Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.

Skelbiamas konkursas į biudžetinės įstaigos kompleksinių paslaugų namų „Alka“ direktoriaus pareigas

Skelbiamas konkursas į biudžetinės įstaigos kompleksinių paslaugų namų „Alka“ direktoriaus pareigas

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą į biudžetinės įstaigos kompleksinių paslaugų namų „Alka“ (toliau – Įstaiga) direktoriaus pareigas.

 

Įstaigos buveinė: Vytauto g. 182, LT-76329 Šiauliai, kodas 305369449.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 10,3 iki 10,7 (baziniais dydžiais), priklausomai nuo darbuotojų pareigybių skaičiaus ir vadovaujamo darbo patirties, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams.

 

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse Šiaulių miesto savivaldybės administracijai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.vtd.lt privalo pateikti:

 

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).

4. Užpildyti pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamuose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 1 priedas).

5. Savo, kaip įstaigos vadovo , veiklos programą.

6. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 ‚Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“).

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą, mokėjimą už socialines paslaugas, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reglamentavimą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, įstaigos veiklos planavimą ir organizavimą, strateginį planavimą, finansų valdymą, Dokumentų rengimo taisykles ir sugebėti juos taikyti praktikoje, žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei socialinių darbuotojų etikos kodekso normas;

5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus.

  

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

1. vadovauja Įstaigai ir atsako už jos veiklą;

2. planuoja, koordinuoja, organizuoja Įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami Įstaigai keliami tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

3. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo darbuotojus, rūpinasi jų profesiniu tobulėjimu, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas, užtikrina darbuotojams saugias darbo sąlygas, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją ir atestuotis, rūpinasi, kad specialistų komandoje dirbtų tinkamas asmenines savybes turintis personalas;

4. tvirtina Įstaigos organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų, taip pat darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo tvarkos taisykles, saugos darbe instrukcijas ir kitus vidaus administravimą reglamentuojančius dokumentus;

5. formuoja metines veiklos užduotis Įstaigos darbuotojams, įvertina darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius;

6. rengia ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka tvirtinti Įstaigos teikiamų paslaugų kainas, didžiausią leistiną įstaigos pareigybių skaičių, kitus steigėjo tvirtinamus Įstaigos veiklai būtinus normatyvus;

7. rengia ir teikia steigėjui Įstaigos veiklos ataskaitą;

8. sudaro Įstaigos vardu sutartis funkcijoms atlikti ir užtikrina jų vykdymą, gali Įstaigos vardu be atskiro įgaliojimo atstovauti jos interesams teismuose, kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose, spręsti įstaigos klausimus su kitais fiziniais, juridiniais asmenimis, sudaryti sandorius, išduoti atskirus įgaliojimus įstaigos darbuotojams, atidaryti banko sąskaitas;

9. rengia metinį veiklos planą ir jo įgyvendinimo ataskaitą, atsako už plano įgyvendinimą;

10. atsako už duomenų pateikimą Juridinių asmenų registrui, informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešų pranešimų paskelbimą ir kt.;

11. tvirtina Įstaigos programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, neviršydamas šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, pajamų ir kitas sąmatas;

12. naudoja Įstaigos veiklai paskirtus asignavimus, programoms įgyvendinti užtikrina paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

13. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, kad įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

14. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant projektus Europos Sąjungos ir kitiems fondams, Įstaigos veiklai gerinti ir paslaugoms plėsti;

15. organizuoja ir kontroliuoja Įstaigoje vykdomų viešųjų pirkimų procedūras, užtikrina tinkamą teisės aktų vykdymą;

16. leidžia įsakymus jo kompetencijai priskirtais klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

17. teikia siūlymus Savivaldybės administracijai dėl darbuotojų pareigybių steigimo, sudaro pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, ir suformuoja struktūrą, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintų darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų reikalavimus;

18. užtikrina Įstaigos darbuotojams saugias darbo sąlygas, tvirtina darbo saugos instrukcijas, formuoja palankią darbo aplinką įstaigoje;

19. užtikrina ir atsako už tai, kad įstaigoje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, už bendruomenės narių informavimą, informacijos apie Įstaigos veiklos skelbimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatyto tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Įstaigos veiklos rezultatus;

20. inicijuoja projektų, programų papildomoms lėšoms gauti rengimą;

21. organizuoja Įstaigos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

22. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją;

23. atstovauja Įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;

24. sudaro patariamąją direktoriaus instituciją - Įstaigos tarybą, kurios nariais gali būti įstaigos darbuotojų, vaikų, rėmėjų atstovai, tvirtina jos narių skaičių ir nuostatus;

25. užtikrina Įstaigos bendradarbiavimą su vaikų tėvais, artimaisiais, giminaičiais, asmenimis, laikinai paimančiais vaikus į savo šeimą, Savivaldybės administracija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Užimtumo tarnyba, profesinio orientavimo ir mokymo įstaigomis, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga, Įstaigos rėmėjais, visuomene;

26. vykdo kitas Įstaigos nuostatuose nustatytas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės mero, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pavedimus, atitinkančius Įstaigos nuostatuose nustatytus tikslus ir funkcijas.

 

Dokumentai teikiami tik per Sistemą.

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos.

Skelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje data – 2019-12-12.

Skelbimo Nr. 62086

 

 

                                                  

                                                                                                           Bendrųjų reikalų skyriaus
Personalo ir vidaus administravimo poskyrio

vyr. specialistė

Jolanta Tautvaišienė
tel. (8 41)  596 205
el. p.
konkursai@siauliai.lt

 

Facebook
Spausdinimo versija
Atgal


Oficialūs Savivaldybės puslapiai


 

 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Gruodis
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: