Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 675 2003-04-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IŠRINKIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IŠRINKIMO

 

 

2003 m. balandžio 3  d. Nr. T – 675

Šiauliai

 

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55- 1049; 2000, Nr. 91- 2832) 17 straipsnio 1dalies 2 punktu, 20 straipsnio 1, 8 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 75-2271) 3 straipsnio 1 dalimi bei 5 straipsniu ir atsižvelgdama į  2003 m. balandžio 3 d.  Balsų  skaičiavimo  komisijos  protokolą,  Šiaulių  miesto  savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a:

                     1.  Išrinkti Šiaulių miesto savivaldybės  meru Vaclovą Volkovą.

                     2.  Patvirtinti  Šiaulių miesto  mero  darbo užmokestį:

                     2.1. Pareiginės algos koeficientas – 11 MMA dydžių.

                     2.2. Priedas  už  ištarnautus Lietuvos valstybei metus apskaičiuojamas įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

Apygardos rinkimų komisijos

pirmininkas                                                                                                        Antanas Petras Gegužis

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią