Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-96 2022-04-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2022 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T-96

 

ŠIAULIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS IR ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“ GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos ir Šiaulių suaugusiųjų mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos ir Šiaulių suaugusiųjų mokyklos reorganizavimo tvarką.

II SKYRIUS

REORGANIZUOJAMAS JURIDINIS ASMUO

 

2. Pavadinimas – Šiaulių suaugusiųjų mokykla.

3. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

4. Buveinė: Žemaitės g. 83 A, LT-76234 Šiauliai.

5. Kodas – 190527334.

6. Šiaulių suaugusiųjų mokyklos savininkė – Šiaulių miesto savivaldybė. Šiaulių suaugusiųjų mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

7. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIME DALYVAUJANTIS JURIDINIS ASMUO

 

8. Pavadinimas – Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija.

9. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

10. Buveinė: Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai.

11. Kodas – 290532510.

12. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos savininkė – Šiaulių miesto savivaldybė. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

13. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas.

 

IV SKYRIUS

REORGANIZAVIMO TIKSLAS, REORGANIZAVIMO BŪDAS.

PO REORGANIZAVIMO VEIKLĄ BAIGIANTYS IR VEIKLĄ TĘSIANTYS

JURIDINIAI ASMENYS

 

14. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti bendrojo ugdymo mokyklų tinklą siekiant užtikrinti efektyvų švietimo įstaigų valdymą ir racionalų valstybės ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų bendrojo ugdymo mokyklų valdymui ir ugdymo(si) aplinkai išlaikyti, panaudojimą.

15. Reorganizavimo būdas – Šiaulių suaugusiųjų mokyklos prijungimas prie Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos įsteigiant Suaugusiųjų mokymo ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus skyrius (toliau – Tardymo izoliatoriaus skyrius).

16. Šiaulių suaugusiųjų mokykla po reorganizavimo baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, bet ne vėliau kaip 2022 m. rugpjūčio 31 d.

17. Po reorganizavimo veiklą tęsia Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, turinti Suaugusiųjų mokymo ir Tardymo izoliatoriaus skyrius, ir jai pereina visos reorganizuotos Šiaulių suaugusiųjų mokyklos teisės ir pareigos.

18. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija vykdo pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo, pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pagrindinio ir vidurinio ugdymo, suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio, suaugusiųjų vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas lietuvių kalba.

19. Po reorganizavimo Šiaulių suaugusiųjų mokykla ugdymo procesą organizuoja patalpose, esančiose Lieporių g. 2 ir Trakų g. 10, Šiauliuose.

 

V SKYRIUS

REORGANIZAVIMO PAGRINDIMAS

 

20. Reorganizavimas grindžiamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 ir 2.101 straipsniais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 51 ir 57 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 5 ir 6 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu ir 14 straipsniu.

 

VI SKYRIUS

REORGANIZUOJAMO JURIDINIO ASMENS TAPIMAS JURIDINIU ASMENIU, TĘSIANČIU VEIKLĄ PO REORGANIZAVIMO, IR REORGANIZUOTO JURIDINIO ASMENS TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMO TVARKA

 

21. Šiaulių suaugusiųjų mokyklos ir Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė.

22. Šiaulių suaugusiųjų mokykla reorganizuojama prijungiant ją prie Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos ir įsteigiant Suaugusiųjų mokymo ir Tardymo izoliatoriaus skyrius.

23. Šiaulių suaugusiųjų mokyklos reorganizavimas baigiamas 2022 m. rugpjūčio 31 d. Nuo šios datos Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijai pereina visos reorganizuotos Šiaulių suaugusiųjų mokyklos teisės ir pareigos (pagal civilines, darbo sutartis, sutartis su mokiniais).

24. Asmenų, su kuriais darbo sutartys sudarytos Šiaulių suaugusiųjų mokykloje, darbo teisiniai santykiai tęsiasi toliau. Darbo sutartys dėl darbovietės struktūrinių pasikeitimų ar kitų Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytų priežasčių gali būti nutraukiamos tik šiame kodekse numatytais pagrindais.

25. Teisės perimamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir teisės aktais.

 

VII SKYRIUS

JURIDINIO ASMENS VALDYMO IR KITIEMS ORGANAMS,

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAMS SUTEIKIAMOS PAPILDOMOS TEISĖS

 

26. Šiaulių suaugusiųjų mokyklos direktorius įgaliojamas ir įpareigojamas pateikti Šiaulių suaugusiųjų mokyklos ir Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašą Juridinių asmenų registrui kitą dieną po viešo jų paskelbimo, o visus būtinus dokumentus Juridinių asmenų registrui iki Šiaulių suaugusiųjų mokyklos reorganizavimo pabaigos.

27. Po Šiaulių suaugusiųjų mokyklos reorganizavimo pabaigos Juridinių asmenų registrui visus dokumentus pateikia Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos direktorius.

28. Reorganizavimo sąlygas įgyvendina ir reorganizavimo procedūras atlieka Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta reorganizavimo komisija.

29. Šiaulių suaugusiųjų mokyklos direktorius ir Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos direktorius įpareigojami iki 2022 m. kovo 10 d. (imtinai) informuoti visus kreditorius raštu apie įstaigų reorganizavimą ir reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą.

30. Šiaulių suaugusiųjų mokyklos ir Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos direktoriai įpareigojami raštu pranešti kiekvienam Suaugusiųjų mokyklos mokiniui ir kiekvieno Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos mokinio vienam iš tėvų (globėjų) apie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos priimtą sprendimą dėl švietimo įstaigos reorganizavimo  ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos.

31. Šiaulių suaugusiųjų mokyklos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka įspėja įstaigos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apie galimą darbuotojų perkėlimą ar darbo sutarties nutraukimą.

32. Šiaulių miesto savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka įspėja Šiaulių suaugusiųjų mokyklos direktorę Janiną Lemežonaitę apie darbo sutarties nutraukimą 2022 m. rugpjūčio 31 d.

 

VIII SKYRIUS

JURIDINIO ASMENS TURTO ĮVERTINIMAS IR INVENTORIZAVIMAS,

APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ

PERĖMIMO SAUGOTI TVARKA

 

33. Šiaulių suaugusiųjų mokyklos turtas turi būti inventorizuotas iki 2022 m. gegužės 15 d. Inventorizuoto turto sąrašas iki 2022 m. gegužės 25 d. turi būti pateiktas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui. Šiaulių miesto savivaldybei Šiaulių suaugusiųjų mokyklos turtas turi būti perduotas iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

34. Šiaulių suaugusiųjų mokyklos turtas iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. perdavimo aktu turi būti perduotas Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijai.

35. Valstybinės mokesčių inspekcijos, Socialinio draudimo fondo valdybos ir kitų kreditorių įpareigojimai perduodami Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijai.

36. Šiaulių suaugusiųjų mokyklos dokumentacija perdavimo aktu perduodama Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijai.

 

IX SKYRIUS

PO REORGANIZAVIMO VEIKLĄ TĘSIANČIO JURIDINIO ASMENS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

37. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos veiklos uždaviniai:

37.1. užtikrinti kokybišką pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio, suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programų vykdymą;

37.2. sudaryti sąlygas mokiniams nuolat tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius;

37.3. teikti mokiniams švietimo pagalbą;

37.4. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.

38. Vykdydama pavestus uždavinius, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija:

38.1. vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir gimnazijos bendruomenės reikmes, konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir interesus, švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informaciją, pasiekimų tyrimų, gimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

38.2. rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas papildančius ir mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas;

38.3. organizuoja mokinių mokymąsi pagal visas gimnazijoje įgyvendinamas programas, taikydama Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos nuostatuose apibrėžtas mokymo formas ir mokymo proceso organizavimo būdus;

38.4. organizuoja mokymą asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantiems pakartotinai mokytis kai kurių bendrojo ugdymo dalykų;

38.5. sudaro ugdymo sutartis ir vykdo jose sutartus įsipareigojimus;

38.6. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

38.7. atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, organizuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

38.8. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, daugiakultūriškumą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

38.9. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą, vaiko minimalios priežiūros priemones teisės aktų nustatyta tvarka;

38.10. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

38.11. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją;

38.12. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;

38.13. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teisės aktais;

38.14. organizuoja mokinių maitinimą gimnazijoje;

38.15. viešai skelbia informaciją apie gimnazijos veiklą;

38.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Šiaulių suaugusiųjų mokyklos ir Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos direktoriai reorganizacijos metu užtikrina nepertraukiamą uždavinių ir funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, biudžetinių įstaigų nuostatuose ir kituose teisės aktuose, vykdymą.

 

 

____________________

 

Į pradžią