Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-133 2010-04-29
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL SAUGAUS ELGESIO ŠIAULIŲ MIESTO VANDENS TELKINIUOSE IR ANT JŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAUGAUS ELGESIO ŠIAULIŲ MIESTO VANDENS TELKINIUOSE IR ANT JŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. balandžio 29  d. Nr. T-133

Šiauliai

 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317) 19 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos higienos norma HN 92:2007 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 139-5716), Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2013 m. spalio 31 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-254 redakcija

 

                   2. Uždrausti maudymosi sezono metu rūkyti Rėkyvos paplūdimyje (1 priedas),  Prūdelio paplūdimyje (2 priedas),  išskyrus šiose vietose rūkantiesiems numatytas ir ženklais ar užrašais nurodytas vietas.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Genadijus Mikšys         

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                     Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                                                     2010 m. balandžio 29d. sprendimu Nr. T-133

 

 

SAUGAUS ELGESIO ŠIAULIŲ MIESTO VANDENS TELKINIUOSE IR ANT JŲ LEDO TAISYKLĖS

 

Neteko galios.

2013 m. spalio 31 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-254 redakcija

 

 

 

 

 

                                                         

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                                            2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-133    

                                                                            1 priedas

 

 

RĖKYVOS PAPLŪDIMIO ORIENTACINĖS RIBOS


 

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                                            Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                                            2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr.  T-133   

                                                                            2 priedas

 

 

PRŪDELIO PAPLŪDIMIO ORIENTACINĖS RIBOS

 

______________________________

 

Dokumento priedai:
T-133 - RĖKYVOS PAPLŪDIMIO ORIENTACINĖS RIBOS (1 PRIEDAS)
T-133 - PRŪDELIO PAPLŪDIMIO ORIENTACINĖS RIBOS (2 PRIEDAS)
Į pradžią