Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-126 2013-05-30
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGPJŪČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-254 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGPJŪČIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-254 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gegužės 30 d. Nr. T-126

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr.113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia pakeisti Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-254 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-197 redakcija):

1. Išbraukti 8 punkte žodžius „kitame Savivaldybės tarybos posėdyje“ ir visą punktą išdėstyti taip:

„8. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą asmeniui suteikti Garbės piliečio vardą, organizuojama vieša iškilminga Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija. Garbės piliečiui Savivaldybės meras įteikia specialų Garbės piliečio ženklą, kuriame pavaizduotas miesto herbas ir įrašyta: „Šiaulių miesto garbės pilietis (vardas ir pavardė)“, taip pat įteikia atitinkamame registre įregistruotą Garbės piliečio pažymėjimą (jo forma pateikta šių Nuostatų priede).“

2. Įrašyti 10 punkte vietoje žodžių „trims asmenims“ žodžius „vienam asmeniui“ ir visą punktą išdėstyti taip:

„10. Per kalendorinius metus Garbės piliečio vardas paprastai suteikiamas ne daugiau kaip vienam asmeniui.“

3. Išdėstyti 17 punktą taip:

„17. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų Komisijos narių. Dėl kandidatų Garbės piliečio vardui suteikti Komisijos nariai balsuoja slaptai. Komisijos nariai paprastai turi po vieną balsą.

Komisija atsižvelgia tik į raštu pateiktas bei pasirašytas rekomendacijas ir atsiliepimus apie kandidatus Garbės piliečio vardui suteikti. Anonimiškų rekomendacijų ir atsiliepimų Komisija nesvarsto.

Komisija, atsižvelgdama į tais kalendoriniais metais pateiktų siūlymų kiekį ir turinį, gali nuspręsti svarstyti bei teikti balsavimui ir tas kandidatūras, kurios buvo pateiktos ankstesniais metais, tačiau Garbės piliečio vardas šiems asmenims suteiktas nebuvo.

Komisija Savivaldybės tarybai teikia tą kandidatą Garbės piliečio vardui suteikti, kuris gavo ne mažiau kaip 2/3 visų Komisijos balsų. Tuo atveju, jei nė vienas iš kandidatų tiek balsų negavo, skelbiamas antrasis balsavimo turas, kuriame balsuojama dėl dviejų daugiausia balsų surinkusių kandidatų. Jei pirmajame balsavimo ture daugiausia balsų surenka keli asmenys, antrajame balsavimo ture jų visų kandidatūros teikiamos balsavimui. Antrajame balsavimo ture sprendimas priimamas paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma.“

4. Įrašyti 19 punkte vietoje žodžių „konkrečias kandidatūras“ žodžius „konkrečią kandidatūrą“ ir visą punktą išdėstyti taip:

„19. Jeigu Komisija priima sprendimą teikti Savivaldybės tarybai konkrečią kandidatūrą Garbės piliečio vardui suteikti, ji parengia atitinkamą Savivaldybės tarybos sprendimo projektą.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Justinas Sartauskas

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią