Šiaulių „Romuvos“ progimnazija įgyvendino Erasmus+ projektą

Mokymasis visą gyvenimą, arba nuolatinis mokymasis, mokytojams yra ypač prasmingas ir svarbus. Siekdama plėtoti ir gilinti savo pedagogų ir kitų švietimo darbuotojų kompetencijas, švietimo sistemų ir politikos supratimą, užsienio kalbų įgūdžius bei pokyčių inicijavimo gebėjimus, Šiaulių “Romuvos” progimnazija 2016/2017 metais vykdė ES programos Erasmus+ KA1  darbuotojų mobilumo projektą „IKT ir IRT bei AŠI (atvirųjų švietimo išteklių) naudojimo proveržis mokykloje“. Šiaulių "Romuvos" progimnazija nuolatos turtina ir atnaujina IKT (informacinių komunikacinių technologijų) bazę ir tai yra viena iš priemonių, numatytų progimnazijos strateginiame plane. Naujų metodų taikymas, STEAM ugdymo plėtojimas ir ugdymo proceso aktyvinimas reikalauja platesnio ir efektyvesnio modernių technologijų naudojimo. Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau veikia ugdymo(si) metodus, daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui.

Atsižvelgiant į IKT, IRT (informacinių ryšio technologijų) bei AŠI naudojimo tendencijas ir problemas, mokytojų vaidmens keitimąsi ir socialinės žiniasklaidos tinklų, e.mokymosi platformų bei papildytos realybės technologijų, kurios sparčiai žengia į mokyklų klases, daromą poveikį, Šiaulių "Romuvos" progimnazija integruoja IKT, IRT bei AŠI į mokymą ir mokymąsi bei valdymo strategiją, siekia naujausiomis technologijomis įvairinti ugdymo(si) procesą. Vienas iš pagrindinių projekto tikslų buvo  sukurti progimnazijos skaitmeninę mokymo(si) infrastruktūrą, skatinančią tikslingą ir efektyvų skaitmeninių priemonių ir mobilių įrenginių naudojimą ugdymo procese, gerinančią  mokinių pasiekimus ir ugdančią skaitmeninę mokymo(si) kultūrą. Tai glaudžiai siejosi su bendrųjų kompetencijų visapusišku ugdymu ir įtraukties didinimu. Projekto įgyvendinimas, pagrįstas įvairiapusės gerosios patirties pasisėmimu IKT ir IRT bei AŠI kompetencijų įgijimu skirtingose mokymosi programose, padėjo progimnazijoje pasiekti tikslingo IKT, IRT bei AŠI naudojimo ugdymo procese proveržį. Projekto organizavimui ir įgyvendinimui buvo suformuota darbo grupė, patvirtinta progimnazijos direktoriaus įsakymu. Projekto veiklų dalyviai buvo atrinkti atsižvelgiant į IT įgūdžius, užsienio kalbų mokėjimą, iniciatyvumą, smalsumą, patirtį dalyvaujant projektuose, organizuojant mokymus ir vykdant  sklaidą apie juos. Projekto metu dalyviai įgijo kompetencijas, leidžiančias tikslingai ir efektyviai naudoti interaktyvias ir mobilias skaitmenines mokymo(si) priemones, patobulino bendrąsias profesines, kalbines, pasidalintosios lyderystės, ugdymo proceso aktyvinimo taikant tikslingą skaitmenizaciją ir mokymo(si) visą gyvenimą suvokimo kompetencijas,  taip pat įgijo kompetencijų atvirųjų švietimo išteklių (AŠI) naudojime ir abiejų rūšių − tradicinio ir virtualiojo – mokymo(si) metodų taikyme, o tai paskatino kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, pasinaudojant gausiais internetu prieinamais atvirais informacijos šaltiniais (AŠI) ir IRT. Mokyklos bendruomenė, vykdydama projekto veiklas, įgytų kompetencijų dėka pradėjo vis dažniau taikyti debesų kompiuteriją, kurti dalykines internetines svetaines, naudoti planšetinius kompiuterius ir mobiliuosius įrenginius. Efektyvesnis IKT naudojimas pamokose suaktyvino ilgailaikių integruotų STEAM projektų vykdymą progimnazijoje. IKT, IRT bei AŠI grindžiamų naujovių integravimas į mokymo ir mokymosi veiklas leido pagerinti skaitmeninį mokytojų ir mokinių raštingumą, peržiūrėti mokytojo vaidmenį ugdymo procese. 2016 metų spalio 17-21 dienomis progimnazijos informacinių technologijų ir anglų kalbos mokytojos Rita Nemanienė ir Gitana Petrušienė dalyvavo projekto pirmojo mobilumo veiklose Ispanijos mieste Valencijoje. Po kvalifikacijos tobulinimo kursų “ICT for Teaching and Learning“ Esmovia mokymų centre mokytojos patobulino bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo, socialinės žiniasklaidos ir tinklaraščių kūrimo įrankių (ETwinning, Weebly, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Flickr) bei kitų  IKT įrankių (vuvox, checkthis, thinglink,  Grockit answers, YouTube mp3, Wordle, StarPlanet, Hohli, Mosaizer, Mooc, Moodle) tikslingą ir efektyvų naudojimą klasėje. Kursų programoje buvo numatytas dalyvių lankymasis Valencijos mokykloje, kuri naudoja bendras mokymosi ir IKT priemones. Po šio apsilankymo mokytojos įvertino IKT, IRT bei AŠI naudojimo poveikį Europos švietimo kontekste. Keisdamiesi ir dalindamiesi gerąja patirtimi su kursų dalyviais iš Europos bei aplankę Ispanijos švietimo instituciją užmezgė ryšius su asmenimis ir organizacijomis, dirbančiomis švietimo srityje Europoje per kasdienį bendradarbiavimą ir tinklų kūrimo veiklą. Įgytomis žiniomis ir kompetencijomis mokytojos organizuotų seminarų metu pasidalino su visais projekto dalyviais,  progimnazijos, Šiaulių miesto bei šalies pedagogų bendruomenėmis, kurie šias žinias ir kompetencijas taikys ugdymo(si) procese, o tai pagerino naujausių technologijų naudojimą ugdyme(si), leido įgyvendinti geros praktikos pavyzdžius, taikyti mokymo ir mokymosi metodus, paremtus IKT, IRT bei AŠI. Vykstant sparčiai mokymo (si) technologijų kaitai, mokytojas turi įvaldyti naujas komunikacines ir informacines technikas, stiprinti kritinio ir kūrybinio mąstymo įgūdžius, aktyviai dalyvauti kultūros kaitoje.

Iš pradžių buvęs iššūkiu, šiandien IKT panaudojimas ugdymo procese daugumai progimnazijos mokytojų tapo neatsiejama jų darbo dalimi, kuri ne tik palengvina ir paįvairina mokytojo darbą, bet taip pat padaro jį šiuolaikišką ir patrauklų ne tik pačiam mokytojui, bet ir mokiniui, skatina jo kūrybiškumą ir motyvaciją mokytis, norą plėsti savo žinias bei gerinti ir tobulinti savo mokymosi įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas. 2016 metų lapkričio 28 – gruodžio 2 dienomis progimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Akmenskienė ir anglų kalbos mokytoja Monika Gaurilčikienė dalyvavo projekto antrojo mobilumo veiklose Italijoje, Romoje. Penkių dienų mokymai, kuriuos organizavo  italų asociacija Euphoria, vyko moderniose Talent Garden mokymų centro patalpose.  Juose dalyvavo švietimo darbuotojai iš Portugalijos, Lenkijos ir Lietuvos.  Kvalifikacijos tobulinimo kursų programos „Skaitmeninių ir socialinių medijų kompetencijos mokykloje“ (“Digital and Social Media Competencies @ School“) tikslas buvo supažindinti su socialinės žiniasklaidos ir tinklaraščių kūrimo įrankiais: e-Twinning, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Edmodo, Google didactic, Weebly, Flickr ir kitais IKT įrankiais: GoAnimate, ACMI arba Comic Master, Canvas, Wordle, Powtoon, Moodle, Mooc bei tikslingą ir efektyvų jų panaudojimą pamokose.

Kursų dalyviai  lankėsi  Romos mokykloje – Liceo Scientifico A. Labriola, kuri plačiai naudoja IKT priemones. Mokyklos šeimininkai parodė savo mokymosi patalpas, kūrybinės inžinerijos laboratoriją FabLab, aprūpintą inovatyvia technologijų ir inžinerinio mokymo įranga:  3D spausdintuvais, kompiuterizuotomis staklėmis. Tai suteikia galimybę mokiniams tyrinėti, eksperimentuoti, praktiškai susipažinti su elektronikos gamybos procesais, realizuoti savo idėjas bei projektus iki realaus gamyklinio prototipo. Svečiai taip pat turėjo galimybę stebėti drono (bepiločio orlaivio) valdymo mokomąjį užsiėmimą. Po šio apsilankymo mokytojos įvertino IKT, IRT bei AŠI panaudojimo įtaką Europos švietimo kontekste. Besikeisdamos ir besidalindamos gerąja patirtimi su kursų dalyviais iš kitų Europos šalių (Lenkijos, Portugalijos) bei aplankę Italijos švietimo instituciją, „Romuvos“ progimnazijos pedagogės užmezgė ryšius su asmenimis ir organizacijomis, dirbančiomis švietimo srityje Europoje per kasdienį bendradarbiavimą ir tinklų kūrimo veiklą. Po mokymų Italijoje organizuoti gerosios patirties sklaidos seminarai ir įgytomis žiniomis bei kompetencijomis pasidalinta su progimnazijos bei Šiaulių miesto ir šalies pedagogų bendruomenėmis. Sparčiai augant programinės įrangos kokybei, mokytojas dažnai gali pasirinkti tinkamą IKT priemonę, jei turi poreikį keistis pats, ir tobulinti ugdymo procesą, siekdamas efektyviau įgyvendinti ugdymo(si) tikslus bei gerinti mokinių mokymosi pasiekimus.

Naujosios technologijos su trenksmu veržiasi į tradicinės mokyklos ugdymo(si) sistemą, suteikdamos mokiniams galimybę pasijausti tikrais „čiabuviais“, kai mokytojai technologiniame amžiuje dažnai pasijunta tikrais imigrantais. Klausite, ką daryti? Ogi edukologams išsikelti tikslą ne tik pritapti, bet ir tapti technologijų integracijos į ugdymosi procesą vėliavnešiais, parodančiais mokiniams kelią, kaip galima visus IKT (informacinių komunikacinių technologijų) įrenginius paversti puikiu mokymo(si) įrankiu.

Ar kada nors galėjote įsivaizduoti, kad sujungus du popierinius kubus, ant kurių atspausdinti cheminiai elementai, staiga jie tampa virtualia chemine medžiaga jūsų mobiliajame įrenginyje?.. O gal norite iš paveikslėlio atgijusią beždžionę pamaitinti bananais? Norėtumėte išmokti sudaryti kompiuterinį minčių žemėlapį virtualiai bendradarbiaudami komandose? Šių ir dar daug kitų IKT inovacijų mokėsi Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos komanda: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Senkuvienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irma Rimkevičienė ir anglų kalbos mokytoja Edita Puzarienė. Jos dalyvavo „Erasmus+“ KA1 programos projekte „IKT ir IRT (informacinių ir ryšių technologijų) bei AŠI (atvirųjų švietimo išteklių) naudojimo proveržis mokykloje“ trečiojo mobilumo veiklose (2017 metų kovo 9-13 dienomis) Graikijoje, Pirėjaus mieste. Penkių dienų mokymuose, kuriuos organizavo Graikijos mokymosi visą gyvenimą centras „Idec“, dalyvavo 21 švietimo darbuotojas iš Lenkijos, Latvijos, Čekijos, Kroatijos, Italijos, Portugalijos, Lietuvos ir Rumunijos. Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą.

Kvalifikacijos tobulinimo kursų „IKT mokyme(si)“ („ICT in Education“) metu programos dalyviai buvo supažindinti su IKT ir mokymo(si) teorijomis, dalyko ir užsienio kalbos sinergijos bei jos taikymo modeliais, e-Portfolio, Web 2.0, tinklaraščių, Wiki, MOOC’s, Moodle platformų, skaitmeninių minčių žemėlapių kūrimu ir taikymu. Mokymų dalyviai susipažino su žaidimo elementų naudojimu ugdymo procese (game-based learning), skaitmeninių įrankių, simuliacinės ir virtualios realybės taikymu. Mokytojas sužavėjo 3D ir 4D modelių bei aplikacijų teikiamos galimybės mokymui(si), naudojant mobiliuosius įrenginius, lektorių organizuotos darbą aktyvinančios veiklos, kurių metu teko iš peties padirbėti atskleidžiant savo organizacinius, komunikacinius bei kūrybinius gebėjimus. Ypač vertinga buvo tai, kad dalyviai dirbo komandose, praktiškai išbandė IT įrankius, rengė pristatymus, diskutavo bei reflektavo.

Mokytojos įvertino IKT, IRT bei AŠI įtaką Europos švietimo kontekste. Pedagogės keitėsi ir dalijosi gerąja patirtimi su dalyviais iš kitų Europos šalių (Lenkijos, Latvijos, Čekijos, Kroatijos, Italijos, Portugalijos, Rumunijos), užmezgė glaudžius ryšius, kuriuos plėtos ateityje. Po mokymų tarptautinius sertifikatus gavusios mokytojos organizavo gerosios patirties sklaidos seminarus ir įgytomis žiniomis bei kompetencijomis pasidalino ne tik su progimnazijos, bet ir su Šiaulių miesto bei Lietuvos pedagogų bendruomenėmis.

Ir vis dėlto juk nėra jokios magijos, naudojant informacines technologijas ugdyme. Tikroji magija yra mokytojų galvose ir širdyse, gebant panaudoti šiuos įrankius naujoms galimybėms, idėjoms ir vaikų individualumui atskleisti bei ugdymo pasiekimams gerinti.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos informacija 

 

 

Facebook
Spausdinimo versija
Jūsų komentaras (Į pateiktus komentarus neatsakoma)
Vardas:
El. pašto adresas:
Įžeidžiantys komentarai neskelbiami.
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam


komentarų nėra
Atgal

 


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Rugpjūtis
    2018     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:
Norėdami Jums pasiūlyti paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).