Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-406 2007-11-22
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                                                  2007 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. T-406

 

ŠIAULIŲ MIESTO ŽVYRUOTŲ GATVIŲ ĮRENGIMO INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUOSE, KAI 50 PROCENTŲ DARBŲ VERTĖS SUMOKA GYVENTOJAI, TVARKOS APRAŠAS

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Šiaulių miesto žvyruotų gatvių įrengimo individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, kai 50 procentų darbų vertės sumoka gyventojai, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Šiaulių miesto žvyruotų gatvių įrengimo darbų organizavimą, darbų finansavimą ir įrengtų žvyruotų gatvių nuosavybės teisės nustatymą, kai dalį darbų vertės apmoka gyventojai.

            2. Šis Aprašas parengtas siekiant įgyvendinti Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos priemones, užtikrinančias subalansuotą miesto susisiekimo sistemos vystymą: tobulinti miesto vidaus susisiekimo sistemą, projektuoti ir įrengti gatves  individualių gyvenamųjų namų kvartaluose bei Gatvių įrengimo Šiaulių miesto individualios statybos kvartaluose programos uždavinius: suprojektuotuose individualios statybos kvartaluose įrengti inžinerinę infrastruktūrą, plėtoti gatvių bei susisiekimo infrastruktūrą Šiaulių mieste.

            3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

            3.1. kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelią sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme;

            3.2. gatvė – kelias ar jo ruožas, esantis miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintis pavadinimą;

            3.3. Šiaulių miesto gatvė - kelias ar jo ruožas, esantis Šiaulių miesto teritorijoje ir turintis pavadinimą;

            3.4. žvyruotos gatvės įrengimas – naujos gatvės su visais kelio statiniais statymas nauja trasa, buvusios gatvės rekonstravimas įrengiant žvyro dangą;

            3.5. gyventojasšalia įrengiamos žvyruotos Šiaulių miesto gatvės esančios žemės valdos savininkas (fizinis ar juridinis asmuo).

 

  1. ŽVYRUOTŲ GATVIŲ ĮRENGIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

            4. Individualių gyvenamųjų namų kvartalo gatvės gyventojų, pageidaujančių, kad jų ir savivaldybės biudžeto lėšomis būtų atlikti žvyruotos gatvės įrengimo darbai, įgaliotas asmuo (toliau – gyventojų įgaliotas asmuo) iki einamųjų metų kovo 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriui pateikia nustatytos formos prašymą ,,Dėl Šiaulių miesto žvyruotos gatvės įrengimo darbų“ (priedas).

            5. Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius (toliau – Miesto infrastruktūros skyrius) pagal pateiktus prašymus parengia numatomų įrengti žvyruotų gatvių sąrašą ir pateikia Savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir plėtros komitetui. Su komitetu suderintas sąrašas teikiamas tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.

            6. Sudarant numatomų įrengti žvyruotų gatvių sąrašą ir nustatant eilę, atsižvelgiama į to kvartalo gyvenamųjų namų užstatymo tankį, eismo intensyvumą, inžinerinių komunikacijų išvystymą.

            7. Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus numatomų įrengti žvyruotų gatvių sąrašą, Savivaldybės administracija organizuoja žvyruotos gatvės įrengimo techninio projekto parengimą ir parenka darbų rangovą. Projektavimo ir gatvės įrengimo darbų rangovas (-ai) parenkamas (-i) vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu. Viešųjų darbų pirkimo komisijos darbe kviečiamas dalyvauti gyventojų įgaliotas asmuo.

            8. Gatvės projektavimo ir įrengimo darbai pradedami vykdyti tik gavus gyventojų indėlį.

 

  1.  DARBŲ FINANSAVIMO TVARKA

 

            9. Žvyruotų gatvių įrengimo individualių gyvenamųjų namų kvartaluose darbai, vadovaujantis Aprašu, organizuojami, jei Savivaldybės taryba priima sprendimą dėl šių darbų, kaip atskiro objekto, finansavimo iš Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos lėšų einamaisiais metais.

            10. Atsižvelgus į žvyruotos gatvės įrengimo darbų konkursą laimėjusio rangovo pasiūlytą kainą, nustatomas konkretus gyventojų bei Savivaldybės indėlis:

            10.1. Savivaldybė moka už projektavimo darbus iš savivaldybės biudžeto;

            10.2. Savivaldybė apmoka 50 procentų gatvės įrengimo darbų vertės iš savivaldybės biudžeto;

            10.3. gyventojai apmoka 50 procentų gatvės įrengimo darbų vertės.

            11. Sudaroma trišalė gatvės projektavimo ir žvyruotos gatvės įrengimo darbų rangos sutartis (toliau – sutartis), kurios šalys – Savivaldybės administracija, gyventojų įgaliotas asmuo ir darbų rangovas.

            12. Gyventojų įgaliotas asmuo per 15 dienų nuo sutarties pasirašymo perveda į Savivaldybės sąskaitą sutartyje numatytą pinigų sumą, apskaičiuotą pagal Aprašo 10.3 punktą.

            13. Rangovas, atlikęs žvyruotos gatvės įrengimo darbus, pateikia Miesto infrastruktūros skyriui darbų atlikimo aktus ir sąskaitas faktūras.

            14. Savivaldybė sumoka rangovui sutartyje numatytą sumą, apskaičiuotą pagal Aprašo 10.2 punktą per 30 darbo dienų po darbų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo.

 

  1. NUOSAVYBĖS TEISĖ

 

            15. Atlikus žvyruotos gatvės įrengimo darbus, gatvę (statinį) pripažįsta tinkama (–u) naudoti komisija Statybos įstatymo nustatyta tvarka.

            16. Dalį žvyruotos gatvės įrengimo darbų vertės sumokėję gyventojai neįgyja teisės į jos nuosavybę. Gatvė (statinys) nuosavybės teise priklauso Savivaldybei.

 

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            17. Jei dėl pasikeitusių teisės aktų šio Aprašo nuostatos neatitinka teisės aktų nuostatų, vadovaujamasi teisės aktų nuostatomis.

            18. Aprašas keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

________________________________

 

Į pradžią