Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-348 2012-12-20
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gruodžio 20  d. Nr. T-348

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-253:

1.1. išdėstyti 24 punktą taip:

„24. Kitus Tarybos posėdžius prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai, šaukia meras, o kai jo nėra, – mero pavaduotojas. Posėdžių diena – paprastai ketvirtadienis, 13 val. Posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jo nėra nebuvimą darbe pateisinančiais atvejais, – mero pavaduotojas. Meras, o kai jo nėra, mero pavaduotojas privalo sušaukti posėdį, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 išrinktų Tarybos narių ir jeigu pateikiami svarstytini klausimai ir jų sprendimų projektai ne vėliau kaip per dvi savaites nuo Tarybos narių reikalavimo gavimo. Jeigu per nustatytą laiką meras ar jo pavaduotojas posėdžio nesušaukia, jį gali sušaukti ne mažiau kaip 1/3 išrinktų Tarybos narių.“;

1.2. išdėstyti 26 punktą taip:

„26. Meras, o kai jo nėra (Reglamento nustatytais atvejais), mero pavaduotojas arba įgaliojimus iš ne mažiau kaip 1/3 išrinktų Tarybos narių gavęs Tarybos narys praneša apie posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir Reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios visiems Tarybos nariams ir gyventojams. Kai svarstomi klausimai yra susiję su seniūnaičio atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, pranešama seniūnaičiui. Kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto  (-ų) klausimo (-ų), pranešama  seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (-ams). Už pranešimą Tarybos nariams elektroniniu būdu yra atsakingas Sekretoriatas. Už pranešimą per pasirinktą vietos visuomenės informavimo priemonę gyventojams, seniūnaičiui, seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui atsakinga yra Savivaldybės administracija.“;

1.3. išdėstyti 33 punktą taip:

„33. Tarybos posėdžio darbotvarkę, kurioje numatomi pranešėjai ir papildomi pranešėjai, sudaro meras. Paprastai likus 15 dienų, bet ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki Tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Jei meras svarstytinų klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, klausimą dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia Taryba.“;

1.4. išdėstyti 48 punktą taip:

„48. Tarybos posėdžiai vyksta valstybine kalba. Jos nemokantys svečiai turi teisę kalbėti kita kalba, bet turi būti užtikrintas vertimas į valstybinę kalbą. Sekretoriatas turi būti informuojamas apie tai, kad bus reikalingas vertėjas ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki Tarybos posėdžio dienos. Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje turi teisę, kai yra pagrindas, pranešti Tarybos nariams, kad svarstomi projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės sprendimų. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje kalbėti Savivaldybės kontrolieriui, direktoriui ir kviestiems asmenims.“;

1.5. papildyti nauju 481 punktu:

„481. Kai Tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, jiems leidžiama užduoti klausimus pranešėjams ir kalbėti, jeigu jie ne vėliau kaip 1 val. iki posėdžio pradžios informavo Sekretoriatą. Tokiu atveju vienu svarstomu klausimu kalbėti leidžiama ne daugiau kaip keturiems asmenims (du – „už“, du – „prieš“), o kiekvieno iš jų kalbėjimo trukmė negali viršyti 5 min.“;

1.6. išbraukti 71 punkte žodžius „Tokia balsavimo procedūra netaikoma renkant merą ir skiriant jo pavaduotoją (-us).“;

1.7. išdėstyti 93 punktą taip:

„93. Meras kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir Tarybos sprendimus.“;

1.8. išdėstyti 100.2 punktą taip:

„100.2. išvadą dėl Savivaldybės metinio konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo – per 80 kalendorinių dienų po pateikimo Finansų ministerijai.“;

1.9. pakeisti 148 punktą ir išdėstyti jį taip:

„148. Iš gyvenamųjų vietovių ar jų dalių yra sudaromos seniūnaitijos. Seniūnaitijų sudarymo projektą tvirtina Taryba direktoriaus teikimu.“;

1.10. pakeisti 149 punktą ir išdėstyti jį taip:

„149. Gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės atstovas – seniūnaitis renkamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka.“;

1.11. išdėstyti 175 punktą taip:

„175. Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją (-us) už darbą atliekant Tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas (užmokestis) apskaičiuojamas pagal skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio atlyginimo, pateikdamas Apskaitos skyriui prašymą dėl Tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam Tarybos nariui šiame punkte nurodytas atlyginimas neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.“;

1.12. išdėstyti 181 punktą taip:

„181. Tarybos narys už išmokų panaudojimą atsiskaito Apskaitos skyriui pateikdamas kiekvieno mėnesio išmokų avanso apyskaitą iki kito mėnesio 10 dienos. Pasibaigus ketvirčiui, Tarybos narys, nepateikęs mėnesio avanso apyskaitos, parengia praėjusio ketvirčio avanso apyskaitą ir iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos perduoda Apskaitos skyriui. Išmokų avanso apyskaitos formą tvirtina direktorius. Kartu su išmokų avanso apyskaita Apskaitos skyriui pateikiami išlaidas patvirtinantys dokumentai, atitinkantys Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus, taikomus apskaitos dokumentams. Informacija apie Tarybos narių išmokų panaudojimą yra vieša ir skelbiama Savivaldybės interneto tinklalapyje ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos pagal išlaidų grupes: a) kanceliarijos, b) pašto, c) telefono, d) interneto ryšio, e) transporto išlaidos.“;

1.13. išdėstyti 232 punktą taip:

„232. Mero pavaduotojas (-ai) atlieka Tarybos nustatytas funkcijas ir mero pavedimus. Taryba mero pavaduotojo funkcijas nustato mero pavaduotojo kadencijos laikotarpiu ir gali mero siūlymu jas keisti. Kai meras negali eiti pareigų, jį pavaduojantis mero pavaduotojas atlieka visas jo pareigas, tačiau negali:“;

1.14. išdėstyti 239 punktą taip:

„239. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams, Tarybai bei seniūnui ir yra įgyvendinama Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 Tarybos narių grupės reikalavimu. Šis reikalavimas registruojamas Sekretoriato ir pateikiamas merui.“;

1.15. papildyti nauju 2391 punktu:

„2391. Seniūnas seniūnaičių sueigos pritarimu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gali inicijuoti apklausą dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų. Ši iniciatyva pateikiama direktoriui, o joje turi būti nustatyta: apklausai teikiamo (-ų) klausimo (-ų) tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data ir vieta, kitos svarbios apklausai vykdyti aplinkybės.“;

1.16. išdėstyti 240 punktą taip:

„240. Apklausos rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos Apklausos komisija pateikia direktoriui ir paskelbia per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones, Savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijų, kurių teritorijose įvyko apklausa, skelbimų lentose. Tarybos sprendimo projektą rengia ir artimiausiam Tarybos posėdžiui pateikia Apklausos komisija. Šis klausimas Tarybos posėdyje svarstomas pirmasis.“.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Justinas Sartauskas          

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

Į pradžią