Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-271 2010-09-30
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KATEGORIJOS SUTEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRUI <br> <br> "LAIPTŲ GALERIJA"

 

 

 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KATEGORIJOS SUTEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRUI

„LAIPTŲ GALERIJA“

 

2010 m. rugsėjo 30  d. Nr. T-271

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 13 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 120-4435; 2010, Nr. 48-2282) 14 straipsnio 7 punktu, Kultūros centrų akreditavimo tvarkos aprašu ir jo priede nustatytais kategorijų suteikimo kultūros centrams vertinimo kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-443 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. ĮV-207 redakcija) (Žin., 2005, Nr. 8-255; 2009, Nr. 52-2064), bei atsižvelgdama į Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 13 d. raštą Nr. 97 ir Šiaulių miesto kultūros centrų akreditavimo komisijos 2010 m. rugsėjo 9 d. posėdžio protokolo Nr. VT- 19 išvadą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti Šiaulių miesto kultūros centrui „Laiptų galerija“ pirmąją kategoriją.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-248 „Dėl kategorijų suteikimo Šiaulių miesto kultūros centrui ir Šiaulių miesto kultūros centrui „Laiptų galerija“ 2 punktą;

2.2.  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 22 d. sprendimą Nr. T-98 „Dėl Kategorijų suteikimo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetiniams kultūros centrams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Genadijus Mikšys   

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią