Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Skelbiamas konkursas Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro Ūkinės veiklos grupės darbų vadovo pareigoms eiti

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau – centras), teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Pakalnės g. 6A, Šiauliai LT-76293, kodas – 300056938.

Pareigų pavadinimas:

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro Ūkinės veiklos grupės darbų vadovas, B lygis, 1 etatas. Darbo pradžia 2023 m. liepos 3 d.

Reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis skaitmeninėmis Šiaulių miesto savivaldybės, Lietuvos Respublikos duomenų bazėmis ir informacinėmis sistemomis.
 3. Būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų, civilinės, gaisrinės ir darbo saugos, turto valdymo, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą ir kitais, reglamentuojančiais ūkinės veiklos planavimą, organizavimą, kontrolę ir gebėti šiuos teisės aktus taikyti praktiškai.
 4. Išmanyti viešųjų pirkimų, civilinės, gaisrinės ir darbų saugos darbe, turto bei ūkinės veiklos sutarčių valdymo planavimo, organizavimo ir vykdymo procedūras.
 5. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo ir saugojimo taisykles.
 6. Išmanyti dokumentų valdymo taisykles, apskaitos, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai.
 7. Turėti vairuotojo pažymėjimą.
 8. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir grupės veiklą.

Funkcijos:

 1. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja grupės veiklą.
 2. Užtikrina higienos normų reikalavimų laikymąsi, atsako už švarą ir tvarką Centro patalpose ir teritorijoje.
 3. Atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją, sudaro pirkimo–pardavimo sutartis, viešina CVPIS ir kontroliuoja jų vykdymą, tvarko viešųjų pirkimų dokumentus.
 4. Rengia viešųjų pirkimų metines ataskaitas ir viešina CVPIS.
 5. Pasirašo pirkimo metu gautas sąskaitas, vykdo operacijas pagal kompetenciją viešųjų pirkimų modulyje ECOCOST.
 6. Vykdo viešųjų pirkimų išankstinę, einamąją kontrolę.
 7. Planuoja, derina ir organizuoja Centro ir grupės darbuotojų aprūpinimą darbo ir saugos priemonėmis.
 8. Organizuoja ir kontroliuoja Centro materialinio turto techninės būklės priežiūros, apsaugos ir remonto darbus.
 9. Atsako už ilgalaikio ir trumpalaikio turto, medžiagų ir saugos priemonių išdavimą, priežiūrą, apsaugą, apskaitą, nurašymą ir likvidavimą, organizuoja nebetinkamo naudoti ilgalaikio turto pardavimą aukciono būdu.
 10. Atlieka materialinių vertybių inventorizaciją.
 11. Atsiskaito su Šiaulių apskaitos centru perkant inventorių, priemones, medžiagas.
 12. Atlieka įvadinius, pirminius, periodinius ir kt. darbuotojų instruktažus ir mokymus darbo, gaisrinės, civilinės saugos klausimais.
 13. Vykdo darbuotojų sveikatos profilaktinių patikrinimų kontrolę ir organizuoja profilaktinius patikrinimus.
 14. Kontroliuoja ir organizuoja pastatų ir patalpų priežiūrą pagal priešgaisrinės, civilinės saugos ir higienos reikalavimus.
 15. Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius Centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbo užmokestis:

Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pagal Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašą – 6,6 – 6,9.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas,išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

3.Gyvenimo aprašymas – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.

 1. Užpildyta pretendento anketa (pagal Aprašo 1 priedą).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas – Pakalnės g. 6A, Šiauliai.

Informaciją galima gauti tel. 863028935 el. paštu [email protected], darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val.

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2023 m. gegužės 24 d.

Skelbimas galioja iki 2023 m. birželio 7 d.

 

Skelbimo Nr. 88342

https://portalas.vtd.lt/lt/darbu-vadovas-322;883420.html

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas