Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-197 2009-05-28
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGPJŪČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-254 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGPJŪČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-254 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gegužės 28 d. Nr. T-197

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a  pakeisti Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-254, ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Genadijus Mikšys

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      PATVIRTINTA

  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

  2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-254

 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

  2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-197   

  aktuali redakcija)

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

NUOSTATAI

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo sąlygas ir tvarką, Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo bei darbo organizavimo tvarką, Garbės piliečio teises, Garbės piliečio vardo praradimo pagrindus ir tvarką.

 

II. GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

2. Šiaulių miesto garbės piliečio vardas (toliau – Garbės piliečio vardas) suteikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į Šiaulių miesto mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo bei kitas sritis ir aktyvią visuomeninę veiklą.

3. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas tiek gyvam, tiek mirusiam asmeniui. Suteikiant Garbės piliečio vardą mirusiam asmeniui, Garbės piliečio ženklas ir pažymėjimas įteikiami mirusiojo šeimai.

4. Siūlymą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) nariai, nevyriausybinės organizacijos, vietos bendruomenės, kolegialios gyventojų grupės  ir juridiniai asmenys.

5. Siūlymas asmeniui suteikti Garbės piliečio vardą pateikiamas Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijai (toliau – Komisija) iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. Kartu su siūlymu turi būti pateikta išsami informacija apie siūlomą kandidatą: gyvenimo aprašymas, darbų ir nuopelnų miestui aprašymas ir ne mažiau kaip dvi rekomendacijos, taip pat kandidato sutikimas raštu, kad jis sutinka  būti siūlomas Garbės piliečio vardui suteikti, ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teisti asmenys, išskyrus politinius kalinius ir tremtinius, negali būti siūlomi kaip kandidatai Garbės piliečio vardui gauti.

6. Komisijai pateiktų kandidatų Garbės piliečio vardui suteikti sąrašas, kuriame nurodomos ir jų profesinės, visuomeninės pareigos bei kandidatus pateikę juridiniai ir fiziniai asmenys, paskelbiamas visuomenei.

7. Garbės piliečio vardas suteikiamas Komisijos teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu. Teikimą, kurį Savivaldybės taryba atmetė, Komisija jai iš naujo svarstyti gali teikti ne anksčiau kaip po dvejų metų.

8. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą asmeniui suteikti Garbės piliečio vardą, kitame Savivaldybės tarybos posėdyje organizuojama vieša iškilminga Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. Garbės piliečiui Savivaldybės meras įteikia specialų Garbės piliečio ženklą, kuriame pavaizduotas miesto herbas ir įrašyta: „Šiaulių miesto Garbės pilietis (vardas ir pavardė)“, taip pat įteikia atitinkamame registre įregistruotą Garbės piliečio pažymėjimą (jo forma pateikta šių Nuostatų priede).

9.  Apie Garbės piliečio vardo suteikimo faktą padaromas įrašas Šiaulių miesto garbės piliečių knygoje, kuriame pateikiama informacija apie Garbės piliečio veiklą ir gyvenimą.

Apie Garbės piliečio vardo suteikimo faktą informuojama visuomenė.

10.  Per kalendorinius metus Garbės piliečio vardas paprastai suteikiamas ne daugiau kaip trims asmenims.

 

III. ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJA, JOS SUDARYMO TVARKA, DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisija yra Savivaldybės tarybos sudaryta jos įgaliojimų laikui 15 narių darbo grupė, kuri nagrinėja gautus siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo ir sprendžia, kokius kandidatus Garbės piliečio vardui suteikti  Savivaldybės tarybai teikti svarstyti.

12. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Šiaulių miesto savivaldybės sprendimais, kitais norminiais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

13. Komisiją sudaro Komisijos pirmininkas ir 14 narių. Komisijos sekretoriumi skiriamas Savivaldybės tarybos sekretoriato darbuotojas. Sekretorius nėra Komisijos narys ir balsavimo teisės neturi.

14. Komisijai vadovauja Savivaldybės meras, kuris yra Komisijos pirmininkas. Jo nesant, Komisijai vadovauja Komisijos pirmininko paskirtas kitas Komisijos narys.

15. Komisijos sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba. Jos sudarymo pricipai yra tokie: du jos narius iš asmenų, turinčių Garbės piliečio vardą, rato siūlo Savivaldybės meras, likusius dvylika (po vieną) – aktyviausi Savivaldybės socialiniai partneriai, veikiantys  mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinėje ir  kitose srityse bei nevyriausybiniame sektoriuje. Komisijoje negali būti daugiau kaip du asmenys, atstovaujantys tai pačiai institucijai. Komisijos sudėtis keičiama Savivaldybės tarybos sprendimu.

16.   Komisija siūlymus dėl Garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėja posėdžiuose, kuriuos šaukia Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Komisijos narys, paprastai rugsėjo mėnesį, Šiaulių miesto gimtadienio šventės „Šiaulių dienos“ proga, gavusi bent vieną pasiūlymą asmeniui suteikti  Garbės piliečio vardą. Komisijos posėdis protokoluojamas. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, sekretorius ir visi Komisijos nariai.

17. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų Komisijos narių. Dėl kandidatų Garbės piliečio vardui suteikti Komisijos nariai balsuoja slaptai. Komisijos nariai paprastai turi po 3 balsus.

Komisija atsižvelgia tik į raštu pateiktas bei pasirašytas rekomendacijas ir atsiliepimus apie kandidatus Garbės piliečio vardui suteikti. Anonimiškų rekomendacijų ir atsiliepimų Komisija nesvarsto.

Komisija Savivaldybės tarybai teikia visus kandidatus Garbės piliečio vardui suteikti, kurie gavo ne mažiau kaip 2/3 visų Komisijos narių balsų. Tuo atveju, jei nė vienas iš kandidatų tiek balsų negavo, skelbiamas antras balsavimo turas, kuriame balsuojama dėl kandidatų, gavusių daugiau nei pusę visų Komisijos narių balsų.

18. Komisijos sprendimas atsisakyti teikti pasiūlymą svarstyti Savivaldybės tarybai yra galutinis.

19. Jeigu Komisija priima sprendimą teikti Savivaldybės tarybai konkrečias kandidatūras Garbės piliečio vardui suteikti, ji parengia atitinkamą Savivaldybės tarybos sprendimo projektą.

 

IV. GARBĖS PILIEČIO TEISĖS

 

20. Garbės pilietis turi šias teises:

20.1. dalyvauti (stebėtojo teisėmis) ir pasisakyti Savivaldybės tarybos bei jos komitetų posėdžiuose;

20.2. lankytis visuose miesto teritorijoje vykstančiuose renginiuose, kuriuos organizuoja Savivaldybės institucijos, nemokamai.

  

V. GARBĖS PILIEČIO VARDO PRARADIMO PAGRINDAI IR TVARKA

 

21. Asmuo praranda Garbės piliečio vardą, jei:

21.1. įstatymų nustatyta tvarka jis yra pripažįstamas padaręs tyčinį nusikaltimą;

         21.2. Savivaldybės taryba 2/3 visų narių balsų dauguma priima sprendimą, jog tam tikras jo poelgis yra nesuderinamas su Garbės piliečio vardu arba jį žemina.

         22. 21.2 punkte numatytu atveju Savivaldybės taryba Komisijos teikimu svarsto sprendimą pripažinti netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą pripažinti netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Garbės piliečio vardo sutiekimo, asmuo privalo grąžinti Savivaldybės merui arba jo įgaliotam Komisijos nariui Garbės piliečio ženklą ir pažymėjimą.

         23. Apie Garbės piliečio vardo netekimą informuojama miesto visuomenė vietinėje spaudoje.

  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

         24. Šiaulių miesto savivaldybės administracija rūpinasi Garbės piliečio ženklo pagaminimu, Garbės piliečių knygos tvarkymu, pažymėjimų išrašymu, informuoja visuomenę apie Garbės piliečio vardo suteikimą ir netekimą, tvarko kitus su Garbės piliečio vardo suteikimu susijusius dokumentus.

Vienas Garbės piliečio ženklo etalono egzempliorius saugomas Savivaldybėje, kitas – Šiaulių „Aušros“ muziejuje.

         25. Lėšos išlaidoms, susijusioms su Garbės piliečio vardo suteikimu, skiriamos iš savivaldybės biudžeto bendrų administracijos asignavimų.

 

_______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                              Šiaulių  miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų,

                                                              patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                              2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-254,

                                                              (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  2009 m. gegužės 28 d.

                                                              sprendimo Nr. T-197    aktuali redakcija)

                                                                priedas                                                                             

ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO

PAŽYMĖJIMAS


               20____- ____ -____ Nr. ____

                                                                   _______________________________

                                                                                                  (vardas, pavardė) 

                                           Vieta                  yra Šiaulių miesto garbės pilietis.

                                     nuotraukai

                                              Šiaulių miesto garbės piliečio vardas suteiktas

                                                                              20____  m. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                                              20____   m. ____________ __ d.  sprendimu  Nr. ____

 

                                    Savivaldybės meras               ______________________                                                                                                                            (vardas,pavardė)                                                                                

                                                                 A.V.

 

 

Į pradžią