Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-231 2017-06-29
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "BANGELĖ" DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

herbas

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

dĖL PRITARIMO šIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ DIREKTORIaus

2016 METų VEIKLOS ATASKAITai

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. T-231

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 100¹ punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Šiaulių apygardos administraciniam teismui adresu: Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas          

______________

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-231 - DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "BANGELĖ" DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
Į pradžią