybos nustatytose zonose

37. Rinkliavos mokėjimo už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis tvarkos pažeidimai:

37.1. nesumokėta rinkliava už transporto priemonės stovėjimą mokamoje automobilių stovėjimo vietoje;

37.2. pasibaigęs 10 minučių terminas tik pastačius automobilį stovėjimo vietoje rinkliavai sumokėti arba  apmokėtas stovėjimo laikas, t. y. automobilio valdytojas, nedelsdamas neišvyko iš stovėjimo vietos pasibaigus apmokėtam laikui arba nedelsdamas nesumokėjo už automobilio stovėjimą 13.1 papunktyje nustatyta tvarka, kai pasibaigė apmokėtas laikas. Šiuo atveju netaikoma 13.2 papunkčio nuostata. Pratęsiant stovėjimo laiką, 10 min. terminas negalioja;

37.3. naudojamasi gyventojo leidimu, kuriame įrašyta kita transporto priemonė; pasibaigęs gyventojo leidimo galiojimo laikotarpis;

37.4. naudojamasi specialiuoju leidimu, kuriame įrašyta kita transporto priemonė; specialusis leidimas taisytas; pasibaigęs specialiojo leidimo galiojimo laikotarpis;

37.5. nesumokėta rinkliava už transporto priemonės užimamas visas pažymėtas mokamas vietas.

38. Asmuo, padaręs Nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, padariusiam Nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus, taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 418 straipsnyje „Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas“. Bauda – nuo 20 iki 40 Eur, už pakartotinai padarytą nusižengimą – nuo 40 iki 100 Eur.

 

 

Atliekų tvarkymo taisyklių laikymosi kontrolė

Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-174. 

 Primename, kad:

32. Komunalinių atliekų turėtojai privalo:

32.1. naudotis Savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema;

32.2. rūšiuoti susidarančias komunalines atliekas jų susidarymo vietoje į šias frakcijas:

32.2.1. pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas (popierių ir kartoną, stiklą, plastiką, metalą, kombinuotų pakuočių atliekas);

32.2.2. tekstilės atliekas;

32.2.3. biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas;

32.2.4. buityje susidarančias pavojingąsias atliekas;

32.2.5. elektros ir elektroninės įrangos atliekas;

32.2.6. didelių gabaritų atliekas;

32.2.7. statybos ir griovimo atliekas;

32.2.8. naudotas padangas;

32.2.9. mišrias (likusias po pirminio rūšiavimo) komunalines atliekas;

32.3. naudotis konteineriais ir juos naudoti tik pagal paskirtį, laikytis konteinerių naudojimosi ir rūšiavimo instrukcijų ir dėti į konteinerius tik tas atliekas, kurioms šie konteineriai yra skirti, uždaryti konteinerių dangčius po atliekų išmetimo į konteinerius;

34. Atliekų turėtojams draudžiama:

34.1. maišyti komunalines atliekas su gamybinės ir kitos ūkinės veiklos atliekomis;

34.2. savavališkai pakeisti konteinerio stovėjimo vietą (išskyrus individualaus naudojimo konteinerius);

34.3. užstatyti autotransporto priemonėmis komunalinių atliekų konteinerių aikštelių ar stovėjimo vietų priežiūros zonas;

34.4. presuoti ar grūsti atliekas į konteinerius;

34.5. išmesti komunalines atliekas gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose ir kitur bei palikti atliekas šalia konteinerių;

34.6. užkasti ir atliekas vežti į laukus, miškus bei kitas ne tam skirtas vietas;

34.7. mesti į konteinerius gruntą, degančias ar karštas atliekas, farmacines, medicinines atliekas bei kitas nekomunalines atliekas, buityje susidarančias pavojingąsias bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas; pilti į konteinerius chemines medžiagas, srutas, nuotekas bei skystas atliekas; mesti į tam neskirtus konteinerius naudotas padangas, didelių gabaritų, statybos ir griovimo bei žaliąsias atliekas;

34.8. pernešti privačiose teritorijose susidariusias žaliąsias atliekas į bendro naudojimo teritorijas;

34.9. gadinti ir laužyti konteinerius;

34.10. raustis konteineriuose, imti iš jų atliekas ir (ar) antrines žaliavas, įskaitant pakuočių atliekas;

34.11. mišrias komunalines atliekas mesti į kitiems asmenims priklausančius ar kitiems atliekų turėtojams priskirtus mišrių komunalinių atliekų konteinerius (pavyzdžiui, į kaimyninio daugiabučio namo konteinerį ar atvežti mišrias komunalines atliekas iš individualių valdų ar kolektyvinių sodų į daugiabučių namų konteinerius ir pan.);

34.12. deginti atliekas, išskyrus atvejus, kai jos deginamos specialiai tam skirtuose įrenginiuose.

147.Asmenims, pažeidusiems Taisyklių reikalavimus, yra taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas.

148. Asmens patraukimas atsakomybėn neatleidžia jo nuo prievolės laikytis Taisyklių ir pašalinti pažeidimo pasekmes bei atlyginti visus dėl to atsiradusius nuostolius.

 

LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 367 straipsnyje „Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas“. Įspėjimas arba bauda – nuo 30 iki 140 Eur, už pakartotinai padarytą nusižengimą – nuo 140 iki 600 Eur.

 

 

Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolė

LIETUVOS RESPUBLIKOS TRIUKŠMO VALDYMO ĮSTATYMAS, priimtas 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499.

 

 TRIUKŠMO PREVENCIJOS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-89 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-20 redakcija).

  

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A-234 patvirtintas STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS IR PABAIGOS LAIKAS.

 

Statybos darbų pradžios ir pabaigos laikas Šiaulių mieste

Gyvenamosiose teritorijose:

darbo dienomis dienos ir vakaro metu nuo 7 val. iki 22 val.

poilsio dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais) dienos metu nuo 7 val. iki 19 val.

 

Jei statybos, remonto darbai gyvenamosiose patalpose ar gyvenamosios paskirties valdose planuojami darbo dienomis vakaro laiku nuo 17 val. iki 21 val. ar sekmadieniais nuo 10 val. iki 19 val., privaloma turėti visų besiribojančių patalpų ar valdų savininkų (gyventojų) sutikimus.

 

Gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kai statybos darbai vykdomi arčiau nei 300 m atstumu iki gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų (švietimo ir ugdymo įstaigų, bibliotekų, sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų):

darbo dienomis dienos metu nuo 8 val. iki 19 val.

šeštadieniais dienos metu nuo 10 val. iki 19 val.

Vykdant statybos darbus nuo 13 val. iki 15 val. užtikrinti, kad nebūtų viršijami Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme ir Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatyti triukšmo rodiklių ribiniai dydžiai.

 

Gyvenamosiose patalpose, gyvenamosiose teritorijose, gyvenamosios paskirties valdose:

darbo dienomis vakaro metu nuo 19 val. iki 21 val., sekmadieniais dienos metu nuo 10 val. iki 19 val. užtikrinant, kad nuo 13 val. iki 15 val. nebūtų viršijami triukšmo rodiklių ribiniai dydžiai, tik turint visų besiribojančių patalpų, valdų savininkų (gyventojų) sutikimus.

 

Pranešimas dėl  informacijos apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus >>>

  

Dienos metas 7.00 – 19.00 val. (savaitgaliais ir švenčių dienomis 10.00-19.00 val.)

Vakaro metas 19.00 – 22.00 val. (savaitgaliais ir švenčių dienomis 19.00-22.00 val.)

Nakties metas 22.00 – 10.00 val. (savaitgaliais ir švenčių dienomis 22.00-10.00 val.)

 

 Primename, kad:

11. Miesto viešosiose vietose draudžiama:

11.1. leisti fejerverkus ir naudoti kitas pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 10.00 val., išskyrus valstybines švenčių dienas ir renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) leidimas;

11.2. naudoti civilines pirotechnikos priemones:

11.2.1. arčiau kaip 75 m nuo gydymo ir švietimo įstaigų, šarvojimo patalpų bei miesto prekyviečių;

11.2.2. individualiose valdose – žodžiu nesuderinus su besiribojančių valdų savininkais (gyventojais);

11.3. stacionariosiose prekybos vietose naudoti lauko garsinę informaciją ir reklamą;

11.4. visą parą trikdyti viešąją rimtį;

11.5. naudoti mobilią renginiams organizuoti skirtą garsinę reklamą:

11.5.1. didesniu nei 80 dBA garsumu;

11.5.2. nuo 13.00 val. iki 15.00 val. ir nuo 20.00 val. iki 10.00 val. (konkretus reklamos skleidimo laikas bei maršrutas nustatomas Savivaldybės administracijos išduotame leidime);

11.6. transporto priemonėse naudoti garsinius aparatus taip, kad aplinkoje jų skleidžiamas triukšmas viršytų 50 dBA dydį ir trikdytų viešąją rimtį.

12. Miesto viešosiose vietose nuo 22.00 val. iki 7.00 val. draudžiama vykdyti triukšmą keliančius prekių pristatymo ir krovos darbus prekybos įstaigose, kurios įsikūrusios arčiau nei 100 m nuo gyvenamųjų namų.

19. Triukšmo šaltinių valdytojai:

19.1. privalo laikytis Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 75-3638) nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių;

19.2. planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus Šiaulių miesto viešosiose vietose ir gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir civilinės saugos skyriui informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones;

.

27. Juridiniai ir fiziniai asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

28. Triukšmo šaltinio valdytojas, padaręs žalos žmonių sveikatai, turtui, aplinkai, privalo ją atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

29. Triukšmo šaltinių valdytojai, laiku neįvykdę nustatytų reikalavimų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 48 straipsnyje „Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas“. Bauda – nuo 50 iki 300 Eur, už pakartotinai padarytą nusižengimą – nuo 280 iki 600 Eur.

 

 

Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių laikymosi kontrolė

ŽELDYNŲ ĮSTATYMAS, priimtas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241.

 

ŠIAULIŲ MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-354.

 Primename, kad:

38. Želdynų ir želdinių valdytojai ir savininkai privalo:

38.1. išsaugoti želdynus ir želdinius, tinkamai juos tvarkyti, atkurti ir veisti naujus;

38.2. taikyti kovos su kenkėjais ir ligomis priemones;

38.3. Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka sudaryti sąlygas želdynus ir želdinius inventorizuojantiems specialistams, pateikusiems asmens dokumentą ir įgaliojimą, atlikti inventorizavimo ir apskaitos darbus;

38.4. teikti reikiamą informaciją apie želdynus ir želdinius.

39. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai turi teisę:

39.1. privačioje žemės valdoje esančius želdynus ir želdinius, kurie teisės aktais nėra priskirti saugotiniems, tvarkyti savo nuožiūra nepažeidžiant kaimyninių žemės sklypų ir namų valdų savininkų, valdytojų ar naudotojų interesų;

39.2. sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės institucijomis ir savivaldybėmis dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros, kovos su augalų ligomis ir kenkėjais;

39.3. nustatyti želdynų lankymo sąlygas (laiką, lankymo įkainius).

40. Privačių namų, žemės valdų, mėgėjiškų sodų teritorijų bendro naudojimo ar privačių žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai privalo šalinti į bendro naudojimo teritoriją ar bendro naudojimo želdinių plotą išlindusias jų privačiose namų ar žemės valdose augančių želdinių šakas ir šaknis.

41. Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai įspėjus želdinių, išlendančių iš jiems priklausančios teritorijos, savininkus, valdytojus ar naudotojus ir jiems želdinių nesutvarkius, šiuos darbus gali atlikti bendro naudojimo teritoriją ar želdinių plotą prižiūrinti organizacija.

42. Atskiruosiuose (parkuose, skveruose, miesto soduose, kituose poilsiui skirtuose, memorialinės, apsauginės ir ekologinės paskirties) želdynuose bei priklausomuosiuose (gyvenamosios, visuomeninės, komercinės, pramoninės paskirties, inžinerinės infrastruktūros, rekreacinių ar kitų teritorijų) želdynuose draudžiama:

42.1. neturint Savivaldybės leidimo, organizuoti masinius renginius, statyti reklaminius stendus, palapines, aptvarus, kitus laikinus statinius;

42.2. naikinti ar žaloti želdinius;

42.3. keisti vandens arba žemės paviršiaus lygį, kasti duobes, išvežti, suplūkti gruntą, jei nėra parengto ir suderinto projekto;

42.4. naudoti ir laikyti chemines medžiagas (išskyrus skirtas augalų priežiūrai);

42.5. laikyti ant želdinių gatvėms barstyti naudojamą mišinį;

42.6. laikyti sniegą, užterštą druska ar jos mišiniu su žvyru, smėliu ar skaldele mažesniu nei 2 m atstumu nuo želdinių, augančių kietos dangos plotuose;

42.7. be leidimo važinėti visų rūšių transporto priemonėmis, jei neįrengta kieta danga;

42.8. kūrenti laužus, deginti medžių lapus, žolę, laukininkystės ir daržininkystės ar kitas atliekas;

42.9. laikyti statybines medžiagas, jų laužą, malkas, namų ūkio reikmenis;

42.10. be Leidimo savavališkai veisti želdinius miesto bendro naudojimo teritorijose;

42.11. želdynų teritorijose ganyti gyvulius, laikyti bites.

43. Draudžiama:

43.1. ant saugotinų medžių ir krūmų klijuoti, tvirtinti smeigėmis, vinimis ar kitais būdais (išskyrus inkilų tvirtinimą) skelbimus ar panašią informaciją;

43.2. leisti saugotinų medžių (kuriems kirsti neišduotas Leidimas) sulą, sakus;

43.3. ant želdinių statyti transporto priemones.

44. Fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalą želdynų ir saugotinų želdinių savininkų ir valdytojų želdynams ir želdiniams, teisėtiems interesams ar želdynams ir želdiniams, kaip aplinkos objektams, privalo visiškai ją atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka arba, jeigu yra galimybė, atkurti iki pažeidimo buvusią būklę.

45. Už saugotinų medžių ir krūmų atkuriamosios vertės atlyginimą, kitų įpareigojimų įvykdymą, kirtimą, genėjimą, kelmų išrovimą ar pažeminimą, duobių užlyginimą, želdinių tvarkymo metu paruoštos medienos bei kirtimo liekanų sutvarkymą ir visų išvardytų darbų arba paslaugų atlikimo kokybę atsako fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems buvo išduotas Leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams.

46. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

 

LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 281 straipsnyje „Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir želdynų, želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugą, tvarkymą, želdynų kūrimą, projektavimą, želdinių veisimą reglamentuojančių kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas“.

 

 

Prekybos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolė

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-275 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-274 redakcija).

 

PREKYBOS (PASLAUGŲ TEIKIMO) VIETŲ SU ADRESAIS (RIBOMIS) ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE SĄRAŠAS, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. A-68. 

 Primename, kad:

8. Asmenys prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose gali pradėti tik turėdami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos Leidimą (-us). Leidimą (-us) išduoda Savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius arba administratorius, jį pasirašo šio skyriaus vedėjas, administratorius arba administratoriaus įgaliotas asmuo. Masinių renginių metu Leidimas (-ai) išduodamas (-i) renginio (-ių) organizatoriui.

52. Pardavėjas (-ai) (paslaugos teikėjas (-ai) privalo:

52.1. prekybos (paslaugų teikimo) vietoje turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, galiojantį Leidimą, individualios veiklos vykdymo pažymėjimą, verslo liudijimą (asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus verslo liudijimas yra privalomas) ar darbo sutarties kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir vadovo parašu, prekių įsigijimą ir prekių kokybę liudijančius dokumentus, ūkininko, sodininkų bendrijos pažymėjimo ar kito administratoriaus ar kontroliuojančių pareigūnų prašomo dokumento, įrodančio, kad žemės ūkio produkcija užauginta asmeniniame ūkyje, sodo sklype ar pan., kopiją (pateikia prekiaujantys žemės ūkio produkcija be verslo liudijimo), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotus leidimus (jei prekiaujama maistu), viešosios vietos naudojimo (eksploatavimo) sutarties, pasirašytos su Savivaldybės administracija, kopiją (jei vykdoma prekyba iš kioskų, paviljonuose, lauko kavinėse);

52.2. laikytis mažmeninės prekybos reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose mažmeninę prekybą;

52.3. laikytis darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos ir higienos reikalavimų;

52.4. užtikrinti parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų atitiktį teisės aktų nustatytiems ženklinimo reikalavimams, pateikti pirkėjui tik saugias ir kokybiškas prekes (paslaugas);

52.5. prekybos vietos neteršti atliekomis ir šiukšlėmis, laikytis Savivaldybės tarybos patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių, Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų;

52.6. viešąja vieta naudotis taip, kad ji vėliau liktų nepakitusi;

52.7. negadinti toje vietoje ir šalia esančių miesto infrastruktūros elementų – gatvės dangos, vejos, šviestuvų, suoliukų, dailės kūrinių ir kitų objektų;

52.8. nenaikinti, nežaloti šalia esančių augalų (medžių, krūmų ir gėlynų), juos saugoti ir jiems nekenkti;

52.9. atsižvelgti į inžinerinių tinklų (vandentiekio, dujų, ryšių, šiluminių mazgų, elektros skydinių, kitokių šulinių ir pan.) ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą. Įvykus avarijai, leisti operatyviai šalinti gedimus;

52.10. teikiant pasivažinėjimo ar jodinėjimo kinkomuoju transportu paslaugą, su savimi turėti gyvūną identifikuojančio dokumento kopiją; prekiaujant iš automobilių, turėti transporto priemonių valstybinės registracijos ir techninės apžiūros dokumentų kopijas (jeigu šie dokumentai turi būti išduoti teisės aktų nustatyta tvarka).

59. Asmenys, pažeidę Taisykles ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų normas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 154 straipsnyje „Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas“. Bauda – nuo 16 iki 30 Eur, už pakartotinai padarytą nusižengimą – nuo 30 iki 80 Eur.

 

 

Taisyklių, numatančių žmonių gyvybės apsaugą vandens telkiniuose, laikymosi kontrolė

SAUGAUS ELGESIO ŠIAULIŲ MIESTO VANDENS TELKINIUOSE IR ANT JŲ LEDO TAISYKLĖS, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-133. 

 Primename, kad:

49. Draudžiama:

49.1. lankytis paplūdimiuose, maudytis apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar kitų toksinių medžiagų;

49.2. maudytis vietose, nepritaikytose maudymuisi;

49.3. palikti prie vandens be priežiūros mažamečius vaikus;

49.4. ne lėta eiga plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis arčiau kaip 50 m nuo paplūdimio, maudyklos teritorijos;

49.5. plaukiojimo priemonėmis įplaukti į įteisintų maudyklų teritorijas, jeigu nėra pažymėtų vietų, skirtų plaukti plaukiojimo priemonėmis;

49.6. plaukti arba bristi už maudymosi vietos pažymėtų ribų;

49.7. gadinti ar naikinti vandens telkiniuose arba prie jų esančius informacinius ir kitus ženklus, iškabas, statinius, plaukiojimo priemones;

49.8. plaukioti ant automobilių kamerų, rąstų, lentų ir kitų plaukioti nepritaikytų daiktų;

49.9. plaukioti pripučiamomis plaukiojimo priemonėmis už pažymėtų ribų;

49.10. maudytis, nardyti bei šokinėti iš plaukiojimo priemonės jai plaukiant;

49.11. kurti laužus, deginti žolę, šiukšles ir kitas atliekas;

49.12. teršti vandens telkinius ir jų pakrantes, paplūdimius, maudyklas;

49.13. vandens telkiniuose ir jų apsaugos juostose plauti motorines transporto priemones, kenksmingų medžiagų tarą, indus ir pan.;

49.14. maudytis vaikams iki 12 metų be suaugusio asmens priežiūros;

49.15. mėtyti šiukšles, nuorūkas ir pan.

50. Patariama:

50.1. perkaitusiam saulėje nepulti staiga į vandenį, prieš tai juo neapsišlaksčius, nes tai gali sukelti raumenų mėšlungį arba širdies paralyžių;

50.2. nesimaudyti sočiai pavalgius, būtina palaukti 1,5–2 valandas;

50.3. nesimaudyti nežinomose, nuošaliose vietose, geriau pasirinkti paplūdimį ar vietą, kur maudosi daugiau žmonių;

50.4. nešokti stačia galva į vandenį, jeigu neaiškus tos vietos gylis ir dugnas;

50.5. nesimaudyti tamsiu paros metu;

50.6. atvykus prie vandens telkinių su vaikais, nepalikti jų be priežiūros;

50.7. nestovėti ir nežaisti ten, kur galima netikėtai įkristi į vandenį (tilto, stataus kranto).

50.8. neplaukti už plūdurų net ir mokant gerai plaukti;

50.9. nesimaudyti užterštame vandenyje, galinčiame sukelti infekcinių ligų;

50.10. neplaukti ant pripučiamųjų čiužinių, padangų kamerų, savadarbių plaustų ar kitų priemonių;

50.11. vengti pelkėto ir augalais užžėlusio vandens;

50.12. nesimaudyti lyjant ir perkūnijos metu;

50.13. nemokant plaukti, neiti į vandenį giliau kaip iki krūtinės;

50.14. nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar vaistų.

52. Ant užšalusių vandens telkinių draudžiama:

52.1. važiuoti motorizuotomis transporto priemonėmis, išskyrus organizuojant renginius (turint renginiui organizuoti išduotą leidimą), sporto treniruotes ar varžybas;

52.2. naudotis čiuožyklomis, kai:

52.2.1. ledo storis mažesnis negu 25 cm;

52.2.2. ledas turi sniego priemaišų ir nėra skaidrus;

52.2.3. atlydžio metu;

52.3. vienam eiti ant ledo tamsiu paros metu;

52.4. palikti vaikus ant ledo be suaugusiųjų priežiūros;

52.5. mėtyti šiukšles, nuorūkas ir pan.

54. Lipti, vaikščioti (žvejoti), čiuožti ant užšalusių vandens telkinių ledo draudžiama, jei ledo storis mažesnis negu 7 cm.

55. Draudžiama ties perėjomis ledu sugadinti ar sunaikinti vandens telkiniuose arba prie jų esančius informacinius ir kitus ženklus, iškabas, statinius, plaukiojimo priemones.

56. Patariama žmonėms:

56.1. eiti žmonių grupei per ledą galima, kai ledo storis ne mažesnis kaip 15 cm, o atstumas tarp žmonių 5–6 metrai;

56.2. tvirtas ledas visada turi mėlyną arba žalią atspalvį, o matinės baltos spalvos arba geltono atspalvio ledas yra netvirtas;

56.3 trapus, plonas ledas būna tose vietose, kur jame įšalusios medžių šakos, taip pat arti krūmų, medžių, nendrių;

56.4. prieš einant ant ledo, reikia apsidairyti, ar arti nėra praminto takelio, paliktų pėdų. Jeigu yra, eiti jomis, nes tai išbandytas kelias. Į krantą grįžti tuo keliu, kuriuo ateita;

56.5. einant ledu, reikia turėti tvirtą lazdą ir ja tikrinti ledo stiprumą. Jeigu ledą sudavus lazda ant jo pasirodo vanduo, nedelsiant grįžti į krantą;

56.6. eiti ledu geriau čiuožte, neatitraukiant kojų nuo ledo;

56.7. ledas labai pavojingas atodrėkių metu.

57. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 491 straipsnyje „Žmonių gyvybės apsaugos vandens telkiniuose, žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių pažeidimas“. Bauda – nuo 16 iki 60 Eur, už pakartotinai padarytą nusižengimą – nuo 60 iki 140 Eur.

 

 

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytų tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimų laikymosi kontrolė

TABAKO, TABAKO GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖS ĮSTATYMAS, priimtas 1995 m. gruodžio 20 d. Nr. I-1143

 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2010 m. vasario 25 d. sprendimu  Nr. T-53 „DĖL DRAUDIMO RŪKYTI ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE“ nusprendė uždrausti rūkyti Prisikėlimo aikštėje, skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės, Beržynėlio parke, išskyrus šiose vietose rūkantiesiems numatytas ir ženklais ar užrašais nurodytas vietas.

 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-122 „DĖL DRAUDIMO RŪKYTI  ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE“, nusprendė uždrausti rūkyti viešojo transporto keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo stotelėse; Dainų pėsčiųjų tako atkarpoje nuo Tilžės iki Dainų gatvės; Vilniaus g. nuo turgaus iki Šiaulių viešbučio (pėsčiųjų atkarpoje); taksi stovėjimo aikštelėse; masinių renginių metu; kapinėse; viešosiose prekybos vietose; miesto parkuose ir skveruose (numeracija pagal Šiaulių m. detalųjį planą): Centriniame parke (Nr. 2), hidroparke (Nr. 3), Gubernijos parke (Nr. 4), senajame Didždvario parke (Nr. 5), Prūdelio parke (Nr. 6), Lieporių parke (Nr. 7), Talkšos parke (Nr. 8), Salduvės parke (Nr. 9), Dainų parke (Nr. 10), naujajame parke (Nr. 11), Gegužių parke (Nr. 12), Rėkyvos parke (Nr. 13), projektuojamuose parkuose (Nr. 14), esamuose skveruose (Nr. 15), projektuojamuose skveruose (Nr. 16), miesto sode (Nr. 17), išskyrus šiose vietose rūkantiesiems numatytas ir ženklais ar užrašais nurodytas vietas. 

 Primename, kad:

19 straipsnis. Tabako gaminių vartojimo ribojimas

1. Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes) draudžiama:

1) visose švietimo, socialinių paslaugų įstaigose, kuriose teikiamos socialinės priežiūros ir (ar) socialinės globos paslaugos vaikams, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose;

2) darbo vietose, esančiose uždarose patalpose. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose gali būti įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama rūkyti. Rūkymo patalpų (vietų) įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;

3) bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru;

 

5) restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ir (ar) pypkių klubus. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;

6) transporto priemonių salonuose, jeigu juose yra asmenų iki 18 metų ir (ar) nėščių moterų.

2. Neteko galios 2007-01-01.

3. Savivaldybių tarybos turi teisę uždrausti rūkyti viešose (parkuose, skveruose ir kt.) ir kitose jų valdymo kompetencijai priklausančiose vietose.

 

 

LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 492 straipsnyje „Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytas tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimo pažeidimas“. Įspėjimas arba bauda – nuo 20 iki 50 Eur, už pakartotinai padarytą nusižengimą – nuo 50 iki 90 Eur.

 

Kiti administraciniai nusižengimai, susiję su viašąja tvarka  

Keleivinio kelių transporto vežėjams ir jų ekipažams, keleiviams nustatytų draudimų ir taisyklių laikymosi kontrolė

keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklĖS, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-32.

 

KELEIVIŲ VEŽIMO UŽ ATLYGĮ LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS IR LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI TAISYKLĖS, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 3-80. 

 Primename Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisykles:

23. Už važiavimą taksi mieste atsiskaitoma kelionei pasibaigus. Važiuojant už miesto, orientacinę kelionės kainą keleivis turi sumokėti iš anksto, o visiškai atsiskaito nuvežus į vietą. Taksometras sustabdomas suteikus taksi paslaugą, o išjungiamas keleiviui sumokėjus taksometro rodomą sumą.

24. Jeigu dėl blogo kelio keleivio negalima nuvežti į reikiamą vietą, keleivis sumoka vairuotojui pagal taksometrą tik už faktišką ridą. Už taksi prastovą dėl automobilio techninio gedimo keleivis nemoka.

25. Keleiviui sumokėjus taksometro rodomą sumą, vairuotojas privalo jam išduoti pinigų priėmimo kvitą.

26. Vairuotojui draudžiama vežti keleivius taksi neįjungus taksometro. Taip pat draudžiama atsisakyti vežti keleivius trumpais atstumais ar reikalauti didesnio užmokesčio, nei rodo taksometras.

 

LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 446 straipsnio „Važiavimas be bilieto, važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus teisę į transporto lengvatas patvirtinančių dokumentų, be bilieto ar su neteisėtai įsigytu bilietu su nuolaida važiuojančių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi“ 5 dalyje. Bauda – nuo 16 iki 30 Eur.

 

 

LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 448 straipsnio „Keleivių vežimo keleiviniu kelių transportu taisyklių ir keleivinio kelių transporto keleivių teisių pažeidimas“ 1, 2, 3 dalyse.

 

 

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų laikymosi kontrolė

Atsiprašome, ši informacija ruošiama. 

 

 

LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 346 straipsnyje „Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas“.

 

 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nustatytų draudimų ir reikalavimų išorinei reklamai įrengti laikymosi kontrolė

Atsiprašome, ši informacija ruošiama. 

  

    


į viršų

Informaciją rengia
vyr. specialistė I. Rinkevičė,
tel. (8 41) 596 309

Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-14 15:28:13 Grįžti

 


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Rugpjūtis
    2018     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: