Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 845 2003-08-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. 184 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. 184 “DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO  PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

2003 m. rugpjūčio 7 d. Nr. T-845

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000,  Nr. 91-2832) 12 straipsnio 2 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a  pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. 184, papildytą  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 285, 2002 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 451, 2003 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-618 , 2003 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. T-637, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                             Vytautas Juškus

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

 

 

2001 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. 184 Šiaulių miesto Savivaldybės taryba  patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą.

Pasikeitus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymui, turime pakeisti ir patvirtintą reglamentą, kadangi įstatymas suteikė teisę įsteigti Tarybos sekretoriatą, kolegiją, kolegijos darbo tvarka turi būti numatyta Tarybos veiklos reglamente, jame taip pat turi būti numatyta Mero veikla, pavadavimai, komitetų darbo tvarka.

Tarybos veiklos reglamente yra siūloma nustatyti komitetų, kolegijos, tarybos posėdžių laiką Savivaldybės administracijos, Tarybos sekretoriato darbo laiku, kadangi iki šiol posėdžiai vykdavo po darbo, o tai prieštarauja Lietuvos Respublikos darbo kodeksui ir  valstybės tarnybos įstatymui, kadangi už  įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę valstybės tarnautojams turi būti mokamos priemokos, tačiau jos nemokamos, kadangi darbo užmokesčio fondas to neleidžia daryti. Dėl šios priežasties posėdžiai turi vykti darbo laiku, kad nebūtų pažeistos tarnautojų ir darbuotojų teisės, kas buvo daroma iki šiol.

Tarybos veiklos reglamente nėra nurodyti Tarybos, Mero, Kontrolės komiteto įgaliojimai, kadangi tai numatyta Vietos savivaldos įstatyme. Jame turi būti tik tai, kas yra nesureguliuota teisės aktais, o tai sureguliuoti  yra Tarybos kompetencija.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, Tarybos veiklos reglamente nebuvo pakeista  daugiau kaip pusė jo, todėl reglamentas dėstomas nauja redakcija.

 

 

 

 

 

 

 

Mero patarėja                                                                                                         Edita Kavaliauskienė

______________

 

Į pradžią