Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 696 2003-04-17
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIEŠO KONKURSO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ĮSTEIGTŲ<br> <br> VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGOMS EITI <br> <br> ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠO KONKURSO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ĮSTEIGTŲ

VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGOMS EITI

ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 17 d. Nr. T-696

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995) 15, 28 straipsniais bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 299 ,,Dėl kvalifikacinių reikalavimų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams tvirtinimo” (Žin., 2001, Nr. 47-1641), Šiaulių miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

 

            1. Patvirtinti Viešo konkurso Šiaulių miesto savivaldybės tarybos įsteigtų viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti organizavimo nuostatus (pridedama).

            2. Neteko galios.

2008 m. lapkričio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-359 redakcija

 

            3. Neteko galios.

2008 m. lapkričio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-359 redakcija

 

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

PATVIRTINTA

                                                                                       Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2003 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. T-696

 

Pakeistas pavadinimas:

2008 m. lapkričio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-359 redakcija

 

 

VIEŠO KONKURSO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ĮSTEIGTŲ

VIEŠŲJŲ IR BIUDŽETINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Šiaulių miesto savivaldybės tarybos įsteigtų viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – įstaigos) vadovų pareigas galima užimti tik viešo konkurso būdu.

2008 m. lapkričio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-359 redakcija

 

            2. Viešas konkursas ar kvalifikaciniai egzaminai - tai būdas atrinkti  tinkamiausią pretendentą į laisvą darbo  vietą,  viešai informuoti  apie tai visuomenę. Viešo konkurso ar  kvalifikacinių egzaminų metu tikrinamos pretendentų į laisvą darbo vietą (toliau - pretendentai) profesinės, praktinio darbo  žinios,  įgūdžiai, asmeninės ir dalykinės savybės.

            Kvalifikaciniai  egzaminai  rengiami,  jeigu yra  tik  vienas pretendentas.

3.                       Viešo konkurso ar kvalifikacinio egzamino (toliau – konkursas) metu vadovaujamasi šiais nuostatais.

2008 m. lapkričio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-359 redakcija

 

            4. Konkursą organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės taryba: atsiradus laisvai sveikatos priežiūros įstaigos vadovo darbo vietai, Savivaldybės Taryba priima sprendimą skelbti viešą konkursą laisvai darbo vietai užimti.

 

II. KONKURSO PASKELBIMAS

 

            5. Apie konkursą į įstaigos vadovo pareigas skelbiama vietinėje ir/arba respublikinėje spaudoje (ne mažiau kaip vienas skelbimas).

            6. Konkurso skelbime nurodoma: laisvos darbo vietos (pareigybės) pavadinimas, konkurso sąlygos (pateikti veiklos programą) ir kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui, konkurso rengimo vieta, kur ir kokius dokumentus būtina pateikti, iki  kada priimami pretendentų dokumentai. Taip pat nurodoma, kur galima gauti išsamesnę informaciją apie  skelbiamą konkursą.

 

III. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

 

7. Pretendentas privalo pateikti:

            7.1.  prašymą leisti dalyvauti konkurse;

            7.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, mokslo laipsnį, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir šių dokumentų kopijas;

            7.3. gyvenimo aprašymą, privalumų sąrašą ir kvalifikacijos tobulinimą liudijančių pažymėjimų, gautų per paskutinius 5 metus, kopijas.

            8. Rengiant veiklos programą, pretendentams leidžiama susipažinti su sveikatos priežiūros įstaigos įstatais bei kita reikalinga medžiaga.

            9. Dokumentų priėmimo metu šių nuostatų 7.2 punkte nurodytų dokumentų originalai, sutikrinus su pateiktomis kopijomis, grąžinami pretendentui.

            10. Dokumentai registruojami pretendentų dokumentų registravimo žurnale (šių nuostatų 1 priedas).

            11. Pretendentas, pateikdamas dokumentus, supažindinamas su šiais nuostatais pasirašytinai   (pasirašoma po nuostatais).

            12. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

            13. Pasibaigus dokumentų priėmimo terminui, dokumentai perduodami komisijos   pirmininkui. Visi pateikti prašymai svarstomi šios komisijos posėdyje. Susipažinę su pateiktais dokumentais, komisijos nariai pareiškia savo nuomonę dėl pretendentų ir leidimo dalyvauti  konkurse.

            14. Jeigu  pretendentas neatitinka šių nuostatų 7.2 punkte nurodytų  reikalavimų, komisija  praneša pretendentui apie tai ir kad jam neleidžiama dalyvauti konkurse prieš prasidedant konkurso egzaminams (pretendentų prašymai ir dokumentų kopijos negrąžinami). 

 

IV. KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMAS

 

            15. Konkurso komisija sudaroma Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Komisiją sudaro 5 nariai. Jos pirmininkas – Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo. Komisijos nariai ir sekretorius – Savivaldybės administracijos darbuotojai. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys.

16. Komisijos nariais negali būti asmenys, kuriuos su pretendentu sieja artimi giminystės ryšiai (tėvai, įtėviai, sutuoktiniai, broliai, seserys, įvaikiai, taip pat sutuoktinių broliai, seserys,  tėvai ir vaikai).

17. Jeigu  paaiškėja,  kad  komisijos narys yra pretendento artimas giminaitis, komisijos narys turi nusišalinti. Tuo atveju jis pakeičiamas kitu komisijos nariu. Komisijos narys gali būti  pakeistas ir konkurso organizavimo dieną.

18. Komisijos įgaliojimai prasideda nuo įsakymo pasirašymo dienos ir baigiasi pasirašius darbo sutartį su laimėjusiu pretendentu.

 

V. KONKURSAS

 

19. Konkursas turi įvykti per 7 kalendorines dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos. Pretendentams apie konkurso datą, laiką ir vietą pranešama raštu.

20. Konkurso posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja visi komisijos nariai.

21. Konkursą sudaro testas (egzaminas raštu) ir pokalbis – veiklos plano pristatymas (egzaminas žodžiu).

22. Kai pretendentai laiko egzaminą raštu, egzamino patalpoje turi būti ne mažiau kaip vienas komisijos narys ir komisijos sekretorius, o tikrinant testą turi dalyvauti visi komisijos nariai. Pokalbio metu turi dalyvauti visi komisijos nariai.

23. Konkursas pradedamas nuo egzamino raštu. Pretendentas, laikydamas egzaminą raštu,   atlieka testą.

24. Testą sudaro 50 klausimų ir po 3 atsakymus į kiekvieną klausimą. Iš 3 atsakymų vienas  yra teisingas. Atsakydamas į klausimą,  pretendentas pažymi vieną iš atsakymų, kuris, jo manymu, yra teisingas.

25. Testui atlikti skiriama 1 valanda 30 minučių.

26. Pretendentams atlikus testą ar pasibaigus laikui, kuris buvo skirtas testui atlikti, komisijos sekretorius surenka testus ir, dalyvaujant pretendentams, juos tikrina. Testo atsakymai   vertinami pagal 10 balų vertinimo sistemą  (nuo 1 iki 10 balų), pasinaudojant testo atsakymų  vertinimo lentele (šių nuostatų 2 priedas).

27. Konkurso rezultatai įforminami protokolu (šių nuostatų 3 priedas).

28. Komisijos sekretorius įrašo testo vertinimo rezultatus konkurso protokole, egzamino raštu vertinimo lentelėje, kuri yra sudedamoji šio protokolo dalis. Atlikti testai pridedami prie protokolo.

29. Komisijos pirmininkas egzamino raštu rezultatus perskaito dalyvaujant visiems pretendentams.

30. Pasibaigus egzaminui raštu, gali būti daroma 15 -  30 minučių pertrauka.

31. Per egzaminą žodžiu vyksta pokalbis su pretendentu, jo metu pretendentas pristato veiklos programą. Pretendentai egzaminuojami žodžiu individualiai, kitiems pretendentams nedalyvaujant.

            32. Kiekvienas  komisijos narys pokalbį su pretendentu ir veiklos programą egzamino žodžiu metu vertina individualiai nuo 1 iki 10 balų ir pildo pretendentų egzamino žodžiu  individualaus vertinimo lentelę (šių nuostatų 4 priedas).

            33. Pasibaigus egzaminui žodžiu, sukviečiami visi pretendentai.

Komisijos sekretorius egzamino žodžiu rezultatus iš pretendentų individualaus vertinimo lentelių surašo egzamino žodžiu vertinimo suvestinėje lentelėje, kuri yra sudedamoji protokolo dalis. Kiekvienam pretendentui skirti balai sumuojami ir dalijami iš komisijos narių skaičiaus. Komisijos narių užpildytos ir pasirašytos pretendentų individualaus vertinimo lentelės pridedamos prie protokolo.

 Komisijos pirmininkas egzamino žodžiu rezultatus perskaito dalyvaujant visiems pretendentams.

            34. Komisijos sekretorius konkurso protokole įrašo pretendentų egzamino raštu ir žodžiu balus ir juos susumuoja.

35. Laimi pretendentas, surinkęs daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 10 balų.

Kai yra tik vienas pretendentas, jis pripažįstamas konkurso laimėtoju, jei surinko ne mažiau kaip 10 balų.

            36. Jeigu pretendentai surinko vienodą balų skaičių, komisijos pirmininkas skelbia balsavimą ir laimėjusiu pripažįstamas pretendentas, surinkęs daugiausia balų. Balsuojama atvirai, pretendentui nedalyvaujant.

            37. Vieno iš pretendentų neatvykimas į viešą  konkursą negali būti konkurso atidėjimo priežastis.

38. Konkursui neįvykus (nebuvo pretendentų, pretendentai neatitiko reikalavimų, nei vienas iš pretendentų nesurinko 10 balų), iš naujo ta pačia tvarka skelbiamas viešas  konkursas ar kvalifikaciniai egzaminai.

            39. Laimėjusiam pretendentui dėl kokių nors priežasčių atsisakius užimti laisvą darbo vietą, komisijos nariai balsuoja už vieną iš šių sprendimų:

            39.1. skelbti  viešą  konkursą ar kvalifikacinį egzaminą iš naujo;

            39.2. pripažinti laimėjusiu antrąjį pagal rezultatus pretendentą.

40. Laimėjęs konkursą  pretendentas pasirašo konkurso protokole, kad sutinka eiti konkurse laimėtas pareigas.

41. Konkurso protokolą pasirašo visi komisijos nariai ir komisijos sekretorius.

42. Su konkurso rezultatais pretendentai supažindinami pasirašytinai dalyvaujant visiems komisijoms nariams. Jeigu pretendentas atsisako pasirašyti, apie tai pažymima protokole.

            43. Viešas konkursas ar kvalifikaciniai egzaminai  turi prasidėti ir baigtis tą pačią dieną.

              

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            44. Pretendentai po konkurso rezultatų paskelbimo turi teisę susipažinti su visais konkurso organizavimo dokumentais, išskyrus privačią informaciją apie pretendentus.

45. Nepatenkinti komisijos sprendimu pretendentai turi teisę apskųsti šį sprendimą raštu per 3 darbo dienas po konkurso Savivaldybės administracijos direktoriui, kuris privalo išnagrinėti skundą per 5 darbo dienas. Nustatęs pretendento teisių pažeidimą, Savivaldybės administracijos direktorius turi  teisę panaikinti komisijos sprendimą ir skelbti viešą konkursą ar  kvalifikacinius egzaminus iš naujo.

            46. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

47. Darbo sutartis su konkursą laimėjusiu asmeniu pasirašoma ne anksčiau negu  po 3 darbo dienų ir ne vėliau kaip po 14 kalendorinių dienų po konkurso pabaigos. Konkursą laimėjusio asmens ir sutartį pasirašyti įgalioto asmens susitarimu šis terminas gali būti pratęstas.

 

__________________

 

Viešo konkurso

Šiaulių miesto savivaldybės

tarybos įsteigtų viešųjų ir biudžetinių

sveikatos priežiūros įstaigų

vadovų pareigoms eiti

organizavimo nuostatų

1 priedas

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

 

PRETENDENTŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

 

Eilės

nr.

Pareigybės,
į kurią pretenduojama, pavadinimas

Pretendento vardas ir pavardė

Pateikti dokumentai (nurodyti)

Prašymo ir dokumentų priėmimo

 data

Prašymą ir dokumentus priėmusio asmens pavardė ir parašas

Pretendento parašas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________         _______________________                 _________________________________________

(pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

 

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešo konkurso

Šiaulių miesto savivaldybės

tarybos įsteigtų viešųjų ir biudžetinių

sveikatos priežiūros įstaigų

vadovų pareigoms eiti

organizavimo nuostatų

2 priedas

 

 

TESTO ATSAKYMŲ ĮVERTINIMO LENTELĖ

 

Teisingi atsakymai

Balai

46–50

10

41–45

9

36–40

8

31–35

7

26–30

6

21-25

5

16-20

4

11–15

3

6–10

2

1–5

1

____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešo konkurso

Šiaulių miesto savivaldybės

tarybos įsteigtų viešųjų ir biudžetinių

sveikatos priežiūros įstaigų

vadovų pareigoms eiti

organizavimo nuostatų

3 priedas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

KONKURSO  ____________________________________________________

(sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

________________________________ PAREIGOMS EITI

                                               (pareigybės pavadinimas)

PROTOKOLAS

__________________ Nr.______

(data)

Šiauliai

 

Konkurso ____________________________________ ___________________ pareigoms

                                         (sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)                (pareigybės pavadinimas)

eiti komisijos, sudarytos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 200 m. _________________ ____d. įsakymu Nr. ______ , posėdis įvyko _________________________,

(data)    

posėdžio pradžia _______________________,                                                             

                (nurodomas laikas)

posėdžio pabaiga ______________________.

                                           (nurodomas laikas)

Komisijos pirmininkas ____________________________

Komisijos sekretorius _____________________________

Komisijos nariai: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Pareigybės, į kurią organizuojamas priėmimas, pavadinimas ______________________________

_______________________________________________________________________________

Pretendentai: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    

            Egzamino raštu vertinimo lentelė

Eilės nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Įvertinimas balais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamino žodžiu vertinimo suvestinė lentelė

Eil.

nr.

Pretendento vardas

ir pavardė

 

Komisijos  nariai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pretendentų egzamino žodžiu komisijos narių vertinimai suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.

   Komisijos sekretorius _____________  ________________________________________

                                             (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė)

 

Pretendentų egzamino žodžiu ir raštu vertinimo balais suvestinė lentelė

Pretendento vardas ir pavardė

Egzamino žodžiu rezultatas

(balų vidurkis)

Egzamino raštu (testas) rezultatas (balais)

Bendra gautų balų suma (2+3)

Konkurse užimta vieta

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos sprendimas dėl konkurso laimėtojo __________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Komisijos pirmininkas_____________  ________________________________________

                                           (Parašas)                                     (Vardas ir pavardė)

Komisijos sekretorius _____________  ________________________________________

                                             (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė)

Nariai: _____________  ____________________________________________

        (Parašas)                                                       (Vardas  ir pavardė)

            _____________  ____________________________________________

        (Parašas)                                                       (Vardas  ir pavardė)

            _____________  ____________________________________________

        (Parašas)                                                       (Vardas  ir pavardė)

_____________  ____________________________________________

        (Parašas)                                                       (Vardas  ir pavardė)

 

Sutinku eiti konkurse laimėtas pareigas

(Konkurso laimėtojo parašas)

(Konkurso laimėtojo vardas ir pavardė)

(Data)

Su konkurso rezultatais susipažinome:

(Pretendentų parašai)

(Vardai ir pavardės)

(Data)

 

 

––––––––––––––––

 

 

 

 

 

 

                       

Viešo konkurso

Šiaulių miesto savivaldybės

tarybos įsteigtų viešųjų ir biudžetinių

sveikatos priežiūros įstaigų

vadovų pareigoms eiti

organizavimo nuostatų

4 priedas

 

Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas

_____________ konkurso protokolo Nr.

       (data)

priedas

 

 

PRETENDENTŲ  EGZAMINO ŽODŽIU INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

 

Eilės nr.

Pretendento vardas ir pavardė

 

Įvertinimas balais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narys _______________ __________________________

(parašas)                               (vardas ir pavardė)

 

 

 

_____________________

Viešo konkurso

Šiaulių miesto savivaldybės

tarybos įsteigtų viešųjų ir biudžetinių

sveikatos priežiūros įstaigų

vadovų pareigoms eiti

organizavimo nuostatų

5 priedas

2008 m. lapkričio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-359 redakcija

 

Viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų,

kurių steigėja yra Šiaulių miesto savivaldybės taryba,

vadovų kvalifikaciniAI REIKALavimAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kvalifikaciniai reikalavimai taikomi priimant asmenis į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos įsteigtų viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų (toliau – vadovas) pareigas viešo konkurso būdu.

2. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovais gali būti asmenys, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 299 ,,Dėl Kvalifikacinių reikalavimų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams tvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 47-1641).

3. Asmeniui, pretenduojančiam eiti vadovo pareigas, taikomi bendrieji ir specialieji reikalavimai, atsižvelgiama į privalumus.

 

II. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 

2. Vadovu gali būti Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Asmuo, pretenduojantis eiti vadovo pareigas, privalo turėti valstybinės kalbos mokėjimo III kvalifikacinę kategoriją (privaloma baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.).

4.  Asmuo, pretenduojantis eiti vadovo pareigas, turi būti įgijęs aukštąjį universitetinį teisinį arba vadybinį, arba ekonominį, arba medicininį, arba visuomenės sveikatos, arba odontologijos, arba farmacijos, arba slaugos išsilavinimą ir atitinkamą magistro ar jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį.

5. Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos vadovas privalo turėti aukštojo universitetinio teisinio arba vadybinio, arba ekonominio, arba medicininio, arba visuomenės sveikatos, arba odontologijos, arba farmacijos, arba slaugos išsimokslinimo bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį.

6. Asmuo, pretenduojantis eiti vadovo pareigas, turi turėti ne mažesnį kaip 3 metų administracinio darbo stažą.

7. Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, baigęs ne universitetinių visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos (visuomenės sveikatos vadybos) studijų programą, turi turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą visuomenės sveikatos priežiūros srityje.

8. Administracinio darbo stažo reikalavimas netaikomas:

8.1. asmeniui, siekiančiam eiti sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios tik pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, vadovo pareigas;

8.2. asmeniui, siekiančiam eiti savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos vadovo pareigas.

 

 

2

 

 

III. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 

9 Žinios ir įgūdžiai, reikalingi profesinei veiklai:

9.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, išmanymas bei gebėjimas jais vadovautis;

9.2. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo ir darbo santykių  reguliavimo pagrindų išmanymas, sugebėjimas jais vadovautis organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

9.3. nepriekaištinga reputacija (elgesys ar veikla nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų);

9.4. darbo kompiuteriu įgūdžiai;

9.5. raštvedybos žinios.

 

IV. PRIVALUMAI

 

10. Asmens, pretenduojančio eiti vadovo pareigas, privalumai:

10.1. kvalifikacijos tobulinimą sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo ir kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse liudijantys pažymėjimai, gauti per paskutinius 5 metus

10.2. mokslo laipsnis;

10.3. daugiau kaip vienas 4 punkte nurodytas išsilavinimas;

10.5. užsienio kalbų mokėjimas;

10.6. vadybos patirtis.

 

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                    Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                                                    2003 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. T-696

 

 

 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJA YRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA,

VADOVAMS

                                

 

Neteko galios.

2008 m. lapkričio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-359 redakcija

 

Į pradžią