Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 630 2003-03-13
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ĮMONIŲ, SUKŪRUSIŲ NAUJŲ DARBO VIETŲ, SKATINIMO <br> <br> TAIKANT MOKESČIŲ LENGVATAS, TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ <br> <br> MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMU NR. 264, PAKEITIMO

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮMONIŲ, SUKŪRUSIŲ NAUJŲ DARBO VIETŲ, SKATINIMO

TAIKANT MOKESČIŲ LENGVATAS, TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ

MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMU NR. 264, PAKEITIMO

 

2003 m.  kovo 13 d. Nr. T-630

Šiauliai

 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 23 punktu ir Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo 2 ir 4 straipsniais, Šiaulių miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a :

 

                   1. Pakeisti Įmonių, sukūrusių naujų darbo vietų, skatinimo taikant mokesčių lengvatas, taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 264 „Dėl priemonių darbo vietų kūrimui skatinti“,  1 ir 3 punktus:

 

                   1.1. 1 punkto pirmajame sakinyje vietoje žodžių „smulkioms ir vidutinėms“ įrašyti žodžius „ir mažoms“ ir šį sakinį išdėstyti taip :

                   „Šios taisyklės taikomos mikroįmonėms ir mažoms įmonėms, įregistruotoms Šiaulių mieste ir einamaisiais metais įkūrusioms ne mažiau kaip 5 naujas darbo vietas Šiaulių mieste, bei naujai (einamaisiais metais) įkurtoms įmonėms“.

 

                   1.2. Išbraukti 1 punkto trečiąjį sakinį.

 

1.3.  1 punkto pastaboje vietoje žodžių „smulkios ir vidutinės“ įrašyti žodžius „ir mažos“, išbraukti žodį „plėtros“ ir pastabos tekstą išdėstyti taip :

„Pastaba. Mikroįmonės ir mažos įmonių apibrėžimai pateikti smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo 2 straipsnyje“.

 

1.4.   3 punkto antrąjį sakinį papildyti žodžiais „praėjusių bei einamųjų metų balansus ir pelno (nuostolio) ataskaitas“ ir šį sakinį išdėstyti taip :

„Kartu su prašymu pateikti pažymas iš atitinkamų įstaigų  apie visišką atsiskaitymą su valstybės ir savivaldybės biudžetais, Valstybės socialinio draudimo, Sveikatos draudimo, Garantiniu bei Kelių fondais, praėjusių bei einamųjų metų balansus ir pelno (nuostolio) ataskaitas“.

 

                   2. Nustatyti, kad šis sprendimas taikomas mokesčių lengvatoms už darbo vietas, sukurtas 2003 ir vėlesniais metais.

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

Į pradžią