Šiaulių miesto nevyriausybinės organizacijos

Šiaulių miesto nevyriausybinės organizacijos

 • Šiaulių miesto nevyriausybinių organizacijų sąrašas

  PASTABA:  Mieli tinklalapio lankytojai,

  Šiaulių miesto savivaldybė už pateiktos informacijos tikslumą neatsako. Jeigu šiame sąraše pastebėjote netikslumų ir (ar) turite informacijos apie nurodytų nevyriausybinių organizacijų (NVO) kontaktinių duomenų pakeitimus, maloniai prašome apie juos pranešti elektroniniu paštu kamile.sakalauskaite@siauliai.lt ir (ar) dalia.vietiene@siauliai.lt.

  Jeigu Jūsų organizacija nėra įtraukta į šį NVO sąrašą, nors yra registruota Šiaulių mieste ir turi nevyriausybinės organizacijos statusą pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme nustatytus kriterijus, prašome apie ją pranešti mums anksčiau nurodytu elektroniniu paštu.

  Pateiktas NVO sąrašas bus periodiškai papildomas.

Šiaulių mieste veikia dvi „skėtinės“ nevyriausybinės organizacijos: Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija ir Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“.

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas vienija 23 jaunimo organizacijas, atstovauja jų interesams, rūpinasi jaunimo organizacijų potencialu. „Apskritasis stalas“ aktyviai veikia, atsižvelgdamas į besikeičiančią situaciją Lietuvoje ir Europoje, bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, valdžios ir verslo struktūromis regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Adresas: Vytauto g. 103A, Šiauliai
El. paštas: siauliu.as@gmail.com

Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija (ŠNVOK) veikia kaip vietinis nevyriausybinių organizacijų informacijos centras bei skėtinė organizacija, jungianti 81 organizaciją. Organizacijos narės yra pasiskirsčiusios į 14 veiklos sričių. ŠNVOK atstovauja jų interesus santykiuose su valdžios institucijomis, konsultuoja NVO steigimo, veiklos organizavimo, projektų rengimo, paraiškų rašymo klausimais; organizuoja mokymus ir konsultacijas ne pelno siekiančių institucijų ir organizacijų vadybos klausimais; verčia paraiškas į anglų kalbą.

Misija.

NVO sektoriaus plėtra Šiaulių apskrityje. Pilietinės visuomenės ugdymas bendradarbiaujant su valdžios, švietimo ir verslo institucijomis.

Adresas: Aušros al. 15, Šiauliai. http://www.snvok.puslapiai.lt
Tel. (8 41) 52 36 34 mob. 8 687 78 878
El. paštas:konfederacija@splius.lt

į viršų

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ BENDRADARBIAVIMO FORMOS

Šiaulių miesto savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo formos :

 • Nevyriausybinių organizacijų interesų atstovavimas.
 • Finansinė parama.
 • Nefinansinė parama.

Nevyriausybinių organizacijų interesų atstovavimas - bendros darbo grupės su Savivaldybės atstovais vietos bendruomenės problemoms spręsti. NVO atstovų dalyvavimas komisijų ar posėdžių veikloje yra rimta paspirtis vietos bendruomenės poreikiams tirti. NVO atstovai kaip bendruomenės atstovai yra kviečiami dalyvauti įvairiose darbo grupėse sprendžiant aktualias energetikos, miesto infrastruktūros, kultūros problemas.

Finansinė parama – NVO vykdomų projektų finansinis rėmimas Savivaldybės lėšomis ir finansavimo principų, taisyklių bei tvarkos patvirtinimas. 2000m. gruodžio 7d. Šiaulių miesto tarybos sprendimu buvo patvirtinti Finansinės paramos teikimo NVO nuostatai (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001m. spalio 25d. sprendimo Nr. 296 nauja redakcija), kuriais vadovaujantis yra skiriamos lėšos nevyriausybinių organizacijų projektams vykdyti.

Nefinansinis bendradarbiavimas.
 • Nevyriausybinės organizacijos gali naudotis konferencijų sale, suteikiamas transportas. Tai leidžia taupyti ribotas lėšas, o tie kurie neturi, gali laisvai naudotis modernia įranga bei transportu.
 • Savivaldybė suteikia patalpas NVO veiklai lengvatinėmis sąlygomis – atleidžia nuo nuomos mokesčio, dalies eksploatacinių išlaidų.
 • Bendros mokymo programos. Tai įvairių mokymų, seminarų, konferencijų organizavimas. Tokių mokymų temos yra gana įvairios: paraiškų rašymo tobulinimas, atsiskaitymo būdai, socialinių paslaugų teikimas ir t.t. 2005m. Konsultacinė taryba nusprendė skirti Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijai 10300 lt. įvairių mokymų organizavimui ir NVO konsultavimui.
 • Pagalba užmezgant tarptautinius ryšius. Šiaulių miesto savivaldybė glaudžiai bendrauja su Czestachowa/Lenkija , Etten-Leur/Nyderlandai , Fredericia/Danija, Jelgava/Latvija , Kristianstad/Švedija , Omaha/JAV , Piarnu/Estija , Chmelnickij/Ukraina , Baranoviči/Baltarusija 

į viršų

PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2006 m. vasario 23 d.
sprendimu Nr. T-48

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA

I. PREAMBULĖ
1. Šiaulių miesto savivaldybė (toliau - Savivaldybė) ir Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija (toliau - ŠNVOK), siekdamos Šiaulių mieste sukurti nuolatos veikiantį, efektyvų bei skaidrų konsultavimosi su nevyriausybinėmis organizacijomis mechanizmą, skatina ir remia atviros, pilietinės ir demokratinės visuomenės kūrimąsi bei efektyvios jos socialinės infrastruktūros formavimąsi. 

II. BENDRIEJI PROGRAMOS TIKSLAI
2. Šia programa siekiama:
   2.1. užtikrinti atvirų, lygiaverčių, partnerystės principais grindžiamų bendradarbiavimo santykių tęstinumą tarp nevyriausybinių organizacijų ir Savivaldybės, keičiantis savivaldos institucijų personalinei sudėčiai, Savivaldybės tarybos kadencijoms;
   2.2. organizacijų ir iniciatyvių miesto gyventojų būrimosi į asocijuotas struktūras, kuriose sprendžiamos gyventojų grupių problemos, siekiama visuomenei naudingų tikslų, teikti būtinas paslaugas, atstovauti visuomenės interesams;
   2.3. efektyvios bei naudingos miestui ir jo gyventojams Šiaulių nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo.

 III. PROGRAMOS UŽDAVINIAI
3. Nuolat palaikyti ir plėtoti dialogą su miesto gyventojais.
4. Analizuoti gyventojų požiūrį ir siekius miesto plėtros klausimais.
5. Atstovauti gyventojų interesams Savivaldybės institucijose rengiant sprendimų projektus.
6. Užtikrinti priimamų sprendimų viešumą.
7. Remti organizacijų iniciatyvas ir projektus, formuoti efektyviai funkcionuojančius rėmimo šaltinius. 

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
8. Programos įgyvendinimas grindžiamas šiais prioritetais:
   8.1. savivaldybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų partneryste;
   8.2. Savivaldybės tarybos ir asocijuotų nevyriausybinių organizacijų struktūrų bendros tęstinės veiklos palaikymu ir vystymu;
   8.3. nevyriausybinių organizacijų ir Savivaldybės tarybos bendradarbiavimo įforminimu ir reglamentavimu sutartimis;
   8.4. viešumu, atvirumu, skaidrumu, pasitikėjimu, kompetencija.
9. Programos įgyvendinimo būdai:
   9.1. partnerystė:
      9.1.1. kviesti ŠNVOK, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovus į Savivaldybės institucijose sudaromus kolegialius organus (tarybas, komisijas, komitetus, darbo grupes ir pan.);
      9.1.2. dalyvauti Konsultacinės tarybos (toliau - KT) veikloje - tai pagrindinė Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų konsultavimosi institucija, kurios sudarymo principai, kompetencija bei veiklos sąlygos nustatomos KT veiklos nuostatuose;
      9.1.3. bendradarbiauti rengiant Savivaldybės tarybos sprendimus aktualiais nevyriausybinių organizacijų klausimais (aptarus juos su NVO atstovais kolegialiose institucijose);
   9.2. bendros tęstinės veiklos palaikymas ir vystymas:
      9.2.1. Savivaldybės taryba kasmet, atsižvelgdama į finansines galimybes, skiria piniginių lėšų NVO iniciatyvoms įgyvendinti ir projektams vykdyti;
      9.2.2. lėšos naudojamos Šiaulių miesto gyventojų naudingiems tikslams siekti šiose veiklos srityse:
            9.2.2.1. sveikatos, socialinės rūpybos;
            9.2.2.2. švietimo, kultūros, sporto;
            9.2.2.3. miesto ūkio arba plėtros;
            9.2.2.4. jaunimo reikalų;
            9.2.2.5. žmogaus ar vartotojų teisių;
            9.2.2.6. ekologijos ir kt. ;
            9.2.2.7. bendruomenių;
      9.2.3. lėšų skirstymas, NVO projektų vertinimas, finansavimo prioritetų nustatymas vykdomas dalyvaujant nevyriausybinių organizacijų atstovams;
   9.3. bendradarbiavimo įforminimas ir reglamentavimas sutartimis:
      9.3.1. sudaromos sutartys tarp Savivaldybės struktūrinių padalinių ir NVO;
      9.3.2. rengiami ir vykdomi bendri projektai;
      9.3.3. užtikrinamas sutarčių ir projektų tęstinumas;
   9.4. viešumas, atvirumas, skaidrumas, pasitikėjimas, kompetencija - visi Savivaldybės ir NVO bendradarbiavimo dokumentai skelbiami miesto bendruomenei Savivaldybės ir ŠNVOK interneto tiklalapiuose, miestą reklamuojančiuose leidiniuose ir kt., pateikiami žiniasklaidai. 

V. PROGRAMOS VYKDYMO LAIKOTARPIS IR KONTROLĖ, KEITIMO, PAPILDYMO SĄLYGOS
10. Programos vykdymo laikotarpis neribojamas.
11. Programos vykdymo kontrolę atlieka Konsultacinė taryba, kuri:
   11.1. bent kartą per kalendorinius metus atlieka programos įgyvendinimo bei poveikio vertinimą;
   11.2. svarsto bendros veiklos rezultatus;
   11.3. teikia Savivaldybei, ŠNVOK, kitoms tiesiogiai suinteresuotoms nevyriausybinėms organizacijoms savo pasiūlymus dėl šios programos keitimo ir / ar papildymo.
12. svarstymo rezultatai skelbiami viešai Savivaldybės ir ŠNVOK interneto tiklalapiuose, miestą reklamuojančiuose leidiniuose ir pan., pateikiami žiniasklaidai.
13. Programa keičiama, pildoma ar naikinama Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

į viršų

Paskutinis atnaujinimas: 2017-07-19 13:41:21 Grįžti

 


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Sausis
    2018     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: