Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą – Architektų ir Gardino gatvių sankryža Šiaulių mieste

 Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą – Architektų ir Gardino
gatvių sankryža Šiaulių mieste


Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą ir parengtus projektinius
pasiūlymus: Šiaulių miesto Architektų ir Gardino gatvių sankryžos rekonstravimo techninis darbo
projektas
Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir
numatomą rengti statinio projektą:
Šiaulių miesto Architektų ir Gardino gatvių sankryžos rekonstravimo
techninis darbo projektas
1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės
sklypo geografinės koordinatės:
Šiaulių miesto Architektų ir Gardino gatvės.
Architektų gatvės registracijos unikalus Nr.4400-0978-4500.
Gardino gatvės registracijos unikalus Nr.4400-1503-0232.
Architektų gatvės žemės sklypo kadastro Nr.2901/7001:31
2.
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai,
Architektų gatvė – Kelias (gatvė), ypatingasis
Gardino gatvė – Kelias (gatvė), ypatingasis
3.
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdassusisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
4.
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)
įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė,
elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
: MB „Lignumbaltica“, įm. kodas
304995610, projekto vadovas Ramūnas Vaičekauskas, el. p.
info@lignumbaltica.lt, tel. Nr.
+37061806887.
5.
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens
pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono
Nr.)
. Šiaulių miesto savivaldybė, Šiauliai 188771865, el. p. info@siauliai.lt tel. Nr.
+37041509490
6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas,
savivaldybės interneto svetainės adresas -
MB „Lignumbaltica“, P.Višinckio g. 34,
kabinetas 215, LT-76352 Šiauliai, tel. +37061806887, darbo dienomis ir darbo valandomis
(9:00-11:00 ir 12:00-16:00) ir Šiaulių m. interneto svetainėje.
7. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali
teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: nuo pranešimo savivaldybės interneto
svetainėje paskelbimo dienos iki 2022 m. rugsėjo mėn. 6 d. elektroniniu paštu:
info@lignumbaltica.lt
8. Teikti pasiūlymus ir pastabas raštu arba el. paštu aukščiau nurodytais adresais galima iki
viešo susirinkimo ir jo metu.
9. Virtualus viešas susirinkimas kviečiamas
2022 m. rugsėjo 6 d. 16 val. nuotoliniu būdu
prisijungus prie Microsoft Teams platformos. Teams pasijungimo nuoroda:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzQ0ZTI1ZWYtNzQyYS00OGQzLTljZjgtYjkzYmQ3MmEzNjU1%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e2371e01-ab5b-47f4-8c6bd35989329e0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a45e3c51-4e13-4487-8723-
07ead834a3ce%22%7d
 

Projektiniai pasiūlymai. Tekstai 

Projektiniai pasiūlymai. Brėžiniai 

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas Remigijus Jurėla