Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 678 2003-04-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJŲ

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJŲ

 

 

2003 m. balandžio 3  d. Nr. T – 678

Šiauliai

 

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55- 1049; 2000, Nr. 91- 2832) 17 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 20 straipsnio 1, 8 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo (Žin., 2000,  Nr. 75-2271)   3  straipsnio  1  dalimi bei  5  straipsniu ir atsižvelgdama į 2003 m. balandžio  3  d.  Balsų skaičiavimo komisijos  protokolą,   Šiaulių   miesto    savivaldybės    taryba  

n u s p r e n d ž i a :

                     1. Nustatyti dvi Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojų pareigybes ir dvi Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojų pareigybes visuomeniniais pagrindais.

                     2. Paskirti  Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojais Almą Javtokienę ir  Evaldą Lementauską.

                     3. Paskirti  Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotoja visuomeniniais pagrindais Birutę Mariją Paplauskienę.

                     4. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojams darbo užmokestį:                  4.1. Pareiginės algos koeficientas – 9,8 MMA dydžių.

                     4.2. Priedas už  ištarnautus Lietuvos  valstybei metus apskaičiuojamas įstatymo nustatyta tvarka.

                     5. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2003 m. balandžio 4 d.

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas    

______________

 

 

 

Į pradžią