Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 656 2003-03-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS ĮGALIOTINIUI AB "SPECIALIZUOTAS TRANSPORTAS"

                                                         

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS ĮGALIOTINIUI AB “SPECIALIZUOTAS TRANSPORTAS”

 

2003 m. kovo 27 d. Nr. T-656

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 2, 5, 17, 18 punktais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 356 “Dėl atstovavimo savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių” 11.5 punktu ir  atsižvelgdama  į  AB  “Specializuotas transportas”  įstatus,   Šiaulių   miesto   savivaldybės    taryba  n u s p r e n d ž i a įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės įgaliotinį Jurgį Damkų, atstovaujantį Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, kaip AB “Specializuotas transportas” akcininkui, dalyvauti 2002-04-11 įvyksiančiame visuotiniame akcininkų susirinkime ir įgalioti balsuoti ,,už‘‘, svarstant šiuos AB “Specializuotas transportas” visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatytus klausimus:

 

1. 2002 metų bendrovės veiklos ataskaitą (pridedama).

2. 2002 metų finansinę atskaitomybę (pridedama).

3. 2002 metų pelno paskirstymo ataskaitą (pridedama).                      

4. Audito įmonės, atliksiančios įmonės veiklos auditą 2003 metais, parinkimą ir apmokėjimo sąlygų nustatymą (parenkama UAB “Pagautė”, už atliktą darbą apmokama 7500 litų be PVM).

 

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią