Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 677 2003-04-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR PAVEDIMO EITI PAREIGAS

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR PAVEDIMO EITI PAREIGAS

 

 

2003 m. balandžio 3  d. Nr. T – 677

Šiauliai

 

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55- 1049; 2000, Nr. 91- 2832) 14 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 17  straipsnio 1 dalies 9 punktu, 29 straipsnio 2, 5 dalimis ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos  įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130)  44 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Šiaulių  miesto  savivaldybės  taryba   n u s p r e n d ž i a :

                     1. Atleisti 2003 m. balandžio 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių Justiną Sartauską iš pareigų, pasibaigus Savivaldybės Tarybos  įgaliojimams.

                     2. Išmokėti Justinui Sartauskui dviejų mėnesių darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas  už darbo laikotarpį nuo 2003 m. vasario 26 d. iki 2003 m. balandžio 3 d. (3,46  kalendorinių dienų).

                     3. Pavesti Justinui Sartauskui eiti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas iki tol, kol bus paskirtas  Savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai.

                    

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Į pradžią