Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-35 2017-02-10
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 10 d. Nr. T-35

Šiauliai

 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

„23. Per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos turi būti paskirti mero pavaduotojas (-ai) ir direktorius, sudaryti komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos Vietos savivaldos įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai, sudaryta Kolegija, jeigu nusprendžiama ją sudaryti. Jeigu mero pavaduotojo (-ų) įgaliojimai nutrūksta ir (ar) direktorius atleidžiamas iš pareigų prieš terminą, per du mėnesius nuo jo įgaliojimų nutrūkimo ar atleidimo iš pareigų dienos Taryba turi paskirti mero pavaduotoją (-us) ir (ar) direktorių.“

2. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

„34. Posėdžio darbotvarkę tvirtina ir keičia Taryba posėdžio pradžioje. Darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista Tarybos sprendimu pasiūlius komitetui, komisijai, frakcijai ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių. Dėl šių siūlymų sprendimų projektai turi būti įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su mero pavaduotojo (-ų), direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo (-ų), Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo meru, mero pavaduotoju (-ais), direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju (-ais), Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų pareiškimu.“

3. Pakeisti 36.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„36.4. Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyriaus (toliau – Strateginio planavimo ir finansų skyrius) vedėjas, kai sprendimui įgyvendinti reikalingos papildomos lėšos;.

4. Pakeisti 178 punktą ir jį išdėstyti taip:

„178. Tarybos nariai Reglamento 177 punkte nurodytai išmokai (toliau – išmoka) gauti pateikia raštu Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyriui (toliau – Apskaitos skyrius) savo banko sąskaitos (mokėjimo kortelės) rekvizitus. Išmokos dydžio suma iki kiekvieno mėnesio 15 dienos avansu pervedama visiems Tarybos nariams į jų nurodytas sąskaitas banke. Pasibaigus ketvirčiui, lėšos pervedamos tik Reglamento 181 ir 182 punktuose nustatyta tvarka už gautų lėšų panaudojimą atsiskaičiusiems Tarybos nariams.

5.  Papildyti 2261 punktu ir jį išdėstyti taip:

„2261. Meras pristato, derina ir teikia Tarybai mero pavaduotojo (-ų), direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo (-ų) (direktoriaus siūlymu), Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo, Vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais Kontrolės komiteto pirmininko ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų Tarybos komisijų pirmininkų kandidatūras tokia tvarka:

2261.1. kandidatūrą meras pristato Tarybos nariams raštu, išsiųsdamas kiekvieno Tarybos nario nurodytu elektroniniu paštu;

2261.2. Tarybos narys, palaikantis kandidatūrą ar nepritariantis jai, raštu pateikia merui savo palaikymo ar nepritarimo motyvus;

2261.3. meras, įvertinęs iš Tarybos narių gautą informaciją, gali pasirinkti teikti kitą arba tą pačią kandidatūrą (jei pasirinkta kita kandidatūra, jos pristatymo ir derinimo procedūra atliekama iš naujo);

2261.4. mero sprendimas teikti kandidatūrą Tarybai įforminamas potvarkiu, kuris pridedamas prie atitinkamo Tarybos sprendimo projekto ir nurodomas šio projekto preambulėje;

2261.5. tą pačią kandidatūrą meras gali teikti ne daugiau nei du kartus iš eilės.“

6. Papildyti 2262 punktu ir jį išdėstyti taip:

„2262. Meras gali siūlyti Tarybai atleisti mero pavaduotoją (-us), direktorių, direktoriaus pavaduotoją (-us), Tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją, Vietos savivaldos įstatyme nustatytais atvejais Kontrolės komiteto pirmininką ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytų Tarybos komisijų pirmininkus iš pareigų. Mero siūlymas įforminamas potvarkiu ir jo pagrindu rengiamas atitinkamas Tarybos sprendimo projektas.“

7. Papildyti 2263 punktu ir jį išdėstyti taip:

„2263.Meras inicijuoja atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą ar tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūrą pats arba remdamasis gauta rašytine informacija apie direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo (-ų) tarnybinius nusižengimus ar apie Tarybos pateiktus nepasitikėjimo direktoriumi motyvus.“

8. Papildyti 2264 punktu ir jį išdėstyti taip:

„2264. Kai Vietos savivaldos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka mero įgaliojimai nutrūksta prieš terminą, naujai išrinktas meras turi teisę siūlyti Tarybai atleisti iš pareigų asmenis, einančius mero pavaduotojo (-ų), direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo (-ų) pareigas, ir siūlyti į šias pareigas naujus asmenis.“

9. Pakeisti 244 punktą ir jį išdėstyti taip:

„244. Strateginio planavimo ir finansų skyrius, pristatydamas Tarybos sprendimo projektą dėl biudžeto tvirtinimo komitetams, pateikia išvadas dėl gautų gyventojų siūlymų.

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią