Svarbu. Dėl koronaviruso - gyventojams

DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KORONAVIRUSO (COVID-19) PANDEMIJOS METU

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijų įgyvendinimas)

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojai dėl piniginės socialinės paramos (visų socialinių išmokų) gali kreiptis šiais būdais:

Prašymus socialinėms išmokoms ir kompensacijoms prašome teikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt.

 Nesant galimybės pateikti prašymo elektroniniu būdu, prašome pateikti elektroniniu paštu parama@siauliai.lt arba skambinti informacijos telefonais: centrinės miesto dalies gyventojai – tel. (8 41) 386 487, pietinės miesto dalies gyventojai – tel. (8 41) 386 462.
Paskambinus nurodytais informacijos telefonais Jums bus suteikta informacija apie išmokų ir kompensacijų pratęsimą telefonu.

Dėl laidojimo pašalpos prašymus prašome teikti elektroniniu būdu www.spis.lt, nesant galimybės, skambinti tel. (8 41) 386 488.

Pažymas apie gaunamas pajamas galima užsisakyti elektroniniu paštu arba telefonu: centrinės miesto dalies gyventojai – tel.: (8 41) 386 487, 386 488, el. paštu vida.tupyte@siauliai.lt, matilde.mikuleniene@siauliai.lt; pietinės miesto dalies gyventojai – tel. (8 41) 386 462, el. paštu paulius.gerulskis@siauliai.lt. Išrašytos pažymos bus išsiunčiamos prašyme nurodytu adresu.

Asmenims, kuriems baigiasi specialiųjų poreikių nustatymo terminas karantino laikotarpiu, t. y. nuo 2020 m. kovo 16 d., specialieji poreikiai bus tęsiami automatiškai iki karantino galiojimo pabaigos ir dar 30 kalendorinių dienų jam pasibaigus. Asmenims nereikia pateikti dokumentų Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai (NDNT) ar vykti į NDNT dėl termino pratęsimo. Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius, gavęs informaciją iš NDNT apie priimtą sprendimą, tikslinės kompensacijos mokėjimą atnaujins be asmens, jo įgaliotų asmenų, sutuoktinių, artimų giminaičių ar globėjų atskiro prašymo ir apie tai informuos tikslinių kompensacijų gavėjus.

DĖMESIO! Asmenys, kurie karantino metu išleisti nemokamų atostogų, lieka nedrausti sveikatos draudimu. Prašymus vienkartinei pašalpai sveikatos draudimui apmokėti galima pateikti Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriui adresu: Tilžės g. 170, Šiauliai, arba Tilžės g. 22, Šiauliai, paliekant juos tam skirtose dėžėse. Prašymus pateikti galima ir elektroniniu paštu parama@siauliai.lt. Prie prašymo reikia pridėti asmens dokumento kopiją.

Karantino metu neturintiems galimybės sumokėti įmokų už komunalines paslaugas, jas bus galima sumokėti ir pasibaigus karantinui. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos bus teikiamos ir toliau.

Informacija teikiama telefonais: centrinės miesto dalies gyventojams – tel. (8 41) 386 487, pietinės miesto dalies gyventojams – tel. (8 41) 386 462.

Atsižvelgdami į esamą situaciją, piniginę socialinę paramą (socialines išmokas) Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams galime  pratęsti ir telefonu (pvz., 3 mėnesiams arba, priklausomai nuo aplinkybių, ilgesniam laikotarpiui).

Atsižvelgdami į susidariusią situaciją, atsisakėme buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų surašymo asmenų gyvenamose vietose (esant poreikiui, bendrausime elektroninio ryšio priemonėmis) ir sustabdėme asmenų pasitelkimą visuomenei naudingai veiklai atlikti.

Skubos tvarka įvertinome Savivaldybės tvarkos aprašų, reguliuojančių piniginės socialinės paramos teikimą, pakeitimo poreikį ir numatėme pagrindus skirti minėtas pašalpas (vienkartinę, tikslinę ar periodinę) ekstremalių situacijų atvejais ar lanksčiau vertinti asmens (šeimos) padėtį, užtikrinti papildomai skiriamos socialinės paramos adekvatumą. Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktų keisti nereikia, nes tokia galimybė juose jau yra numatyta: Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-474 patvirtinto Piniginės socialinės paramos, pašalpų nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams ir išmokų vaikams teikimo tvarkos aprašo 35.8 papunktis numato galimybę skirti piniginę socialinę paramą Įstatyme nenumatytais atvejais, aprašo 36 punkte yra numatyta periodinių, tikslinių sąlyginių ir vienkartinių pašalpų skyrimas, aprašo 36.18 papunktyje numato skirti vienkartinę pašalpą apraše nenumatytais atvejais.

DĖL SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMO

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.5 papunkčio įgyvendinimo)

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojus dėl socialinių paslaugų gavimo Socialinių paslaugų skyrius nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 30 d. aptarnauja tik nuotoliniu būdu – el. būdu, el. paštu arba telefonu.

      Skyriaus patalpose adresu: Tilžės g. 170, Šiauliai, laiptinėje yra paruošta vieta dokumentams pildyti ir padėti prašymai gauti socialines paslaugas. Užpildę prašymus, klientai įdeda juos į tam skirtą dėžę.

      Prašymus dėl integralios pagalbos dienos socialinės globos asmens namuose ar apgyvendinimo globos namuose galima pateikti ir el. paštu socialines.paslaugos@siauliai.lt  arba siųsti paštu Socialinių paslaugų skyriui adresu: Tilžės g. 170, Šiauliai.

      Prašymą dėl Europos pagalbos paramos maisto produktais gali užpildyti atvykus adresu Tilžės g. 170 arba pateikti tel. ( 8 41) 38 64 81;

      Konsultacijos socialinių paslaugų klausimais teikiamos  tel. (8 41) 38 64 84.

      Konsultacijos dėl dienos socialinės globos asmens namuose teikiamos tel. (8 41) 38 64 83.

      Konsultacijos dėl apgyvendinimo globos namuose teikiamos  tel. (8 41) 38 64 85.

 

      Užtikrinama žmonių su negalia priežiūra asmens namuose. Paslaugą į namus asmenims su negalia (integrali pagalba, dienos socialinė globa) ar negalintiems savęs apsitarnauti teikia  šios įstaigos: BĮ Globos namai, BĮ Socialinių paslaugų centras ir Šiaulių vyskupijos „Caritas“.

 

Teikdami paslaugas, darbuotojai laikosi asmens higienos, naudoja apsaugines priemones (vienkartines pirštines, vienkartines kaukes ir kt.), esant poreikiui, dezinfekuoja paviršius asmens namuose ir pagal galimybes laikosi 2 metrų atstumo, saugodami klientą ir jo artimuosius nuo tikimybės būti užkrėstiems virusu. Apsilankymų skaičius šiuo laikotarpiu yra sumažintas ir teikiamos tik būtinos paslaugos.

      Nuo 2020 m. balandžio mėn. vidurio Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims maisto produktus dalins ,,Maisto bankas“:

Informacija dėl dalinimo punktų ir dalinimo laiko bus teikiama telef. 8 68466536, Aurelija Paulauskienė arba telef. (8 41) 386484, Socialinių paslaugų skyrius.

      Informacija apie Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų teikiamas paslaugas skelbiama interneto svetainėse:

Šiaulių miesto savivaldybės globos namai www.siauliuglobosnamai.lt;

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras www.siauliuspc.lt;

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai www.svgn.lt/;

Kompleksinių paslaugų namai ,,Alkawww.kpnalka.lt.

 

      Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, draudžiama lankytis iki 2020 m. kovo 30 d. visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose.

 

      Veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose nevykdoma.

 

      Maitinimas labdaros valgykloje tęsiamas, siekiant padėti sunkiai besiverčiantiems asmenims ar bėdžiams. Maistas gaminamas valgykloje, o išduodamas nekontaktuojant su klientu.

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d.  įsakymu Nr. A-368   „Dėl pavedimo Šiaulių miesto savivaldybės ugdymo įstaigų vadovams“ ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams pavesta nuo 2020 m. kovo 16 d. užtikrinti medicinos sektoriaus įstaigų darbuotojų šeimose augančių vaikų, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, priežiūrą, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose, o Centro ir „Saulės“ pradinių mokyklų vadovams užtikrinti medicinos sektoriaus įstaigų darbuotojų šeimose augančių vaikų, kurie ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ir mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūrą, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose taip:

      įstaigoje prižiūrimų vaikų / mokinių grupę sudaro ne daugiau nei 5 vaikai;

      vaikai / mokiniai įstaigoje prižiūrimi nuo 7 val. iki 19 val., išskirtiniais atvejais – iki 22 val.;

      vaikų / mokinių maitinimas organizuojamas įstaigos vadovo nustatyta tvarka;

      tėvų atlyginimą už maitinimo paslaugą sudaro mokestis už maisto produktus;

      vaikų / mokinių priežiūra įstaigose vykdoma pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pateiktą sąrašą.  

 

PLANUOJAMA Nuo 2020 m. kovo 30 d. aštuonioms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms (lopšeliams-darželiams „Bangelė“, „Berželis“, „Drugelis“, „Ežerėlis“, „Saulutė“, „Pasaka“, „Gintarėlis“, „Eglutė“) vykdyti medicinos sektoriaus, policijos, priešgaisrinės tarnybos, krašto apsaugos darbuotojų šeimose augančių vaikų, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, priežiūrą, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose.

Nuo 2020 m. kovo 31 d., pasibaigus mokinių pavasario (Velykų) atostogoms, visose bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdymo procesas bus organizuojamas nuotolinio mokymo / ugdymo būdu.     

 

Vieną kartą per savaitę (ketvirtadieniais arba penktadieniais) 1196 vaikams (priešmokyklinio ugdymo grupės, 112 klasės) iš nepasiturinčių šeimų švietimo įstaigose bus dalijamas sausas maisto davinys visai savaitei. Šią paslaugą teikia 31 bendrojo ugdymo mokykla, 12 lopšelių-darželių. 

Planuojama nuo kovo 30 d. pagal poreikį gaminti šiltą maistą vaikams iš rizikos šeimų.

Aktualu tėvams!!!

Parengti du Savivaldybės tarybos sprendimų projektai (2020 m. balandžio 2 d. posėdžiui), kuriais  siūloma, paskelbus valstybės lygiu ekstremaliąją situaciją ir privalomai sustabdžius vaikų ugdymo ir priežiūros procesą, atleisti tėvus nuo tėvų atlyginimo už ikimokyklinio ugdymo paslaugas ir už neformaliojo švietimo bei sportinio ugdymo paslaugas, kurios yra teikiamos švietimo įstaigose ir sportinio ugdymo centruose.

CIVILINĖS  METRIKACIJOS SKYRIAUS PASLAUGŲ TEIKIMAS KARANTINO LAIKOTARPIU ORGANIZUOJAMAS NUOTOLINIU BŪDU

 Rekomenduojame dėl civilinės metrikacijos paslaugų kreiptis per metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt) el. paštu cms@siauliai.lt ir telefonais.

Užsakius paslaugą per MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt), dokumento originalą bus galima atsiimti Civilinės metrikacijos skyriuje pasibaigus karantinui.

SANTUOKOS REGISTRAVIMO TVARKA KARANTINO LAIKOTARPIU

Registruojant santuoką, ribojamas dalyvaujančiųjų santuokos registravimo ceremonijoje asmenų skaičius iki 5 asmenų, neskaičiuojant Civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojo. Jaunavedžiai ir liudytojai dalyvauti privalo pagal nustatytus galiojančius teisės aktus.

Santuokos registravimas, turintis vykti reprezentacinėse vietose, perkeliamas į Civilinės metrikacijos skyriaus patalpas.

Karantino metu rekomenduojama santuokos registravimą perkelti į kitą laiką pasibaigus karantinui.

Kūdikio kraitelis, el. priemonėmis besikreipiančioms šeimoms, bus pristatomas į namus (ačiū savanoriams:))

Informacija apie civilinės būklės aktų registravimo paslaugų teikimo pasikeitimus skelbiama interneto svetainėje www.siauliai.lt.

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ PASLAUGAS EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU, KONTAKTAI:

1. Moterų veiklos inovacijų centras – teikia teisinę, psichologinę, konsultavimo, informavimo pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims Šiaulių miesto, Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio rajonų gyventojams.

Pagalba teikiama nuotoliniu būdu – telefonu – darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 20.00 val. Tel. 8 652 24232, el. p. mvic@splius.lt.

2.  VšĮ Sielos harmonija – teikia jogos mankštų užsiėmimus tiesioginės transliacijos FB paskyroje būdu. Registracija: sp4339@gmail.com.

3. VšĮ Motinos Teresės šeimų namai – paslaugos krizėse esančioms mamoms (tėvams) su kūdikiais ir / arba vaikais arba nėščioms moterims. Vaikų dienos užimtumas, labdara, atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė. Direktorė 8 650 26956, socialinių darbuotojų padėjėjai 8 604 861 58, vadybininkas 8 668 61825.

 SAVANORIAI.

Paskelbtas tel. 8 614 33 449, el. p. savanoriai@siauliai.lt, kuriais registruojami savanoriai, norintys padėti Savivaldybei. Šį darbą koordinuoja Gintaras Jasiūnas, jam talkina Šiaulių sporto centrų direktoriai.

2020-03-23 yra užsiregistravę 78 savanoriai. Savanorių sąrašas nuolat atnaujinamas, tikslinamos savanorių galimybes padėti (specializacija, galimas darbo laikas ir pobūdis). Sudarytos 3 tarnybos:

1.      Pagalba asmenims, esantiems namuose (seneliai, mamos, tėčiai ir kt.).
2.      Pagalba paruošiant ir prižiūrint izoliacijos vietas.
3.      Pagalba mobiliųjų patikrų punktuose.

Esant poreikiui, bus formuojamos kitos tarnybos.


Dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas

AB „Šiaulių energija“ ir UAB „Šiaulių vandenys“ informuoja, kad atsižvelgdamos į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos rekomendaciją taikyti papildomas priemones, siekiant padėti sumažinti mokestinę naštą gyventojams, kurie buvo finansiškai paveikti koronaviruso (COVID-19) karantino ar kuriems iškilo laikinų finansinių sunkumų dėl netikėto pandemijos poveikio, pavyzdžiui, prarasta darbo vieta, prastova ar laikinai sutrikęs pajamų srautas ir pan., netaikys delspinigių už pavėluotai apmokėtas paslaugas, kurios buvo suteiktos nuo šių metų kovo mėnesio iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pabaigos.

Taip pat bendrovės informuoja, kad karantino laikotarpiu klientus aptarnauja tik nuotoliniu būdu, todėl skatina pasirinkti apmokėti sąskaitas už suteiktas paslaugas patogesnėmis ir saugesnėmis elektroninėmis priemonėmis. Neturint galimybių apmokėti sąskaitų elektroniniu būdu, atsiskaityti už suteiktas paslaugas grynaisiais galima prekybos centro Maxima kasose, kioskuose „Lietuvos spauda“, AB „Lietuvos paštas“ šiuo metu veikiančiuose skyriuose Šiaulių mieste (Centriniame pašte, PC Akropolis ir PC Saulės miestas), Narvesen parduotuvėse ir kioskuose bei kai kuriuose Perlo terminaluose.


 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-30 17:47:26 Grįžti


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203
Balandis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.