Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMO PROJEKTAS, Nr. tsp-430p1 2016-12-01
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
Projektas

patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio   d. sprendimu Nr. T-

 

 

Priėmimo į šiaulių miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo

mokyklas tvarkos aprašas

 

I skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1. Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas tvarką, nustato priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijus, prašymų pateikimo terminus, priėmimą į laisvas vietas, priėmimo į mokyklą įforminimą, informavimą apie mokinių priėmimą, priėmimo į mokyklą priežiūrą ir atsakomybę.

2. Apraše išvardyti terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis imtinai. Jeigu termino ribinė diena yra ne darbo diena, termino pradžios ir pabaigos diena laikoma paskutinė darbo diena prieš šią dieną.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. mokykla – švietimo įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra ugdymas pagal formaliojo švietimo bendrojo ugdymo programas;

3.2. mokyklos aptarnaujama teritorija – teritorija, iš kurios mokiniai į mokyklą priimami pirmumo teise. Teritoriją nustato Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba);

3.3. laisva vieta – likusi neužpildyta mokymosi vieta iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyto didžiausio mokinių skaičiaus klasėje;

3.4. naujai formuojamos klasės – kasmet sudaromos 1, 5, 9, I ir III gimnazijos klasės;

3.5. pradinio ugdymo programa – ketverių metų ugdymo programa, vykdoma 1–4 klasėse;

3.6. pagrindinio ugdymo programa – šešerių metų (5–10 klasės) ugdymo programa, apimanti dvi pagrindinio ugdymo turinio dalis: I dalis – ketverių metų, vykdoma 5–8 klasėse, II dalis – dvejų metų, vykdoma 9–10 arba gimnazijos I–II klasėse;

3.7. vidurinio ugdymo programa – dvejų metų ugdymo programa, vykdoma 11–12 arba gimnazijos III–IV klasėse;

3.8. tarptautinio bakalaureato diplomo programa – dvejų metų (11–12 klasės) tarptautinė

ugdymo programa, įgyvendinama anglų kalba;

3.9. aukštesniojo lygmens bendrojo ugdymo programa – ugdymo programa, vykdoma pabaigus prieš tai vykdytą formaliojo ugdymo programą;

                3.10. viešas paskelbimas – informacijos apie priėmimą į naujai formuojamas klases skelbimas mokyklos interneto svetainėje ir mokyklos atvirose erdvėse.

                4. Aprašas skelbiamas Šiaulių miesto savivaldybės ir mokyklos interneto svetainėje.

                5. Mokykla supažindina mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) su Aprašu.

 

II skyrius

PRIĖMIMO Į MokyklAS KRITERIJAI

 

6. Į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą pirmumo teise priimamas 
asmuo, gyvenantis tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Aptarnaujama teritorija mokyklai priskiriama Savivaldybės tarybos sprendimu.
        7. Užtikrinant mokinių ugdymosi poreikių tęstinumą ir mokiniams pereinant mokytis į kitą bendrojo ugdymo mokyklą pagal pagrindinio ugdymo II dalies ugdymo programą, skirtingų tipų mokyklos gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis. 

                8. Tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui pageidaujant mokytis gyvenamajai vietai nepriskirtoje mokykloje, vaikas priimamas tuo atveju, jei toje mokykloje yra laisvų vietų.

        9. Kasmet iki einamųjų metų kovo 1 d. Savivaldybės taryba nustato mokykloms klasių skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį pagal vykdomas ugdymo programas. Iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. klasių skaičius patikslinamas:
        9.1. jeigu iki einamųjų metų gegužės 1 d. mokykla gauna daugiau prašymų dėl mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių vaikų priėmimo, nei gali priimti į nustatyto skaičiaus klases, mokyklos direktorius dėl klasių skaičiaus didinimo raštu kreipiasi į Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrių (toliau – Švietimo skyrius) ir pateikia į atitinkamas klases pretenduojančių mokinių sąrašą. Švietimo skyrius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pretendentų duomenis palygina su Gyventojų registro duomenimis dėl atitikties Aprašo 21.1 papunkčio reikalavimus. Jei mokyklos prašymas yra pagrįstas, klasių skaičius mokyklai didinamas Savivaldybės tarybos sprendimu;

                9.2. jeigu mokykla nesurenka pakankamai mokinių pagal nustatytą klasių skaičių, Savivaldybės tarybos sprendimu klasių skaičius mažinamas.

               10. Per mokslo metus atvykę mokiniai priimami į mokyklą, kurios aptarnaujamoje teritorijoje gyvena. Jei priskirtoje mokykloje nėra laisvų vietų, tos mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo nusiunčia mokinį į artimiausią tą pačią programą vykdančią bendrojo ugdymo mokyklą, kurioje yra laisvų vietų. Jeigu artimiausioje mokykloje irgi nėra laisvų vietų, mokinys priimamas į gyvenamajai vietai priskirtą mokyklą, o joje ne daugiau kaip dviem mokiniais didinamas nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje. Tokį priėmimą mokyklos direktorius raštu turi suderinti su Švietimo skyriumi.

                11. Užsieniečiams ir į savivaldybės teritoriją atvykusiems Lietuvos Respublikos piliečiams išlyginamosios klasės ir išlyginamosios mobiliosios grupės, kuriose mokoma lietuvių kalbos ir parengiama mokytis bendrojo ugdymo mokykloje, sudaromos Savivaldybės tarybos patvirtintoje mokykloje.

 

III skyrius

PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS

 

                12. Asmenys mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas priimami vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu.

                13. Priėmimas į 1 klasę:

                13.1. mokytis į 1 klasę priimami vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 7 metai;

                13.2. tėvai (globėjai), norintys leisti vaiką į 1 klasę anksčiau, nei jam sueina 7 metai, be 27 punkte nurodytų dokumentų, papildomai turi pateikti vaiko brandumo įvertinimą, kurį atlieka pedagoginė psichologinė tarnyba;

                13.3. vaikas, kuriam einamaisiais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vienerius metus gali būti ugdomas įstaigoje, vykdančioje priešmokyklinio ugdymo programą, ar namuose pagal jo specialiesiems ugdymosi poreikiams pritaikytas programas.

                14. Priimant mokinius į specializuoto ugdymo krypties programas vykdančias mokyklas, vykdomi specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų patikrinimai:

                14.1. Didždvario gimnazijoje – į tarptautinio bakalaureato diplomo programos klases;

                14.2. Sporto gimnazijoje – į sportinio ugdymo krypties klases;

                14.3. „Juventos“ progimnazijoje – į muzikinio ugdymo krypties klases;

                14.4. Gegužių progimnazijoje – į dailės ugdymo krypties klases;

                14.5. Jovaro progimnazijoje – į choreografinio ugdymo krypties klases.

                15. Mokinių priėmimo sąlygas, suderintas su Švietimo skyriumi, į naujai formuojamas klases, vadovaujantis Aprašo 14.1, 14.3–14.5 papunkčiais, minėtų mokyklų direktoriai paskelbia iki einamųjų metų kovo 1 d. Priimamųjų sąrašas viešai paskelbiamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d.

                16. Į tarptautinio bakalaureato diplomo klases konkurso tvarka priimami mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą Lietuvos Respublikos arba užsienio šalių mokyklose. Be konkurso į tarptautinio bakalaureato klases priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (IB Middle Years programme) ir turintys pažymėjimą (IB Middle Years Certificate).

                17. Į Šiaulių miesto savivaldybės specialiąją mokyklą, skirtą mokiniams iš visos šalies, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami asmenys iki 21 metų.

                18. Į Jaunimo mokyklą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami 1217 metų mokiniai.

                19. Į Suaugusiųjų mokyklą priimami 18 metų amžiaus ir vyresni asmenys, apsisprendę tęsti nutrauktą mokymąsi, 16–17 metų dirbantys jaunuoliai, nepilnamečiai, negalintys tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo, nepilnamečiai ir suaugusieji, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė.

                20. Į Šiaulių sporto gimnaziją iš visos šalies konkurso tvarka priimami mokiniai, atitinkantys Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus bendruosius priėmimo į sporto mokyklą, sporto gimnaziją kriterijus. Konkurso tvarką tvirtina ir viešai paskelbia gimnazijos direktorius.

 

IV skyrius

PRAŠYMŲ PATEIKIMO TERMINAI

 

                21. Nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki balandžio 30 d. priimami prašymai, kai vaikas, mokinys:

                21.1. gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje jau vykstant mokinių priėmimui, kartu su prašymu turi pateikti mokyklai gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;

                21.2. mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;

                21.3. gyvena nuomojamame būste mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikus nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją);

                 21.4. mokosi progimnazijoje, su kuria gimnazija yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį mokinių poreikių tenkinimo tęstinumui užtikrinti.

                 22. Asmenys, nurodyti 21.1–21.4 papunkčiuose, nepateikę prašymo iki einamųjų metų balandžio 30 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami vadovaujantis Aprašo 24 punktu.

                23. Pasibaigus prašymų priėmimui pagal Aprašo 21 punktą, mokyklos direktorius viešai paskelbia gautų prašymų į naujai formuojamas klases bei laisvų vietų (jų esant) skaičių.

                24. Nuo einamųjų metų gegužės 1 d. priimami prašymai į laisvas vietas.

 

V skyrius

PRIĖMIMAS Į LAISVAS VIETAS

 

        25. Jei į laisvas vietas yra daugiau prašymų, nei galima priimti mokinių, mokykla nustato ir viešai paskelbia mokinių atrankos sąlygas, kurias suderina su Švietimo skyriumi.
                26. Jei priimant į laisvas vietas vykdoma mokinių atranka, mokykla ne vėliau kaip iki birželio 10 d. viešai paskelbia atrankos rezultatus.

 

 

VI skyrius

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ ĮFORMINIMAS

 

                27. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, pateikia:

                27.1. prašymą (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai), nuo 14 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą);

                27.2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą.

                28. Dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės specialiąją mokyklą tėvai (globėjai, rūpintojai) papildomai pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio / pakartotinio įvertinimo ir pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo.

                29. Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai papildomai pateikia vieną iš šių dokumentų:

                29.1. įgyto išsilavinimo pažymėjimą;

                29.2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

                29.3. pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

                30. Asmuo, baigęs tarptautinę bendrojo ugdymo programą ir neturintis mokymosi pasiekimų įteisinančio dokumento, priimamas mokytis pagal mokyklos atstovų pokalbio metu su tėvais, pačiu mokiniu surinktus duomenis.

                31. Prašymas ir kiti su priėmimu susiję dokumentai registruojami Mokinių tėvų prašymų registre pateikimo metu.

                32. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi:

                32.1. abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas;

                32.2. mokymo sutartis su kiekvienu atvykusiu nauju ir tos mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnę ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui;

                32.3. mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registre.

                33. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokyklos Mokinių registrą.

                34. Asmenų paskirstymas į klases įforminamas direktoriaus įsakymu.

 

VII skyrius

INFORMAVIMAS APIE MOKINIŲ priėmimą

 

                35. Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo Švietimo skyriaus nustatyta tvarka teikia informaciją apie mokinių priėmimą.

                36. Mokyklos direktorius kasmet iki einamųjų metų kovo 1 d. viešai paskelbia prašymų ir kitų pateikiamų dokumentų priėmimo vietą ir laiką (pradžią ir pabaigą), atsakingus asmenis, reikalingų pateikti dokumentų sąrašą, mokinių priėmimo komisijos sudėtį ir jos veiklos reglamentą.

                37. Mokykla visus mokslo metus viešai skelbia informaciją apie laisvas vietas klasėse ir kas mėnesį ją atnaujina.

               

VIII skyrius

Priėmimo į MokykLAS priežiūra ir atsakomybė

 

                38. Priėmimo į mokyklas priežiūrą vykdo Švietimo skyrius.

                39. Už priėmimą į mokyklas atsako mokyklos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________________________

 

Į pradžią