Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 629 2003-03-13
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PAVEDIMO TEIKTI PARAIŠKAS LĖŠOMS IŠ GARANTINIO FONDO GAUTI

 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO TEIKTI PARAIŠKAS LĖŠOMS IŠ GARANTINIO FONDO GAUTI

 

2003 m.  kovo 13 d.  Nr. T-629

Šiauliai

 

 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 30 punktu, Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo 6 straipsnio 4 ir 7 dalimi, 12 straipsnio 2 dalimi bei Šiaulių miesto savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarka, patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 286,  Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

 

                   1. Pavesti uždarajai akcinei bendrovei „Valeksa“ ir kooperatinei bendrovei „Jonas ir sūnūs“ teikti Garantinio fondo administracijai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paraiškas lėšoms iš Garantinio fondo gauti.

 

                   2. Pritarti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos pavedimo sutarčių su uždarąja akcine bendrove „Valeksa“ ir kooperatine bendrove „Jonas ir sūnūs“ dėl paraiškų lėšoms gauti teikimo Garantinio fondo administracijai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektams (pridedama).

                  

                   3. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytas pavedimo sutartis.

                  

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektas

 

 

 

PAVEDIMO SUTARTIS

 

DĖL PARAIŠKŲ LĖŠOMS IŠ GARANTINIO FONDO GAUTI TEIKIMO

 

Šiauliai, du tūkstančiai trečiųjų metų _______________mėn.____d.

 

                  

 

                   Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – ĮGALIOTOJAS), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Justino Sartausko, ir UAB ,,Valeksa‘‘, kodas 2370315 (toliau – ĮGALIOTINIS), atstovaujama direktoriaus  Algimanto Sadausko, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.756 ir 6.757 straipsniais, Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi bei Šiaulių miesto savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarka, patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 286, sudarė šią sutartį.

 

 

1. SUTARTIES DALYKAS

 

                   1.1. ĮGALIOTOJAS paveda, o ĮGALIOTINIS įsipareigoja parengti ir pateikti Garantinio fondo administracijai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paraiškas lėšoms, skiriamoms likviduotų dėl bankroto įmonių buvusiems darbuotojams, gauti:

1.1.1. UAB ,,Šiaulių odos galanterija‘‘, UAB ,,Elnio oda‘‘ir UAB ,,Elnio energomechanika‘‘- reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, kai šios įmonės yra jiems įsiskolinusios, tenkinti;

1.1.2. UAB ,,Elnio batas‘‘ - kai išmokos iš Garantinio fondo buvo sumažintos bankroto proceso metu iš įmonės lėšų sumokėta darbo užmokesčio dalimi.

 

                   1.2. ĮGALIOTINIS sudaro su Garantinio fondo administracija lėšų, skirtų iš Garantinio fondo, perdavimo ĮGALIOTINIUI sutartį(is).

 

                   1.3. ĮGALIOTINIS iš Garantinio fondo skirtas lėšas išmoka šios sutarties 1.1 punkte nurodytų įmonių buvusiems darbuotojams.

 

                   1.4. ĮGALIOTINIO asmenims už paraiškų Garantiniam fondui rengimą, išmokų buvusiems likviduotų įmonių darbuotojams mokėjimą ir banko operacijas ĮGALIOTINIS sumoka iš Garantinio fondo skirtų lėšų.

 

                   1.5. Šios sutarties 1.1 – 1.4 punktuose nurodyti veiksmai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2103 „Dėl išmokų iš garantinio fondo“ ir Paraiškų teikimui lėšoms iš Garantinio fondo gauti rekomendacijomis, patvirtintomis Garantinio fondo tarybos 2002 m. gruodžio 20 d. nutarimu (protokolas Nr. 11).

 

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2.1. ĮGALIOTOJAS įsipareigoja sudaryti sąlygas ĮGALIOTINIUI naudotis archyve esančiais likviduotų įmonių darbo užmokesčio ir personalo apskaitos dokumentais, reikalingais paraiškoms sudaryti.

 

2.2. ĮGALIOTINIS įsipareigoja :

 

2.2.1. atlikti šios sutarties 1.1 – 1.4 punktuose nurodytus veiksmus;

2.2.2. teikti Garantiniam fondui papildomas paraiškas, paaiškėjus, kad ne visi likviduotų įmonių (kurių likvidavimą vykdė ĮGALIOTINIS arba teikė paraiškas pagal šią sutartį) darbuotojai gavo jiems pagal įstatymą priklausančias išmokas arba šios išmokos dėl klaidų ar kitų priežasčių buvo apskaičiuotos neteisingai;

2.2.3. priimti likviduotų dėl bankroto įmonių buvusių darbuotojų prašymus ir pretenzijas ir spręsti klausimus dėl išmokų iš Garantinio fondo.

 

 

 

3. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

3.1. ĮGALIOTINIS besąlygiškai atsako už šios sutarties 1.1 – 1.4 ir 2.2 punktų įvykdymą.

 

3.2. ĮGALIOTOJAS neatsako už ĮGALIOTINIO veiksmus ar (ir) neveikimą pagal šią sutartį.

 

 

 

4. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

 

4.1. Sutartis įsigalioja ją šalims pasirašius.

 

4.2. Sutartis pasibaigia, kai visai baigiamas lėšų išmokėjimas pagal šią sutartį likviduotų dėl bankroto įmonių buvusiems darbuotojams.

 

4.3. Sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko tik teismine tvarka.

 

5. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

 

 

ĮGALIOTOJAS                                                                     ĮGALIOTINIS

                   Vasario 16-osios g. 62,                                                           A.Jakšto g.5,

Šiauliai                                                                Vilnius

                  Šiaulių miesto savivaldybės                                                    UAB ,,Valeksa‘‘

administracijos direktorius                                                     direktorius

 

Justinas Sartauskas                                                                 Algimantas Sadauskas

                                                                                              

Dokumento priedai:
629p1 - DĖL PARAIŠKŲ LĖŠOMS IŠ GARANTINIO FONDO GAUTI TEIKIMO (PRIEDAS)
Į pradžią