Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-266 2015-09-24
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 24 d. Nr. T-266

Šiauliai

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1.1. papildyti nauju 221 punktu:

„221. Reglamento 22 punkto nuostata (išskyrus komitetų bei Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų sudarymą) netaikoma, jeigu išrinktas meras kitų įstatymų nustatyta tvarka nušalintas nuo pareigų. Pasibaigus išrinkto mero laikino nušalinimo laikotarpiui ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas turi būti sušauktas Tarybos posėdis, kuriame išrinktas meras prisiekia (jeigu jis nebuvo prisiekęs). Nuo šio posėdžio dienos per du mėnesius turi būti paskirti mero pavaduotojas (-ai) ir direktorius, sudaryta Kolegija, jeigu nusprendžiama ją sudaryti.“;

1.2. pakeisti 74 punktą ir išdėstyti jį taip:

„74. Slaptai balsuojama skiriant mero pavaduotoją (-us), direktorių, direktoriaus pavaduotoją (-us), sprendžiant nepasitikėjimo mero pavaduotoju (-ais), direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju (-ais) klausimą. Slaptas balsavimas galimas 1/3 Tarybos narių pageidavimu ir tais atvejais, kai skiriami Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Etikos komisijos pirmininku, Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas. Skelbiama balsavimo pradžia ir pabaiga. Balsuojama Tarybos patvirtintais balsavimo biuleteniais, kuriuos balsų skaičiavimo komisija antspauduoja ir išduoda Tarybos nariams. Tarybos nariai pasirašo balsavimo biuletenių išdavimo lape.“;

1.3. pakeisti 97 punktą ir išdėstyti jį taip:

„97. Direktorius atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas Tarybai ir merui Reglamento 98 punkte nustatyta tvarka. Ne rečiau kaip kartą per metus, paprastai iki balandžio 1 d. direktorius informuoja gyventojus apie savo veiklą. Informavimo būdas ir priemonės turi būti pasirinkti tokie, kad kuo daugiau gyventojų turėtų galimybę susipažinti su pateikta informacija.“;

1.4. papildyti nauju 1001 punktu:

„1001. Biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė), Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų praėjusių kalendorinių metų ataskaitos išklausomos ir Tarybos sprendimai dėl jų priimami ne vėliau kaip iki liepos 1 d.“;

1.5. pakeisti 127 punktą ir išdėstyti jį taip:

„127. Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir  Antikorupcijos komisiją.“;

1.6. pripažinti netekusiais galios 128–130 punktus;

1.7. pakeisti 131 punktą ir išdėstyti jį taip:

„131. Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras meras teikia Tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu. Šie siūlymai merui turi būti pateikti raštu. Meras per 10 dienų nuo siūlymo (-ų) gavimo dienos teikia pasiūlytas Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras Tarybai. Jeigu Tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūrų, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus Taryba skiria mero teikimu. Komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą. Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos posėdžiuose daromas garso įrašas, kuris saugomas informacinėse laikmenose teisės aktų nustatyta tvarka.“;

1.8. pakeisti 224 punktą ir išdėstyti jį taip:

„224. Jeigu įstatymų nustatyta tvarka meras neišrinktas arba išrinktas meras laikinai nušalintas nuo pareigų Vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka, mero pareigas laikinai einančiam Tarybos nariui mokamas mero darbo užmokestis.“

2. Nustatyti, kad:

2.1. šio sprendimo 1.2, 1.5–1.6 papunkčiai įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.;

2016 m. kovo 31 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-150 redakcija

 

2.2. šio sprendimo 1.3 ir 1.4 papunkčių nuostatos taikomos rengiant 2015 m. ir vėlesnių metų ataskaitas.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

Į pradžią