Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-348 2015-12-28
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-400 „DĖL VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

herbas

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-400 „DĖL VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 28 d. Nr. T-348

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-400 „Dėl Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-400

(2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-348    redakcija)

 

VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarką, finansavimo sąlygas ir atlyginimo už maitinimo paslaugas apskaičiavimo tvarką.

2. Švietimo įstaigose organizuojama:

2.1. vaikų ir mokinių maitinimo paslaugos, už kurias Savivaldybės tarybos nustatytą atlyginimą sumoka tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) ar kiti įstaigos bendruomenės nariai;

2.2. nemokamas mokinių maitinimas, kuris yra skiriamas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka ir finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams bei savivaldybės biudžeto. Nemokamas maitinimas organizuojamas Savivaldybės tarybos nustatyta mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka.

3. Švietimo įstaigoje organizuojant maitinimą visiems pageidaujantiems vaikams,
mokiniams ir darbuotojams, turi būti sudarytos sąlygos pavalgyti šilto maisto.

3.1. švietimo įstaigų darbuotojams atskirai maistas neruošiamas ir įstaigoje ruošiamų porcijų dydis nekeičiamas;   

3.2. švietimo įstaigų darbuotojai moka už maistą pagal Savivaldybės tarybos nustatytą atlyginimo dydį už maitinimo paslaugas.

4. Vaikams ir mokiniams, turintiems sveikatos sutrikimų, organizuojamas pritaikytas maitinimas pagal atskirą valgiaraštį, kuris sudaromas atsižvelgiant į pateiktas gydytojo rekomendacijas raštu (forma Nr. 027-1/a).

5. Švietimo įstaiga, atsižvelgdama į fiziologinius vaikų ir mokinių poreikius, amžiaus ypatumus, sveikos mitybos principus ir taisykles, sudaro maitinimo valgiaraščius ir tvarkaraščius, maitinimui teikiamų maisto produktų asortimentą, nustato maitinimo užsisakymo ir atsiskaitymo už maitinimo paslaugas švietimo įstaigoje tvarką.

6. Mokinių atostogų, nustatytų Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintuose bendruosiuose ugdymo planuose, metu maitinimas organizuojamas:

6.1.         veikiančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose;

6.2.         bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose organizuojamos dieninės vaikų stovyklos ir kitos ilgalaikės programos (šventės, konkursai, varžybos ir kiti renginiai).

 

II SKYRIUS

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE

 

7.   Mokinių maitinimą bendrojo ugdymo mokykloje organizuoti gali:

7.1. mokykla;

7.2. maitinimo organizatorius, parenkamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

8. Bendrojo ugdymo mokykloje mokiniams paprastai ruošiami pusryčiai ir pietūs, kuriuos galima užsisakyti iš anksto. Mokykloje gali būti organizuojamas maitinimas sudarant sąlygas mokiniams laisvai pasirinkti užkandžius, kurie turi būti tiekiami pagal mokinių maitinimui
rekomenduojamų produktų sąrašą.

9. Vadovaujantis perspektyviniu valgiaraščiu sudaromas dienos valgiaraštis, kuriame turi būti nurodyti patiekiami patiekalai, jų kiekiai gramais ir kaina eurais.

10. Mokyklos valgykloje gali veikti bufetas, kuriame mokiniai turėtų galimybę nusipirkti įvairių užkandžių, gėrimų, vaisių ir kitos produkcijos pagal mokinių maitinimui rekomenduojamų
produktų sąrašą.

11. Už maitinimo paslaugą atsiskaitoma grynaisiais pinigais. Grynieji pinigai priimami ir įtraukiami į apskaitą pagal Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles.

12. Atlyginimas už maitinimo paslaugas susideda iš dviejų dalių:

12.1.  už produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį);

12.2.  už patiekalų gamybą (darbuotojų, tiesiogiai susijusių su maitinimo organizavimu,
darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, virtuvės įrangos priežiūra ir
atnaujinimas, elektros, vandens ir kitos su maisto gaminimu, patiekimu ir pardavimu susijusios sąnaudos).

13. Atlyginimo dydis už patiekalo gamybą sudaro 50 proc. atlyginimo už maisto produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį). Jeigu mokyklos valgykla ar bufetas prekiauja gatava produkcija, kuriai patiekti ir apdoroti reikalinga mažiau Aprašo 12.2 papunktyje nurodytų sąnaudų, atlyginimo dydis už patiekalo gamybą sudaro 30 proc. atlyginimo už maisto produktus  (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį).

14. Už maitinimo paslaugą gaunamos pajamos įtraukiamos į apskaitą kaip įstaigos pajamų lėšos. Įstaigos vadovas privalo užtikrinti, kad įstaigos pajamų programos sąmatoje būtų numatytos lėšos valgyklos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, elektros energijai, karšto ir šalto vandens sąnaudoms, laboratoriniams vandens kokybės tyrimams, svarstyklių ir termometrų patikrai, įrenginių remontui ir kitoms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su valgyklos veikla, padengti.

15. Mokyklų valgyklų darbuotojų pareigybes ir etatų skaičių nustato švietimo įstaigos vadovas atsižvelgdamas į maitinamų asmenų skaičių.

16. Nemokamam maitinimui organizuoti mokyklos valgyklos darbuotojų etatai finansuojami iš savivaldybės biudžeto vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Aplinkos (ūkio) lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto, apskaičiavimo tvarka.  

17. Mokyklos, kurios turi pakankamai lėšų Aprašo 14 punkte nurodytoms reikmėms apmokėti, gali planuoti ir panaudoti lėšas prekėms, paslaugoms, maitinimo bloko patalpų remontui ir ilgalaikiam turtui įsigyti.

 

III SKYRIUS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE

18. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikų maitinimų skaičius priklauso nuo jų buvimo įstaigoje trukmės. Vaikai turi būti maitinami ne rečiau nei kas 3,5 val. Tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pasirinkus ne ilgesnį kaip 4 val. trukmės ugdymą per dieną, vaikui organizuojamas vienas maitinimas. Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

19. Išlaidas už maitinimo paslaugas sumoka tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) pagal Savivaldybės tarybos nustatytą Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašą.

20. Už maitinimo paslaugą gaunamos pajamos įtraukiamos į apskaitą kaip įstaigos pajamų lėšos. Įstaigos vadovas privalo užtikrinti, kad gautos pajamos už maisto produktus (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) būtų naudojamos tik maisto produktams įsigyti, o pajamos, gautos už patiekalų gamybą, būtų naudojamos valgyklos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, elektros energijai, karšto ir šalto vandens sąnaudoms, laboratoriniams vandens kokybės tyrimams, svarstyklių ir termometrų patikrai, įrenginių remontui ir kitoms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su valgyklos veikla, padengti.

21. Vadovaujantis valgiaraščiu-reikalavimu (maisto produktams išduoti), sudaromas dienos valgiaraštis, kuriame turi būti nurodyti patiekiami patiekalai, jų kiekiai gramais, energijos vertė ir kaina eurais.

22. Ikimokyklinių įstaigų valgyklų darbuotojų pareigybes ir etatų skaičių nustato švietimo įstaigos vadovas atsižvelgdamas į maitinamų asmenų ir maitinimų skaičių.

23. Nemokamam maitinimui organizuoti įstaigos valgyklos darbuotojų etatai finansuojami iš savivaldybės biudžeto vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Aplinkos (ūkio) lėšų, skiriamų iš savivaldybės biudžeto, apskaičiavimo tvarka.  

24. Įstaigos, kurios turi pakankamai lėšų Aprašo 20 punkte nurodytoms reikmėms apmokėti, gali planuoti ir panaudoti lėšas prekėms, paslaugoms, maitinimo bloko patalpų remontui ir ilgalaikiam turtui įsigyti.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Švietimo įstaigoje už maitinimo organizavimą atsako įstaigos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Švietimo įstaiga, vadovaudamasi Aprašo nuostatomis, nustato vaikų, mokinių ir darbuotojų maitinimo organizavimo švietimo įstaigoje tvarką.

26. Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimą švietimo įstaigose koordinuoja Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

27. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro specialistas analizuoja švietimo įstaigų valgyklose gaminamo maisto produkcijos kokybę bei technologinių procesų ypatumus, teikia informaciją ir siūlymus dėl maitinimo trūkumų šalinimo švietimo įstaigų vadovams, konsultuoja švietimo įstaigas dėl maisto produktų gamybos technologinių procesų valdymo, maisto gaminių receptūros.

28. Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

29. Švietimo įstaigų vadovai inicijuoja mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), darbuotojų supažindinimą su Aprašu.

30. Aprašą keičia ar naikina Savivaldybės taryba.

 

_____________________

 

 

 

Į pradžią