Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 8504
101. DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO SUTARTIMI VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKAI
102. DĖL TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
103. DĖL TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR JO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
104. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
105. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 15, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI
106. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 64, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI
107. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
108. DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
109. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 48, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI
110. DĖL NESUTIKIMO PIRKTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ NAUJIENOS“ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ
111. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INGRĖJA“ ATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 31, ŠIAULIUOSE, NUOMOS MOKESČIO
112. DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
113. DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
114. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2021–2022 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
115. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO Nr. T-290 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
116. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS, VYKDANČIAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
117. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-161 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
118. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-88 „DĖL ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOS KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS 2021–2022 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
119. DĖL ŠAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
120. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-313 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
121. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 7 D. SPRENDIMO NR. T-72 „DĖL STASIO ŠALKAUSKIO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
122. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO
123. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠO PATVIRTINIMO
124. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
125. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-271 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
126. DĖL TIKSLINGUMO KONCESIJOS BŪDU ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ MIESTO AUKŠTABALIO MULTIFUNKCINIO KOMPLEKSO VALDYMO MODELIO ĮGYVENDINIMAS“
127. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-155 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
128. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMAS“
129. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTUS
130. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
131. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T- 2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
132. DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
133. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-396 „DĖL INVESTUOTOJŲ ATRANKOS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE IR ĮMONIŲ, INVESTAVUSIŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE, ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO IR NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ MOKESČIŲ“ PAKEITIMO
134. DĖL PRITARIMO ABIPUSIU ŠALIŲ SUSITARIMU NUTRAUKTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KONTIVIS“ 2020 M. RUGSĖJO 16 D. INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPE SUTARTĮ NR. SŽ-1121 IR 2020 M. RUGSĖJO 16 D. VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE SUTARTĮ NR. SŽ-1122
135. DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LTINTUS“ 2020 M. RUGSĖJO 21 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-1132
136. DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NORD ROBOTICS“ 2020 M. VASARIO 10 D. INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPE SUTARTĮ NR. SŽ-106
137. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-280 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO STRATEGIJOS PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO
138. DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS DRAUDIMO NUSTATYMO
139. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-137 „DĖL SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
140. DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS NUSTATOMA, KADA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKA NEMOKAMA ARBA MOKAMA DALIMIS, IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS MOKĖJIMO IR ATLEIDIMO NUO JOS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
141. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-244 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
142. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-443 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO LAIKINOSIOS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ĮRANGOS (LAIKINŲJŲ KIOSKŲ IR PAVILJONŲ) VIETŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
143. DĖL ŽEMĖS SKLYPO AIDO G. 14C, ŠIAULIUOSE, REIKALINGO DAINŲ TAKO VIENTISUMUI UŽTIKRINTI, KARTU SU ESAMAIS PASTATAIS – KIOSKAIS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS
144. DĖL ŽEMĖS SKLYPO LYROS G. 13, ŠIAULIUOSE DALIES, REIKALINGOS DAINŲ TAKO VIENTISUMUI UŽTIKRINTI, KARTU SU JOJE ESANČIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ DALIMIS, PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS
145. DĖL PROJEKTO „GYVENU LT“ BENDROJO FINANSAVIMO
146. DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI GYVENIMO KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE „ALKA“ LAIKOTARPĮ
147. DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI GYVENIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE LAIKOTARPĮ
148. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-233 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-331 ,,DĖL ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO SKATINIMO“ GALIOJIMO DALINIO SUSTABDYMO“ PAKEITIMO
149. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ UGDYMO CENTRŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
150. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2021–2022 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis