Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 8504
51. DĖL BUTŲ PIRKIMO PAGAL PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ KOMISIJOS SPRENDIMO PATVIRTINIMO
52. DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2022 IR VĖLESNIAIS METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO
53. DĖL PRITARIMO ABIPUSIU ŠALIŲ SUSITARIMU NUTRAUKTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALFESTAS“ 2020 M. RUGSĖJO 16 D. INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPE SUTARTĮ NR. SŽ-1124
54. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-329 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
55. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
56. DĖL ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
57. DĖL ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TECHNIKŲ CENTRO BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
58. DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMO FUNKCIJOS, CENTRALIZUOTAI ATLIEKAMOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRE, PAVEDIMO VYKDYTI BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ APSKAITOS CENTRUI
59. DĖL ŠAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
60. DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMOS PATVIRTINIMO
61. DĖL KREPŠINIO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMOS PATVIRTINIMO
62. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-467 „DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
63. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-475 „DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TRŪKSTAMOS SPECIALYBĖS GYDYTOJAMS IR REZIDENTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
64. DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS DYDŽIŲ NUSTATYMO
65. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PERKAMOS (PARDUODAMOS) AR FINANSUOJAMOS SOCIALINĖS GLOBOS, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR SĄRAŠO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
66. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 10 D. SPRENDIMO NR. T-20 „DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
67. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS FINANSAVIMO
68. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ NUOMOS IŠ FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ IR JŲ SUBNUOMOS ASMENIMS IR ŠEIMOMS, TURINTIEMS TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
69. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR JAI PAVALDŽIŲ BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) NORMATYVŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
70. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INGRĖJA“NEATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 31, ŠIAULIUOSE, NUOMOS MOKESČIO
71. DĖL SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS DVIEJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, REKONSTRUOTŲ ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“, ATLIKUS ESMINIO PAGERINIMO DARBUS, PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI
72. DĖL TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMAMS
73. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
74. DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
75. DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PUMPUČIŲ G. 19, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO
76. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 64, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI
77. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO S. DAUKANTO G. 71, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI
78. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO K. KALINAUSKO G. 19, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI
79. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO TILŽĖS G. 85, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI
80. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO TILŽĖS G. 137, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI
81. DĖL VIEŠOJO TUALETO PERDAVIMO PATIKĖJIMO SUTARTIMI UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „SAULĖS DOMINIJA“
82. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-315 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
83. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
84. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
85. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T- 2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
86. DĖL 2020 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
87. DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO
88. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARKO ATNAUJINIMAS“
89. DĖL NEMOKAMO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE
90. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-406 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS TIKSLŲ NUSTATYMO IR JŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
91. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), REKONSTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO, ŠIŲ KELIŲ (GATVIŲ) INVENTORIZAVIMO 2021–2023 METŲ PROGRAMOS, FINANSUOJAMOS IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ, OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
92. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PANAIKINIMO
93. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-18 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO SUDEDAMOSIOS DALIES TRANSPORTO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO (DAINŲ TAKE) PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
94. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-19 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO SUDEDAMOSIOS DALIES TRANSPORTO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO (PRIE LYROS GATVĖS) PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
95. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 1 D. SPRENDIMO NR. T-312 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO AIDO G. 14C, ŠIAULIUOSE, REIKALINGO DAINŲ TAKO VIENTISUMUI UŽTIKRINTI, KARTU SU ESAMAIS PASTATAIS – KIOSKAIS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
96. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 1 D. SPRENDIMO NR. T-313 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO LYROS G. 13, ŠIAULIUOSE DALIES, REIKALINGOS DAINŲ TAKO VIENTISUMUI UŽTIKRINTI, KARTU SU JOJE ESANČIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ DALIMIS, PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
97. DĖL ENERGIJOS RŪŠIES PARINKIMO IR PANAUDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTE SPECIALIOJO PLANO IR REGLAMENTO KOREGAVIMO
98. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ STATINIŲ, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), NUSTATYMO, ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ, DOKUMENTŲ DĖL STATINIŲ PRIPAŽINIMO BEŠEIMININKIAIS PATEIKIMO IR STATINIŲ PERĖMIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
99. DĖL PRITARIMO RENGTI ENERGIJOS NAUDOJIMO AUDITUS IR INVESTICIJŲ PROJEKTUS
100. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „AEI PANAUDOJIMAS ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJOJE, PLAUKIMO CENTRE „DELFINAS“ IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE“

PirmasAnkstesnysis12345...KitasPaskutinis