Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 306p 2001-11-22
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Projektas

 

 

                         PATVIRTINTA      

        Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

 2001 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. 306   

 

                                           

ŠIAULIŲ  MIESTO  PAVIRŠINIŲ  (LIETAUS)  NUOTĖKŲ  SISTEMOS IR ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO BEI PRIEŽIŪROS  TAISYKLĖS

 

I. PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTĖKŲ SISTEMOS IR ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO BENDRIEJI NURODYMAI

 

1.Taisyklės nustato Šiaulių miesto paviršinių nuotėkų sistemos ir įrenginių naudojimo, jų priežiūros, kontrolės, atsiskaitymo su ABONENTAIS tvarką, reglamentuoja prižiūrinčiosios organizacijos ir ABONENTO santykius ir yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

2. Prižiūrinčioji organizacija, prieš išleisdama paviršines nuotėkas į paviršinių nuotėkų sistemą, privalo gauti gamtos išteklių naudojimo leidimą paviršinėms nuotėkoms išleisti. Jame išvardijami visi ABONENTAI, nurodomi jų išleidžiamų į miesto paviršinių nuotėkų sistemą nuotėkų ir teršalų kiekiai.

3. ABONENTO ir prižiūrinčiosios organizacijos ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Fiziniai, juridiniai asmenys, iš savo teritorijų paviršines nuotėkas išleidžiantys į paviršinių nuotėkų sistemą nepriklausomai nuo to, ar paviršinės nuotėkos leidžiamos lietaus nuotėkų tinklais, ar atvirai (be tinklų) į kitą teritoriją, iš kurios patenka į paviršinių nuotėkų sistemą, yra miesto paviršinių nuotėkų sistemą prižiūrinčiosios organizacijos ABONENTAS.

5. Paviršinės (lietaus) nuotėkos - atmosferinis kritulių vanduo, drenažinis vanduo.

6. Valda (teritorija)- fiziniam ar juridiniam asmeniui priklausantis žemės sklypas.

7. Normatyvas-nustatyta tvarka įteisintas tam tikro teršalo kiekio, apmokestinamuoju laikotarpiu leidžiamo išmesti į aplinką, rodiklis.

8. Didžiausias leidžiamas taršos normatyvas (DLT)-didžiausio tam tikro teršalo kiekio, leidžiamo išmesti į aplinką per laiko vienetą, rodiklis.

9. Laikinai leidžiamas taršos normatyvas (LLT) - laikinai leidžiamo išmesti į aplinką per laiko vienetą tam tikro teršalo kiekio, nustatomo konkrečiam objektui, kol bus galima nustatyti didžiausios leidžiamos taršos normatyvą, rodiklis.

10.Apmokėjimo dokumentas-PVM sąskaita-faktūra arba sąskaita, kurių pagrindu atsiskaitoma su prižiūrinčiąja organizacija už paviršinių nuotėkų išleidimą ir aplinkos teršimą.

11. Paviršinių nuotėkų sistema - miesto teritorijoje esantys lietaus nuotėkų tinklai, valymo įrenginiai, vandens surinkimo šulinėliai, grotelės gatvėse, pralaidos, grioviai, upeliai, atvirieji vandens telkiniai.

12. Išvadas - vamzdyno dalis nuo pastato iki paviršinių nuotėkų sistemos.

13. Prižiūrinčioji organizacija - tai organizacija, kuri prižiūri, tvarko paviršinių nuotėkų sistemą ir įrenginius.

14.Paviršinių (lietaus) nuotėkų išleidimo sutartis (toliau - sutartis).

15.Paviršinės (lietaus) nutėkos (toliau - paviršinės nuotėkos).

 

III. NUORODOS

 

16. LAND – Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas.

17. STR – Statybos techninis reglamentas.

18. LAND 3 - 95 Paviršinių (lietaus) nuotėkų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           nustatymo, mokesčio už taršą taikymo ir laboratorinės kontrolės vykdymo taisyklės.

19. STR 1.05.03 : 1997 Statinių projektavimo sąlygų nustatymo, statinių projektų derinimo ir jų tvirtinimo tvarka.

20. STR 1.11.01 : 2000 Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka.

21. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas.

22. STR 1.07.01 : 1997 Leidimų statyti ir griauti išdavimo tvarka.

23. STR 1.05.01 : 1997 Statinio projekto rengimo tvarka.

24. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas.

25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 53.

26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 5 d. įsakymas Nr.495 “Dėl aplinkosaugos reikalavimų nuotėkoms tvarkyti patvirtinimo”.

27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 “Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų”.

28. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999 Nr. 47).

29. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1997 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 128 “Dėl gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei išleidžiamų į aplinką teršalų normatyvų nustatymo taisyklių pakeitimo ir papildymo”.

30. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1997 m. sausio 23d įsakymo Nr. 17 “Dėl gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir Helsinkio komisijos rekomendacijų taikymo” 2 priedas.

31. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 kovo 30 d. įsakymu Nr. 171 patvirtinta Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotėkomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka.

32. Šiaulių miesto valdybos 1995 m. kovo 30 d. potvarkio Nr. 139 “ Dėl nuotėkų, išleidžiamų į komunalinius lietaus kanalizacijos tinklus leistinos ribinės užterštumo koncentracijos” 2 priedas.

33. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 3d. įsakymas Nr. 268 “Dėl laikinosios mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo instrukcijos patvirtinimo”.

34. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1996 m. gegužės 31 d.įsakymas Nr. 73 “Dėl statybos normų ir taisyklių dalinio pakeitimo”.

35. Šiaulių miesto tarybos 2000 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. 127 “Dėl lietaus kanalizacijos eksploatavimo”.

36. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. 241 “Dėl lietaus nuotėkų tarifo patvirtinimo”.

37. Šiaulių miesto valdybos 1998 m. kovo 16 d. sprendimu Nr.123 patvirtinti Šiaulių m. statinių projektų derinimo komisijos nuostatai.

38. Melioracijos normatyviniai dokumentai 2000 m.

39. STR 1.07.02:1999 Žemės darbai.

 

            40.Pakeitus ar papildžius šiame skyriuje nurodytus norminius aktus, vykdant šių taisyklių reikalavimus vadovaujamasi galiojančio norminio akto nuostatomis.

 

 

IV. ABONENTO OBJEKTO PRIJUNGIMO PRIE (ATJUNGIMO NUO) PAVIRŠINIŲ NUOTĖKŲ SISTEMOS TVARKA

 

41. Norėdamas prijungti objektą prie paviršinių nuotėkų sistemos, būsimasis ABONENTAS turi gauti iš Vyriausiojo architekto tarnybos sąlygų sąvadą ir iš prižiūrinčiosios organizacijos technines sąlygas šių taisyklių ir normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka.

42. Techninių sąlygų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų pagrindu būsimasis ABONENTAS turi parengti projektą ir jį suderinti nustatyta tvarka. Vienas paviršinių nuotėkų sistemos projekto egzempliorius perduodamas prižiūrinčiajai organizacijai.

Derinti pateikiami šie dokumentai:

42.1. Objekto statybos vietos planas (bendrojo plano dalis), kuriame pažymėta esama ir projektuojamoji paviršinių nuotėkų sistema;

42.2. Objekto inžinerinių tinklų bendrasis planas, kuriame nurodyti esami ir projektuojamieji pastatai, inžineriniai tinklai ir jų profiliai;

42.3. Projekto aiškinamasis raštas, kuriame nurodytos užterštumo galimybės, pobūdis, vidutiniai nutekamojo vandens kiekiai įvairiu metų laiku, didžiausi galimi debitai;

42.4. Lokalinių nuotėkų valyklų brėžiniai, jų techninės charakteristikos ir nuotėkų išvalymo laipsnis.

43. Tikslindama paraišką techninėms sąlygoms gauti bei derindama projektavimo dokumentus, sistemą prižiūrinčioji organizacija gali :

43.1. Apžiūrėti objektą ir paimti nuotėkų mėginius analizei;

43.2. Nenagrinėti pateiktos medžiagos, jeigu joje nesilaikyta šių taisyklių reikalavimų arba pateikti ne visi reikalingi dokumentai.

44. Jeigu naujai projektuojamojo objekto paviršinių nuotėkų sistema statoma (montuojama) keliais etapais ir prie paviršinių nuotėkų sistemos prijungiama ne vienu metu, objekto savininkas iš prižiūrinčiosios organizacijos turi gauti prijungimo technines sąlygas kiekvienam statybos etapui atskirai.

45. Paviršinės nuotėkos iš ABONENTO gali būti pradedamos priimti tik įvykdžius techninių sąlygų ir projektavimo dokumentų reikalavimus, likvidavus rastus defektus, gavus iš prižiūrinčiosios organizacijos pažymą apie šių reikalavimų įvykdymą ir nustatyta tvarka įforminus sutartį.

46. ABONENTAS, įsirengęs paviršinių nuotėkų sistemą, kuri prijungiama prie paviršinių nuotėkų sistemos, negali kliudyti tolesnei tinklo plėtrai ir naujų ABONENTŲ objektams prijungti.

            47. Būsimasis ABONENTAS, pageidaujantis prijungti paviršinių nuotėkų sistemą prie kito objekto (ABONENTO) paviršinių nuotėkų sistemos, turi gauti to objekto savininko -ABONENTO sutikimą - leidimą. Valdos savininkas - ABONENTAS negali kliudyti prisijungti (jeigu techniškai tai galima padaryti) prie paviršinių nuotėkų sistemos.

48. Prie paviršinių nuotėkų sistemos, esant atskirtajai nuotėkų sistemai, be prižiūrinčiosios organizacijos leidimo draudžiama jungti buitinių nuotėkų tinklus.

            49. ABONENTAS, rekonstruodamas objektą, privalo gauti ir įvykdyti naujas technines sąlygas.

            50. Paviršinių nuotėkų išvadus gali atjungti prižiūrinčioji organizacija arba ABONENTAS, stebint prižiūrinčiajai organizacijai, o už darbus moka ABONENTAS.

            Atjungus statinį, surašomas aktas.

            51.ABONENTUI draudžiama rekonstruoti paviršinių nuotėkų sistemą (išorinius ar vidaus nuotėkų tinklus, griovius ir kt.), jeigu nėra arba neįvykdytos techninės sąlygos ir dokumentai nesuderinti su prižiūrinčiąja organizacija.

 

V. PAVIRŠINIŲ NUOTĖKŲ SISTEMOS BEI ĮRENGINIŲ PRIĖMIMAS NAUDOTI

 

            52. Prižiūrinčioji organizacija turi tikrinti paviršinių nuotėkų sistemą bei įrenginius, jeigu jie jungiami prie miesto paviršinių nuotėkų sistemos, ir jų įrengimo darbų kokybę. Prižiūrinčiosios organizacijos pastabos ir nurodymai yra privalomi. Paviršinių nuotėkų sistemos būsimasis ABONENTAS techninei priežiūrai gali samdyti prižiūrinčiosios organizacijos atstovą.

            53. Statybos metu keisti projektą galima tik suderinus su projektavimo organizacija, projektavusia šį objektą, ir su prižiūrinčiąja organizacija.

            54. Užkasant lietaus nuotėkų tinklus ar įrenginius, turi dalyvauti paviršinių nuotėkų sistemą prižiūrinčiosios organizacijos atstovas ir pasirašyti paslepiamųjų darbų patikrinimo ir kt. aktus. Be prižiūrinčiosios organizacijos atstovo parašo aktas negalioja.

            55. Vamzdynų ir įrenginių hidraulinio bandymo laikas turi būti derinamas su paviršinių nuotėkų sistemą prižiūrinčiąja organizacija.

            56. Kai prižiūrinčiosios organizacijos atstovas nedalyvauja priimant pastatytą ar rekonstruotą objektą, priėmimo naudoti komisija gali objektą priimti naudoti remdamasi prižiūrinčiosios organizacijos pažyma, kad objektas prijungtas prie paviršinių nuotėkų sistemos pagal techninius reikalavimus ir tinka naudoti.

            57. Ruošdamas priėmimo naudoti aktą, būsimasis ABONENTAS turi pateikti vieną projektavimo dokumentų egzempliorių, kuriame užfiksuoti statybos metu padaryti statinio pakeitimai, priėmimo naudoti komisijos akto apie statinio priėmimą naudoti kopiją, atliktų darbų bei hidraulinių bandymų aktus ir inžinerinių komunikacijų geodezines nuotraukas.

            58. Priimant naudoti lietaus nuotėkų tinklus, vamzdžių ir jų sandūrų kokybė turi būti tikrinama televizine aparatūra.

            TV diagnostikos darbai atliekami būsimojo ABONENTO (ABONENTO) lėšomis.

 

VI. PAVIRŠINIŲ NUOTĖKŲ SISTEMOS IR ĮRENGINIŲ PRIKLAUSOMYBĖ

 

            59. ABONENTO teritorijoje esančią paviršinių nuotėkų sistemą ir pirmąjį apžiūros šulinėlį, esantį už teritorijos ribų, prižiūri ABONENTAI. Į miesto paviršinių nuotėkų sistemą prižiūrinčios organizacijos apskaitą ši nuotėkų sistema neįtraukiama. Minėti ABONENTAI privalo taip tvarkyti ir prižiūrėti savo teritorijas, kad paviršiniai nuotėkų vandenys nebūtų teršiami.

            60. Prižiūrinčioji organizacija miesto paviršinių nuotėkų sistemą prižiūri tik iki pirmo šulinėlio už privačios valdos ribų.

            61. Lietaus nuotėkų tinklus, patenkančius po pastatais ir esančius šalia jų, taip pat ir pirmą apžiūros šulinėlį, esantį už teritorijos ribų, prižiūri pastatų savininkai.

            62. Fizinių, juridinių asmenų teritorijoje esančius ir į jų balansą įtrauktus paviršinių nuotėkų surinkimo šulinėlius bei išvadus prižiūri patys fiziniai, juridiniai asmenys.

            63. Paviršinių nuotėkų sistemos priklausomybės ribos privalo būti nurodytos sutartyje kaip sutarties priedas.

            64. Paviršinių nuotėkų sistemą ir įrenginius prižiūrinčioji organizacija prižiūri hidrotechninius statinius, paviršinio vandens išleistuvus, griovių, upelių vagas, atvirus vandens telkinius, esančius miesto teritorijoje.

 

VII. SAVAVALIŠKAS OBJEKTO PRIJUNGIMAS PRIE PAVIRŠINIŲ NUOTĖKŲ SISTEMOS

 

            65. Juridiniams ir fiziniams asmenims draudžiama savavališkai naudotis miesto paviršinių nuotėkų sistema ir įrenginiais.

66. Savavališkai prijungti objektą prie paviršinių nuotėkų sistemos draudžiama.

67. Savavališkas prijungimas yra:

67.1. Prijungimas be prižiūrinčiosios organizacijos techninių sąlygų ar priežiūros;

67.2. Prijungimas turint prižiūrinčiosios organizacijos technines sąlygas ir jai kontroliuojant, bet nustatyta tvarka negavus pažymos dėl paviršinių nuotėkų sistemos tinkamumo naudoti;

67.3. Nesudarius lietaus nuotėkų išleidimo sutarties.

68. Per savavališkai paklotą išvadą nuotėkos nepriimamos, išvadas atjungiamas.

            69. Prižiūrinčioji organizacija, nustačiusi savavališko prijungimo faktą, surašo laisvos formos aktą (2 egz.), kurio vieną egzempliorių atiduoda ABONENTUI (būsimajam ABONENTUI). Jeigu pažeidėjas nesutinka su akte užfiksuotais faktais, jis privalo pasirašyti aktą ir nurodyti savo nesutikimo motyvus. Jeigu ABONENTAS (būsimasis ABONENTAS) atsisako pasirašyti aktą, iškviečiamas savivaldybės atstovas, kuris pasirašo aktą.

            Akte turi būti nurodyta savavališko prijungimo data. Nuo prijungimo iki akto surašymo datos, išleistų nuotėkų kiekis skaičiuojamas vadovaujantis šių taisyklių 98 punktu.

Jeigu negalima nustatyti prijungimo datos, laikoma, kad objektas prijungtas ne mažiau kaip prieš vienus metus.

            69.1. Jeigu negautos techninės sąlygos objektui prijungti prie paviršinių nuotėkų sistemos, laikoma, kad objektas prijungtas ne mažiau kaip prieš vienus metus, ir skaičiuojamas per visus metus išleistų paviršinių nuotėkų kiekis.

70. Prižiūrinčioji organizacija turi teisę nedelsdama atjungti savavališkai prijungtą objektą, o atjungimo darbų išlaidas apmoka neteisėtai prijungto objekto savininkas.

            71. Išvadas prijungiamas, kai įvykdomos visos techninės sąlygos, įforminami reikiami dokumentai ir atlyginamos išjungimo ir prijungimo išlaidos.

72. Ūkio subjektams - fiziniams ir juridiniams asmenims - draudžiama savavališkai, be sutarties su prižiūrinčiąja organizacija naudotis paviršinių nuotėkų sistema bei įrenginiais.

 

            VIII. PAVIRŠINIŲ NUOTĖKŲ SISTEMOS BEI ĮRENGINIŲ APSAUGA

 

            73. ABONENTAI privalo užtikrinti, kad jų teritorijoje esanti paviršinių nuotėkų sistema bei įrenginiai nebūtų pažeidžiami ar užtvindomi, kad neužšaltų šio tinklo šulinių dangčiai, paviršinis vanduo neužlietų minėtų šulinių.

            74. Siekiant apsaugoti paviršinių nuotėkų sistemą bei įrenginius nuo pažeidimo, nustatoma jų apsaugos zona po 5 m į abi puses nuo vamzdynų ašies , įrenginių sienų, ir griovių šlaitų kraštų.

            75. Prieš pradėdama žemės kasimo darbus paviršinių nuotėkų sistemos bei įrenginių apsaugos zonoje, darbus atliekanti organizacija privalo:

            75.1. Ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki darbų pradžios iškviesti prižiūrinčiosios organizacijos atstovą ir nustatyta tvarka gauti leidimą šiems darbams;

            75.2. Pavesti darbus asmenims, kuriems nustatyta tvarka leidžiama atlikti atitinkamus darbus;

            75.3. Užtikrinti, kad nebus pažeista paviršinių nuotėkų sistema bei įrenginiai.

            76. Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie atlieka žemės kasimo darbus, aptikę projekte nepažymėtus ir prižiūrinčiosios organizacijos atstovo nenurodytus vamzdynus, privalo tuoj pat nutraukti darbus, imtis apsaugos priemonių, pakartotinai kviesti į darbų vietą prižiūrinčiosios organizacijos atstovą. Darbus galima tęsti tik gavus raštišką šio atstovo sutikimą.

            77. Paviršinių nuotėkų sistemos bei įrenginių apsaugos zonoje draudžiama:

            77.1. Statyti nuolatinius ir laikinus pastatus bei statinius;

            77.2. Kasti žemę neiškvietus prižiūrinčiosios organizacijos atstovo ir negavus raštiško leidimo;

            77.3. Mechanizuotai daužyti įšalusį gruntą;

            77.4. Laikyti medžiagas, konstrukcijas, įrengti sąvartynus, tiesti kelius;

            77.5. Gilinti upės dugną ir atlikti žemės kasimo darbus po vandeniu lietaus nuotėkų tinklo bei nuotėkų išleistuvų apsaugos zonoje;

            77.6. Sodinti medžius;

            77.7. Užpilti šulinių dangčius, lietaus surinkimo trapus (groteles);

            77.8. Atlikti kitus darbus, kuriuos vykdant gali būti pažeistas vamzdynas, nesuderinus su prižiūrinčiąja organizacija.

            78. Organizacijos, dirbančios paviršinių nuotėkų sistemos bei įrenginių apsaugos zonoje ir pažeidusios juos, taip pat nesilaikiusios 77 punkto reikalavimų, privalo pašalinti pažeidimus stebint prižiūrinčiosios organizacijos atstovui.

            79. Planuojant užstatyti teritoriją, kurioje yra paviršinių nuotėkų sistema ir įrenginiai, ABONENTAS (būsimasis ABONENTAS) turi sudaryti ir nustatyta tvarka suderinti paviršinių nuotėkų sistemos bei įrenginių perkėlimo projektą. Vamzdynas perkeliamas ABONENTO (būsimojo ABONENTO) sąskaita. Veikiančio vamzdyno išjungimas įforminamas aktu.

            80. Lietaus nuotėkų tinklo šulinių liukus, lietaus surinkimo trapus turi pakelti arba nuleisti organizacija, kuri stato, rekonstruoja arba remontuoja gatves. Prieš pradedant ir baigus darbus, surašomi aktai.

 

 

            IX. PAVIRŠINIŲ NUOTĖKŲ PRIĖMIMO NUTRAUKIMAS

 

81. Prižiūrinčioji organizacija turi teisę nutraukti paviršinių nuotėkų priėmimą iš ABONENTO šiais atvejais:

81.1. Įvykus stichinei nelaimei;

81.2. Įvykus tinklų arba įrenginių avarijoms;

81.3. Nustačius, kad į paviršinių nuotėkų sistemą nuteka naftos produktai, organinės ir cheminės teršiančiosios medžiagos, kurių kiekiai viršija sutartines normas, ir ABONENTAS nesiimama priemonių teršiančių medžiagų kiekiui sumažinti.

Nutraukus paviršinių nuotėkų priėmimą iš ABONENTO į paviršinių nuotėkų sistemą 81.1, 81.2, 81.3 punktuose nurodytais atvejais, apie tai nedelsiant raštu pranešama ABONENTUI;

 

X. ABONENTO ATSAKOMYBĖ UŽ PAVIRŠINIŲ NUOTĖKŲ SISTEMOS IR ĮRENGINIŲ NAUDOJIMĄ

 

82. Į paviršinių nuotėkų sistemą draudžiama išleisti teršalus, kuriuose yra didesnė teršiančiųjų medžiagų koncentracija negu nustatyta sutartyje.

83. ABONENTAI privalo kontroliuoti iš savo teritorijų išleidžiamų nuotėkų užterštumą, laikydamiesi sutartyje suderintų užterštumo normų ir laboratorinės kontrolės tvarkos. Jei laboratoriniais tyrimais nustatoma, kad į paviršinių nuotėkų sistemą leidžiamo vandens užterštumas viršija normą, ABONENTAS privalo nedelsdamas pranešti raštu apie tai prižiūrinčiajai organizacijai ir Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono apsaugos departamentui. Nepranešus taikoma administracinė atsakomybė.

84. Įvykus įmonėje avarijai, dėl kurios kyla grėsmė normaliam paviršinių nuotėkų sistemos bei įrenginių darbui, ABONENTAS apie tai privalo pranešti prižiūrinčiajai organizacijai ir nedelsdamas likviduoti avariją. Prižiūrinčioji organizacija, gavusi pranešimą, organizuoja paviršinių nuotėkų sistemos apsaugą. Už šiuos darbus moka ABONENTAS.

85. ABONENTAS privalo reguliariai apžiūrėti savo teritorijoje esančią paviršinių nuotėkų sistemą ir įrenginius, išvalyti kamščius ir periodiškai valyti jam priklausančią paviršinių nuotėkų sistemą, o netvarkingą, pažeistą ar sugriautą avarijos metu paviršinių nuotėkų sistemą atstatyti savo lėšomis bei atlyginti padarytą atviriems vandens telkiniams materialinę žalą.

86. ABONENTAI, turintys savo objektų paviršinių nuotėkų sistemą, yra atsakingi už jos naudojimą ir priežiūrą.

            87. Be suderinimo su prižiūrinčiąja organizacija pabloginus paviršinių nuotėkų sistemos aptarnavimo sąlygas (užstačius, užsodinus ar pan.), sistemą turi remontuoti ABONENTAS, reikalui esant, pašalinti kliūtis arba perkloti naujus lietaus nuotėkų tinklus savo lėšomis.

88. Rūsiuose ir pusrūsiuose ant paviršinių nuotėkų sistemos išvado turėtų būti sumontuota automatiškai užsidaranti uždaromoji armatūra.

 

XI. PRIŽIŪRINČIOSIOS ORGANIZACIJOS TEISĖS, FUNKCIJOS

 

89. Prižiūrinčioji organizacija tikrina ABONENTO išleidžiamo vandens, kuris išleidžiamas į prižiūrinčiosios organizacijos paviršinių nuotėkų sistemą, kokybę.

90. Prižiūrinčioji organizacija turi teisę tikrinti ABONENTO paviršinių nuotėkų sistemos bei įrenginių techninę būklę ir reikalauti, kad trūkumai būtų pašalinti.

91. Paviršinių nuotėkų sistemą ir įrenginius prižiūrinčioji organizacija nustatyta tvarka vykdo išleidžiamų į vandens telkinį teršalų apskaitą ir kontrolę.

            92. Prižiūrinčiajai organizacijai pareikalavus, grotelės turi būti įrengtos ant priimtuvo, t. y. prieš patenkant paviršinėms nuotėkoms į paviršinių nuotėkų sistemą.

93. Prižiūrinčioji organizacija neatsako už apsemtas valdas ir pastatus, kur nėra paviršinių nuotėkų sistemos ir įrenginių.

Liūčių ar stichinių nelaimių atvejais už apsemtus rūsius (pusrūsius) prižiūrinčioji organizacija neatsako.

 

XII.SURINKTŲ ABONENTINIŲ MOKESČIŲ PANAUDOJIMAS

 

94. Mokesčiai, surinkti iš ABONENTŲ už naudojimąsi paviršinių nuotėkų sistema, skiriami miesto paviršinių nuotėkų sistemos priežiūrai ir remontui, lietaus nuotėkų valymo įrenginių ir tinklų plėtrai.

XIII. ATSISKAITYMAS UŽ NAUDOJIMĄSI MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTĖKŲ SISTEMA IR UŽ PAVIRŠINES NUOTĖKAS TERŠIANČIĄSIAS MEDŽIAGAS

 

95. Juridiniai asmenys , moka už paviršinių nuotėkų išleidimą nuo savo teritorijos į paviršinių nuotėkų sistemą, nepriklausomai nuo to, ar paviršinės nuotėkos išleidžiamos lietaus nuotėkų tinklais, ar atvirai (be tinklų) į kitą teritoriją, iš kurios patenka į paviršinių nuotėkų sistemą.

96. ABONENTO ir prižiūrinčiosios organizacijos lietaus nuotėkų išleidimo sutartis ir galiojantys norminiai aktai yra abonentinio mokesčio už paviršinių nuotėkų išleidimą ir jo didinimo už teršalus, kuriems įstatymas numato mokestį už aplinkos teršimą, atsiskaitymo pagrindas.

97. ABONENTAS už paviršinių nuotėkų iš savo teritorijos išleidimą į paviršinių nuotėkų sistemą moka Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytais tarifais pagal prižiūrinčiosios organizacijos pateiktas sąskaitas.

98. Lietaus nuotėkų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:

W = 10 x H x y x F x k,      m3 per 1 metus;      

Čia:

H – vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis, mm (gaunami Lietuvos hidrometeorologijos valdybos duomenys),

y - paviršinio nuotėkio koeficientas (nustatyta įvairių teritorijų vidutinė reikšmė y = 0,4),

F – baseino plotas, ha,

K – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinanti sniego išvežimą. Jei sniegas išvežamas – k = 0,85, jei neišvežamas k = 1.

            Fiziniai, juridiniai asmenys (įskaitant biudžetines organizacijas), kurie yra prijungę drenažo tinklus prie paviršinių nuotėkų sistemos, už drenažinį vandenį moka pagal pateiktus skaičiavimus.

            Q = q1 x L

            Čia:

            Q – drenažinio vandens kiekis, m3 per 1 metus,

            q1 – lyginamasis debitas, l per s m1,

            priesmėlio gruntuose – 0.008 l per s m1,

            lengvo ir vidutinio priemolio gruntuose – 0.006 l per s m1,

            sunkaus priemolio ir molio gruntuose – 0.003 l per s m1,

            L – drenažo ilgis , m.

99. Abonentinio mokesčio padidinimas už paviršines nuotėkas teršiančias medžiagas apskaičiuojamas pagal šių taisyklių priedą. Šį abonentinį mokesčio padidinimą ABONENTAS moka kartą per pusmetį pagal prižiūrinčiosios organizacijos pateiktą sąskaitą. Sąskaita pateikiama per 30 dienų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

100. ABONENTO išleidžiamų paviršinių nuotėkų užterštumo laboratorinę kontrolę sutartyje numatytais terminais atlieka paviršinių nuotėkų sistemą prižiūrinčiosios organizacijos laboratorija pagal patvirtintus paviršinių nuotėkų tyrimo metodus. Apie tyrimo rezultatus ABONENTAS informuojamas raštu per parą po laboratorinio tyrimo.

101. Iki pirmojo užterštumo patikrinimo mokama pagal sutartyje deklaruotus užterštumų rodiklius. Atlikus tyrimą, mokama pagal faktiškai nustatytas teršalų koncentracijas iki kito tyrimo rezultatų. Pakartotiniam laboratoriniam tyrimui atlikti ABONENTAS pateikia prašymą. Šiuo atveju už tyrimus užmoka ABONENTAS.

102. Už naudojimąsi miesto paviršinių nuotėkų sistema ir paviršines nuotėkas teršiančiąsias medžiagas ABONENTAS sumoka per 10 dienų nuo mokėjimo dokumento išrašymo dienos. Neapmokėjus laiku, ABONENTAS moka sutartyje numatyto dydžio delspinigius.

103. Jeigu ABONENTAS abejoja mokėjimo dokumento teisingumu, jis vis tiek privalo sumokėti ir per 15 dienų nuo dokumento gavimo pateikti prižiūrinčiajai organizacijai raštišką pretenziją. Jeigu pretenzija teisinga, prižiūrinčioji organizacija privalo kompensuoti ABONENTUI išlaidas per pirmą mėnesį po pareiškimo gavimo datos.

104. Administraciniai teisės pažeidimai aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo ir gamtos apsaugos srityje bei administracinės baudos už jų padarymą numatytos LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 51 str. “Aplinkos apsaugos priemonių neįgyvendinimas”, 51-3 str. “Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų nevykdymas”, 51-4 str. “Aplinkos teršimas nuodingomis arba kenksmingomis medžiagomis”, 51-10 str. “Kliudymas vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas

 

 

 

 

 

 

PAVIRŠINIŲ NUOTĖKŲ ABONENTINIO MOKESČIO PADIDINIMAS UŽ TERŠALUS, KURIUOS ĮSATYMAS NUMATO APMOKESTINTI UŽ APLINKOS TERŠALŲ PADIDINIMĄ

 

 

 

 

Eil. Nr.

Teršalo pavadinimas

Abonentinis mokestis, Lt už t

 

 

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

1.

Nafta ir jos produktai

29290

29290

29290

29290

2.

Suspenduotos medžiagos

210

248

281

309

3.

BDS7

573

649

714

765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią