Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 754 2003-06-26
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ  MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ

 

2003 m. birželio 26 d. Nr. T-754

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-283 ) 17 straipsnio 33 punktu,  Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 

            1. Patvirtinti Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisykles (pridedama).

            2. Pripažinti netekusiais galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 1996 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 124 ,,Dėl Šiaulių miesto teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių“ 1, 2, 3 ir 5 punktus.

            3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                             Vytautas Juškus

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA                                                         Šiaulių miesto savivaldybės tarybos                           2003 m. birželio 26  d. sprendimu Nr. T-754          

 

ŠIAULIŲ  MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių  miesto tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato miesto švaros ir teritorijos priežiūros reikalavimus, apibrėžia fizinių ir juridinių asmenų pareigas švarai ir tvarkai mieste užtikrinti.

2. Šių Taisyklių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

3. Taisyklės gali būti papildomos ar keičiamos atsižvelgiant į teisės aktus, konkrečius miesto poreikius bei kitas specifines priežastis.

 

II.  PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Tvarkytojai – už švarą ir tvarką atsakingi miesto ribose esančio nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, renginių organizatoriai, prekybininkai ir pan.( įstaigos, įmonės, gamyklos, maldos namai, kariniai daliniai, visuomeninės ir politinės organizacijos, nepriklausomai nuo jų pavaldumo, vaikų mokymo ir ugdymo įstaigos, aukštosios mokyklos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, administratoriai, garažų, sodininkų bendrijos, individualiųjų namų, žemės sklypų savininkai ir kiti).

5. Tvarkoma teritorija – tai įstatymo nustatyta tvarka priskirta teritorija (žemės sklypas), suformuota kaip daiktas ir įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale. Jeigu teritorijų planavimo dokumentuose teritorija nėra apibrėžta (nurodyta), faktiškai naudojama teritorija laikoma teritorija iki gretimos, teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 20 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų.

2013 m. birželio 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-153 redakcija

 

6. Bendro naudojimo viešųjų vietų  tvarkoma teritorija – gatvės, vejos, pėsčiųjų bulvarai ir takai, aikštės, parkai, paplūdimiai, pakrantės, tiltai, viadukai, kapinės ir kitos teritorijos.

7. Statinių, įrenginių apsaugos zonos – teritorijos, kuriose nustatomi veiklos apribojimai (geležinkelių, transformatorinių, dujų pastočių, elektrinės, katilinės, šilumos tiekimo tinklai ir pan. apsauginės zonos).

 

III. TERITORIJOS TVARKYMAS IR TVARKYTOJŲ PAREIGOS

 

8. Tvarkytojas teritoriją tvarko  savo jėgomis arba sudaro sutartį su šiuos darbus atliekančia įmone. Tvarkytojai, patys tvarkantys teritoriją, privalo sudaryti sutartį dėl sąšlavų surinkimo su atliekas tvarkančia įmone.

9. Savivaldybės administracija organizuoja ir koordinuoja bendro naudojimo viešųjų vietų teritorijų tvarkymą ir Taisyklėse nustatytais atvejais kitų asmenų nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomų teritorijų tvarkymą. Savivaldybės administracija:

2018 m. birželio 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-224 redakcija

 

9.1. parengia įstatymo nustatyta tvarka tvarkomų teritorijų schemas (planus);

9.2. organizuoja karštomis dienomis intensyvaus judėjimo gatvių ir aikščių laistymą; mechanizuotai laistomų  gatvių, aikščių sąrašą sudaro  Savivaldybės  administracija;

9.3. organizuoja miesto  gatvių  mechanizuotą  barstymą esant  plikšalai,  kad būtų užtikrintas  normalus transporto ir pėsčiųjų eismas bet kuriuo paros metu, neatsižvelgiant į oro sąlygas;

9.4. organizuoja nelegalių sąvartynų tvarkymą;

9.5. atsižvelgdama į gyventojų viešąjį interesą, grėsmes viešajam saugumui (gaisrų, erkių platinamų ligų prevencija), gali neaptvertose, priskirtose, kitų asmenų nuosavybės teise ar kitais pagrindais faktiškai valdomose teritorijose, kuriose žolė nenupjaunama iki šių Taisyklių 16.2 papunktyje nustatytų terminų, organizuoti žolės nupjovimą:

9.5.1. faktai apie kitų asmenų nuosavybės teise ar kitais pagrindais faktiškai valdomą netvarkytą teritoriją, kurioje nenupjauta žolė, fiksuojami patikrinimų aktuose pažymint teritorijos nesutvarkymo (nenupjauta žolė) fakto nustatymo datą, laiką. Prie patikrinimo aktų pridedamos faktus įrodančios nuotraukos ir kiti įrodymai (paaiškinimai, skundai ir pan.);

9.5.2. po patikrinimo akto, nurodyto 9.5.1 papunktyje, surašymo teikiamas reikalavimas asmeniui, atsakingam už žolės nupjovimą konkrečioje teritorijoje, ir nurodomas terminas (ne ilgesnis nei 5 darbo dienos), per kurį turi būti nupjauta žolė;

9.5.3. asmeniui, kuriam buvo pateiktas 9.5.2 papunktyje numatytas reikalavimas, neįvykdžius pareigos nupjauti žolę ar reikalavimui nepasiekus asmens dėl jo kaltės (nedeklaruota gyvenamoji vieta, atsisakyta priimti korespondenciją ir pan.), žolei nupjauti pasitelkiamas Savivaldybės administracijos viešojo pirkimo būdu išrinktas paslaugos teikėjas, su kuriuo sudaryta viešojo pirkimo sutartis dėl tokio pobūdžio paslaugų teikimo;

9.5.4. už suteiktą pagal Taisyklių 9.5.3 papunktį žolės nupjovimo paslaugą sumokama iš savivaldybės biudžeto lėšų, taikant su viešųjų pirkimų būdu išrinktu paslaugų teikėju sudarytoje viešojo pirkimo sutartyje nurodytą kainą už žolės nupjovimo paslaugą;

9.5.5. apmokėjimo už suteiktą žolės nupjovimo kitų asmenų nuosavybės teise ar kitais pagrindais faktiškai valdomose teritorijose paslaugą dokumentai pateikiami asmenims, atsakingiems už konkrečių teritorijų, kuriose žolė buvo nupjauta Savivaldybės administracijos iniciatyva, priežiūrą ir pareikalaujama atlyginti nuostolius, kuriuos sudaro iš savivaldybės biudžeto lėšų sumokėta suma už suteiktą žolės nupjovimo paslaugą. Atsakingam asmeniui nesumokėjus reikalavime nurodytos sumos per jame nustatytą terminą, ši suma išieškoma įstatymų nustatyta tvarka;

2018 m. birželio 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-224 redakcija

 

9.6. vadovaudamasi sanitariniais higieniniais reikalavimais, organizuoja viešųjų tualetų tvarkymą.

10. Švarą ir tvarką užtikrina, už priežiūrą atsako:

           10.1. priskirtoje teritorijoje (žemės sklype) asmenys, ją valdantys nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais;

           10.2. faktiškai naudojamoje teritorijoje – gyvenamosios,  negyvenamosios paskirties pastatų valdytojai ar tų pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, administratoriai.

2004 m. vasario 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-43 redakcija

2013 m. birželio 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-153 redakcija

2018 m. birželio 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-224 redakcija

 

11. Neteko galios.

2013 m. birželio 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-153 redakcija

2018 m. birželio 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-224 redakcija

 

12. Atvirus ir dengtus prekystalius ar kitus kilnojamuosius prekybos objektus  viešosiose vietose turintys tvarkytojai aplinką privalo tvarkyti leidime prekiauti nurodytos teritorijos ribose.

13. Statybos aikšteles ir įvažiavimus į jas prižiūri statybą atliekantys rangovai.

14. Statybai naudojamą transportą privaloma naudoti taip, kad nebūtų teršiamos, gadinamos gatvės, žaliosios vejos, šaligatviai ir pan.

15. Statant ir remontuojant namus, butus, kitas patalpas, susikaupusias statybines atliekas ir laužą darbus vykdantis fizinis ar juridinis asmuo privalo išvežti pats arba, sudarius                    sutartį, organizuoti jų išvežimą ne rečiau kaip kartą per 10 dienų.

16.Tvarkytojai privalo:

16.1.  kiekvieną dieną teritoriją sutvarkyti iki 8 valandos ryto, nuolat susikaupiančias atliekas valyti visą darbo dieną (tvarkant teritoriją, neturi būti trikdoma viešoji rimtis);

16.2. iš vejų, žaliųjų plotų, griovių surinkti šiukšles, iš krūmų išgrėbti medžių lapus, šiukšles, tvarkomoje teritorijoje žolę nupjauti ne mažiau kaip 2 kartus per metus. Pirmas žolės pjovimas einamaisiais metais turi būti atliktas iki gegužės 31 d., antras – iki liepos 31 d. Nupjauta žolė, jei ji nemulčiuojama, išvežama per 3 dienas po nupjovimo;

2018 m. birželio 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-224 redakcija

 

16.3. nuo gatvių, pėsčiųjų takų, įvažiavimų sušluoti šiukšles, žemes, panaikinti dygstančią žolę, žiemą – nuvalyti sniegą ar ledą;

16.4. nuo lapkričio 1d.  iki balandžio 1 d.  slidiems takams barstyti savo tvarkomose teritorijose  turėti smėlio, laikomo specialiose  dėžėse;

16.5. žiemą, pradėjus gausiai snigti, valyti sniegą nuo pėsčiųjų takų, šaligatvių, laiptų, bulvarų ir autobusų stotelių, o prasidėjus plikšalai – barstyti smėliu perėjimus ir užtikrinti praeivių saugumą visą parą;

16.6. nuvalytą sniegą, smėlį  krauti ant šaligatvio krašto, neužpilant  priešgaisrinių įrenginių ar gatvės, kur prie bortų yra želdinių, važiuojamojoje dalyje neužpilant lietaus kanalizacijos šulinių. Jei sniegas kaupiamas važiuojamojoje gatvės dalyje, palikti ne mažesnius kaip 5 metrų pločio įvažiavimus į kiemus. Susikaupusį sniegą išvežti;

16.7.  valyti sniegą ir šalinti ledą, varveklius nuo gyvenamųjų namų bei pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų (šalinimo metu šaligatviai bei gatvės turi būti aptverti),nukritusį ledą ir sniegą  surinkti. Darbo metu laikytis darbo saugos reikalavimų, nesugadinti ryšių ir elektros laidų, šviestuvų, radijo ir televizijos antenų, statinių.

 

IV.  SANITARINIAI REIKALAVIMAI

 

17.  Tvarkytojai tvarkomojoje teritorijose privalo laikytis šių sanitarinių reikalavimų:

17.1. nekaupti ir nelaikyti nuodingų ar aplinką teršiančių medžiagų;

17.2. jei sklypas ribojasi su kitomis gyvenamosiomis valdomis, sklypais,  nelaikyti ilgiau kaip 5 paras atsivežto mėšlo krūvų;

17.3.  prižiūrėti teritoriją,  nedeginti buitinių, komunalinių atliekų;

17.4. neteršti dirvos fekalijomis.

18. Jei pastate, kuriame žmonės gyvena, dirba ar verčiasi kita veikla, nėra pagal projektą įrengto vandentiekio ar kanalizacijos, pastato savininkai, naudotojai privalo turėti paplavų duobę, lauko tualetą, pagal suderintą sklypo planą pastatytą nurodytoje vietoje. Savininkai ar naudotojai turi sudaryti sutartis su fekalijų vežėjais. Pareikalavus įgaliotam asmeniui, privalo pateikti sutartį su fekalijų, skystų atliekų vežėjais.

19. Paplavų duobių ir lauko tualetų projektai bei jų įrengimo vietos turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1992 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 243 ,,Dėl miestų ir gyvenviečių sodybų‘‘ patvirtintas RSN 151-92 normas.

20. Paplavų duobės turi būti su sandariais dangčiais, hidroizoliuotu dugnu ir dujų šalinimo vamzdžiais, lauko tualetai – hidroizoliuotu dugnu.

21. Paplavų ir lauko tualetų duobių negalima pripildyti daugiau nei 2/3 tūrio.

22. Vasaros sezono metu paplavų duobės turi būti dezinfekuojamos ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį.

23. Lauko tualetai turi būti švarūs, tvarkingi ir dezinfekuojami ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę.

24. Paplavų duobes, lauko tualetus privalo įrengti, remontuoti, prižiūrėti namų, patalpų savininkai ar kitos pastatus prižiūrinčios, administruojančios įmonės.

25. Savininkai yra atsakingi už asmeniniame namų ūkyje naudojamo šachtinio šulinio vandens saugą ir kokybę.

26. Prie visų paslaugas teikiančių ir prekybos taškų turi būti pastatytos šiukšlių dėžės, kurias prižiūri šių taškų savininkai (nuomininkai).

27. Lauko renginių metu organizatoriai privalo pastatyti biotualetus, rūpintis jų švara ir priežiūra, sutvarkyti teritoriją.

28. Išsiliejus fekalijoms iš šulinėlių, trūkusių vamzdžių, aplinka turi būti išvalyta ir dezinfekuota.

 

V.  ATLIEKŲ SURINKIMAS IR IŠVEŽIMAS

 

29. Visos atliekos tvarkomos vadovaujantis Šiaulių miesto atliekų tvarkymo taisyklėmis.

30. Atliekų ir sąšlavų konteinerius gatvėse, bendro naudojimo žaliuosiuose plotuose, aikštėse, skveruose pastato ir už jų išvežimą laiku, švarą, dezinfekavimą, dažymą atsako atliekas surenkanti įmonė..

31. Iš teritorijų surinktos šiukšlės, sąšlavos turi būti pilamos tik į specialius maišus, konteinerius, šiukšlių dėžes.

32. Nukritę medžių, krūmų lapai turi būti surenkami ir išvežami į specialiai tam skirtas vietas.

33. Sniegas turi būti vežamas tik į tam skirtas vietas.

 

VI.  DRAUDIMAI

 

34. Draudžiama:

34.1. užkasti statybinį laužą ir šiukšles;

34.2. mėtyti nuorūkas, popierius, spjaudytis ar  kitaip teršti aplinką;

34.3. laikyti prekių pakuotes šiam tikslui nepritaikytose vietose, kaupti atliekas;

34.4. teršti atliekomis, šiukšlėmis, statybiniu laužu, automobilių dalimis upes ir kitus vandens telkinius, jų pakrantes,  apsaugos zonas, valstybinės žemės teritorijas;

34.5. važinėti   žaliuosiuose   plotuose  ir  statyti  automobilius  vejose,  mindžioti gėlynus, skinti bei rauti gėles, ardyti veją ir sodinti daržoves šiam tikslui nepritaikytose vietose;

34.6. žaisti   sportinius ar kitokius žaidimus tam tikslui nepritaikytose vietose;

34.7. sunkvežimiais, autobusais, lengvaisiais automobiliais ir traktoriais važiuoti šaligatviais, statyti automobilius pėsčiųjų zonoje be Šiaulių miesto savivaldybės administracijos leidimo;

34.8. plauti automašinas ne tam skirtose vietose,  tverti tvoras, įrengti nuotekų išleistuvus, ardyti velėną, dirbti žemę, kūrenti laužus šiam tikslui nepritaikytose vietose;

34.9.  veikla, kuri teršia aplinką ir skatina parazitų ar graužikų veisimąsi;

34.10. krauti ir  laikyti dėžes  bei  įvairią  techniką, nenaudojamas,  techniškai netvarkingas autotransporto priemones ar jų dalis bendrojo naudojimo vietose, išskyrus specialiai įrengtas aikšteles;

34.12. šluoti šiukšles, pilti fekalijas, naftos produktus, vandenį, kuriame yra naftos produktų arba kitokių kenksmingų bei degių medžiagų, į lietaus surinkimo, nuotėkų ir kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius;

34.13. sušluoti šiukšles ir žemes po medžiais, krūmais, ant vejų, gėlynų, prie elektros stulpų ir kitų statinių;

34.14. laikyti po medžiais ir krūmais šaligatviams barstyti skirtą smėlį, kaupti sniegą;

34.15. vežti birias medžiagas ir atliekas neuždengtomis  automašinomis;

34.16.  valant gadinti gatvių ir šaligatvių dangas;

34.17. krauti į krūvas sniegą arčiau kaip 10 metrų atstumu nuo viešojo transporto stotelių ženklų, taip pat visame įvažiavimo plote;

34.18. pilti buitines bei kitas atliekas į tam tikslui nepritaikytas vietas;

34.19. deginti  medžių  šakas,  lapus  ir kitas atliekas;

34.21. neaptvertame žemės sklype kaupti statybinį laužą, atliekas ilgiau nei 10 parų.

 

VII.  ATSAKOMYBĖ

 

35. Šių Taisyklių reikalavimus pažeidę fiziniai ir juridiniai asmenys atsako  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

                                 _______________________________________________

 

 

 

 

 

Į pradžią