Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-262 2009-08-20
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KATEGORIJOS SUTEIKIMO ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRUI

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KATEGORIJOS SUTEIKIMO ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRUI

 

2009 m. rugpjūčio 20 d. Nr. T- 262

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 1 dalies 13 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 120-4435) 14 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Kultūros centrų akreditavimo tvarkos aprašu ir jo priede nustatytais Kategorijų suteikimo kultūros centrams vertinimo kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-443 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-207 redakcija) (Žin., 2005, Nr. 8-255; 2009, Nr. 52-2064), bei atsižvelgdama į Šiaulių kultūros centro direktoriaus 2009 m. gegužės 25 d. raštą Nr. 259-(3.1.) ir Šiaulių miesto kultūros centrų akreditavimo komisijos 2009 m. birželio 26 d. posėdžio protokolo Nr. VT-14 išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti Šiaulių kultūros centrui aukščiausiąją kategoriją.

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-248 ,,Dėl kategorijų suteikimo Šiaulių miesto kultūros centrui ir Šiaulių miesto kultūros centrui ,,Laiptų galerija“ 1 punktą.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Genadijus Mikšys

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią