Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 689 2003-04-17
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ĮGALIOTINIUI <br> <br> AB "ŠIAULIŲ ENERGIJA"

 

                                                                                                                                        

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ĮGALIOTINIUI

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“

 

2003 m.  balandžio 17 d. Nr. T-689

Šiauliai

 

 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914)  24 straipsnio 2 dalies 2, 4, 5 ir 17 punktais, 24 straipsnio 3 dalimi, 36 straipsniu, 60 straipsnio 1 dalimi ir 79 straipsnio 1 dalimi, Atstovavimo savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių, patvirtintų  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 356, 11.5 punktu ir atsižvelgdama į AB „Šiaulių energija“ įstatus, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 

                   1. Įpareigoti Savivaldybės Tarybos įgaliotinį Algirdą Petrą Drevinską, atstovaujantį Savivaldybės Tarybai, kaip AB „Šiaulių energija“ akcininkui, dalyvauti 2003-04-30 visuotiniame akcininkų susirinkime ir įgalioti balsuoti „už“:

                   1.1. akcinės bendrovės „Šiaulių energija“:

1.1.1. 2002 metų bendrovės veiklos ataskaitos (pridedama) tvirtinimą;

                                      1.1.2. 2002 metų finansinės atskaitomybės (pridedama) tvirtinimą;

                                      1.1.3. 2002 metų pelno paskirstymo ataskaitos (pridedama) tvirtinimą;

                   1.2. akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ įstatų pakeitimą ir jų išdėstymą nauja redakcija (pridedama);

                   1.3. akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2003 metų finansinei atskaitomybei bei bendrovės veiklos ataskaitai patikrinti konkursą laimėjusios audito įmonės – UAB „Finansinių ataskaitų analizė“ išrinkimą (už audito paslaugas mokėti 49900 be PVM).

                   2. Pritarti AB „Šiaulių energija“ prognozuojamiems 2003 metų ūkinės-finansinės veiklos rodikliams (pridedama).

                   3. Pritarti AB „Šiaulių energija“ šilumos ūkio 2003 metų modernizavimo planui (pridedama).

                  

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

Į pradžią