Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-96 2022-04-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS IR ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“ GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

dĖL ŠIAULIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS IR šiaulių „SAULĖTEKIO“ GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO PATVIRTINIMO

 

2022 m. balandžio 7 d. Nr. T-96

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 ir 2.101 straipsniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 51 ir 57 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 5 ir 6 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 ir 4 punktais, 14 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Reorganizuoti Šiaulių suaugusiųjų mokyklą ir Šiaulių „Saulėtekio“ gimnaziją jungimo būdu, kai Šiaulių suaugusiųjų mokykla yra prijungiama prie Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos ir jai pereina visos Šiaulių suaugusiųjų mokyklos pareigos ir teisės.

2. Patvirtinti pridedamus:

2.1. Šiaulių suaugusiųjų mokyklos ir Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašą;

2.2. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos nuostatus.

3. Įpareigoti:

3.1. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos direktorių pasirašyti patvirtintus nuostatus ir įregistruoti juos valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale;

3.2. Šiaulių miesto savivaldybės administraciją užtikrinti, kad iki 2022 m. spalio 31 d. būtų atlikti Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos darbo organizavimo pakeitimai ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybai pateiktas sprendimo projektas dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus pakeitimo.  

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-342 „Dėl Šiaulių gimnazijų nuostatų patvirtinimo“ 1.6 papunktį;

4.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr. T-343 „Dėl Šiaulių suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

5. Nustatyti, kad šio sprendimo 4 punkto įsigaliojimas atidedamas iki šio sprendimo 2.2 papunkčiu patvirtintų nuostatų įregistravimo.

 Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

______________

 

Dokumento priedai:
T-96 - DĖL ŠIAULIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS IR ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“ GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-96 - DĖL ŠIAULIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS IR ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“ GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią