Skelbiamas konkursas į Viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos direktoriaus pareigas

Įstaigos pavadinimas:

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKA, kodas 145370959

Pareigos: darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą 5 metų darbo sutartį.

 

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį): DIREKTORIUS

Darbo vieta (miestas):

ŠIAULIAI, Vytauto g. 101

Kvalifikaciniai reikalavimai:

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 3.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

3.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

 3.3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

 3.4. turėti ne mažiau kaip 3 metų administracinio darbo stažą sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse;

 3.5. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

 3.6. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;

3.7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

 

Funkcijos:

4. Įstaigos direktorius:

4.1. organizuoja Įstaigos veiklą ir atsako už pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių, užduočių įgyvendinimą;

4.2. planuoja, kontroliuoja Įstaigos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;

4.3. suderinęs su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriumi, nustato Įstaigos struktūrą;

4.4. tvirtina Įstaigos darbo tvarkos taisykles, administracijos darbo reglamentą, skyrių nuostatus, darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

4.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Įstaigos darbuotojus, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su jais, skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas,

4.6. teisės aktų nustatyta tvarka, suderinęs su Įstaigos stebėtojų taryba, tvirtina  Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;

4.7. tvirtina išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus, esant steigėjo (savininko) pavedimui;

4.8. organizuoja viešuosius konkursus filialų ir padalinių vadovų pareigoms eiti bei tvirtina šių konkursų nuostatus;

4.9. organizuoja ir atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, Įstaigos veiklos ataskaitos, strateginio veiklos plano ir jo įgyvendinimo ataskaitos parengimą ir pateikimą;

4.10. įgyvendina steigėjo (savininko) priimtus sprendimus;

4.11. praneša steigėjui (savininkui) apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Įstaigos veiklai;

4.12. užtikrina perduoto pagal panaudos sutartį ir Įstaigos įsigyto turto efektyvų naudojimą ir jo apsaugą;

4.13. gavus steigėjo (savininko) raštišką sutikimą, pasirašo sutartis dėl Įstaigos ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, išnuomojimo, įkeitimo, laidavimo juo;

4.14. priima, svarsto Įstaigos darbuotojų, pacientų (klientų) prašymus, pasiūlymus ir skundus ir imasi priemonių nustatytiems darbo trūkumams šalinti;

4.15. teikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui;

4.16. veikia Įstaigos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis,

4.17. atstovauja Įstaigai teisme ir kitose institucijose;

4.18. atsako už informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą;

4.19. leidžia teisės aktus ir kontroliuoja jų vykdymą;

4.20. užtikrina, kad Įstaigos veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;

4.21. vykdo kitas teisės aktuose ir Įstaigos įstatuose nustatytas funkcijas.

 

Darbo užmokestis:

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas Savivaldybės merui leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas el. p. adresas.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir šių dokumentų kopijos.

3. Išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

4. Gyvenimo aprašymas;

5. Reikalaujamą darbą stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

6. Pretendento papildomų kompetencijų, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 299 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams tvirtinimo“, sąrašą, jas patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

7. Kitus dokumentus, patvirtinančius įstaigos vadovo pareigybės aprašyme  nustatytus  bendruosius   ir specialiuosius reikalavimus, ir šių dokumentų kopijas;

8. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją, patvirtintą Viešų konkursų į savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2015-10-29 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-285. Deklaracija gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai, arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu;

9. Savo, kaip įstaigos vadovo veiklos programą (toliau – veiklos programa), kurioje būtų išdėstytos vadovavimo įstaigai gairės (tikslai, prioritetai, jų įgyvendinimo būdai ir priemonės), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Veiklos programa neturi būti didesnė  kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).  

 

 

Dokumentai priimami adresu:

Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame prie 9 langelio,

Vasario 16-osios g. 62, LT-76295, Šiauliai

Dokumentai gali būti pateikiami asmeniškai arba siunčiami registruotu laišku. Jei dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos.  Pretendentai privalo pateikti dokumentų originalus konkurso dieną jiems praneštu laiku.

Pretendentų atrankos būdas – veiklos programos pristatymas ir pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

El. paštu: konkursai@siauliai.lt

tel. (8-41) 596205

Skelbimas galioja iki: dokumentai priimami 20 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant paskelbimo dieną) Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje adresu: www.vtd.lt 

 

Facebook
Spausdinimo versija
Jūsų komentaras (Į pateiktus komentarus neatsakoma)
Vardas:
El. pašto adresas:
Įžeidžiantys komentarai neskelbiami.
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam


komentarų nėra
Atgal

 


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Rugpjūtis
    2018     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:
Norėdami Jums pasiūlyti paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).