Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-183 2015-06-25
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 25 d. Nr. T-183

Šiauliai

 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1.1. išdėstyti 74 punktą taip:

„74. Slaptai balsuojama skiriant mero pavaduotoją (-us), direktorių, direktoriaus pavaduotoją (-us), sprendžiant nepasitikėjimo mero pavaduotoju (-ais), direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju (-ais) klausimą. Slaptas balsavimas galimas 1/3 Tarybos narių pageidavimu ir tais atvejais, kai skiriami Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Administracinės komisijos pirmininkas, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Administracinės komisijos pirmininku, Etikos komisijos pirmininku, Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas. Skelbiama balsavimo pradžia ir pabaiga. Balsuojama Tarybos patvirtintais balsavimo biuleteniais, kuriuos balsų skaičiavimo komisija antspauduoja ir išduoda Tarybos nariams. Tarybos nariai pasirašo balsavimo biuletenių išdavimo lape.“;

1.2. išdėstyti 106.1 papunktį taip:

„106.1. šaukia komiteto posėdžius, organizuoja jiems reikalingų dokumentų ir kitos medžiagos parengimą, ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki komiteto posėdžio sudaro darbotvarkę;“;

1.3. išdėstyti 127 punktą taip:

„127. Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Administracinę komisiją, Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją.“;

1.4. išdėstyti 131 punktą taip:

„131. Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras meras teikia Tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu. Šie siūlymai merui turi būti pateikti raštu. Meras per 10 dienų nuo siūlymo (-ų) gavimo dienos teikia pasiūlytas Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras Tarybai. Jeigu Tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūrų, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus Taryba skiria mero teikimu. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.“;

1.5. išdėstyti 132 punktą taip:

„132. Etikos komisijoje ir Antikorupcijos komisijoje gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių.“;

1.6. išdėstyti 133 punktą taip:

„133. Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.“;

1.7. išdėstyti 135 punktą taip:

„135. Tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti Tarybos nariai, valstybės tarnautojai, ekspertai bei Šiaulių miesto bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti bendruomenės nariai. Komisijoje turi būti ne mažiau kaip trys nariai (įskaitant pirmininką).“.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

Į pradžią