Projektas

                                                                

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

dĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-404 „DĖL PRIĖMIMO Į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklAS tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m.                         Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-404 „Dėl Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

       1. Papildyti 3.11 papunkčiu:

                      „3.11. jungtinė klasė –  klasė, sudaryta iš dviejų arba trijų klasių, kurioje mokomasi pagal skirtingo lygio programą.“

2. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      9. Kasmet iki einamųjų metų kovo 31 d. Savivaldybės taryba nustato mokykloms kiekvienos klasės klasių skaičių ir mokinių skaičių jose kitiems mokslo metams. Jei sudaromos jungtinės klasės, tai nustatoma, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodomas kiekvienos klasės mokinių skaičius. Iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. klasių ir mokinių skaičius patikslinamas:

                      9.1. jeigu iki einamųjų metų gegužės 1 d. mokykla gauna daugiau prašymų dėl mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių vaikų priėmimo, nei buvo nustatytas iki kovo 31 d., mokyklos direktorius dėl klasių ir (ar) mokinių skaičiaus didinimo raštu kreipiasi į Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrių (toliau – Švietimo skyrius) ir pateikia į atitinkamas klases pretenduojančių mokinių sąrašą. Švietimo skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pretendentų duomenis palygina su Gyventojų registro duomenimis dėl atitikties Aprašo 21.1 papunkčio reikalavimams. Jei mokyklos prašymas yra pagrįstas, klasių ir (ar) mokinių skaičius mokyklai didinamas Savivaldybės tarybos sprendimu;

                      9.2. jeigu mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių skaičiaus, Savivaldybės tarybos sprendimu mokinių ir (ar) klasių skaičius mažinamas.“

                      3. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      „12. Asmenys mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas priimami vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu. Priėmimą į mokyklą vykdo mokyklos direktorius ir priėmimo komisija. Aktualiems, Apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti  sudaroma Apraše nenumatytų atvejų komisija iš Savivaldybės tarybos narių ir mokyklų atstovų. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Savivaldybės taryba.“

                      4. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      18. Į Jaunimo mokyklą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami 1217 metų mokiniai, stokojantys mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintys mokymosi sunkumų, linkę į praktinę veiklą.“

5. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      20. Į Sporto gimnaziją iš visos šalies konkurso tvarka priimami sporto medicinos centro išvadą, leidžiančią mokytis sporto mokykloje ar sporto gimnazijoje, gavę mokiniai, pasiekę pagal sportininko užimtą vietą arba pasiektą rezultatą varžybose meistriškumo pakopų rodiklius, nustatytus Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų, patvirtintų Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“, 1 priede arba viršiję Lietuvos mokinių EUROFITO fizinio pajėgumo testavimo, atlikto pagal Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1987 m. gegužės 19 d. patvirtintą rekomendaciją Nr. R(87)9 „Dėl Ministrų Komiteto rekomendacijos šalims narėms dėl EUROFITO fizinio pajėgumo testų“, vieno testo 10 balų rodiklį, likusių testų rodiklių – 7 balų vidurkį. Konkurso tvarką tvirtina ir viešai paskelbia gimnazijos direktorius.“

                6. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

„25. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

25.1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

25.2. mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

25.3. arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys;

25.4. asmenys, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).“

7. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

„26. Jei, priėmus mokinius pagal Aprašo 25 punktą, lieka laisvų vietų, mokykla nustato ir viešai paskelbia mokinių atrankos sąlygas, kurias suderina su Švietimo skyriumi, ir ne vėliau kaip iki birželio 10 d. viešai paskelbia atrankos rezultatus.“

8. Pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37. Mokykla nuolat mokyklos interneto svetainėje skelbia informaciją apie laisvas vietas klasėse.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

L. e. Švietimo skyriaus vedėjo pareigas

 

Rimas Marcinkus, tel. 38 64 73

2018-02-05