Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-324 2017-09-07
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "TRYS NYKŠTUKAI" DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

dĖL PRITARIMO šIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „TRYS NYKŠTUKAI“ DIREKTORIaus 2016 METų VEIKLOS ATASKAITai

 

2017 m. rugsėjo 7 d. Nr. T-324

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 100¹ punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Šiaulių apygardos administraciniam teismui adresu: Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

Dokumento priedai:
T-324 - DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "TRYS NYKŠTUKAI" DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
Į pradžią